... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00  Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX  :2736031202
 
Ἀριθ. Πρωτ.: 34
 
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
 
Οἱ ὑποσημειούμενοι Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, προσκληθέντες σήμερα, ἡμέρα Δευτέρα 29 Ἰανουαρίου 2018 καί ὥρα 11 π.μ. στό Ἐπισκοπεῖο Κυθήρων στήν μηνιαία Ἱερατική μας Σύναξη ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.Σεραφείμ, στήν ὁποία ἔγινε ἡ εἰσήγηση τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κ.Κων/νου Κορναράκη, ἀφορῶσα στήν ποιμαντική διακονία τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, ἀσχοληθήκαμε ἐκ παραλλήλου, ἐκτός ἀπό τήν ἐμπεριστατωμένη εἰσήγηση, μέ δύο ἐπίκαιρα καί φλέγοντα θέματα : α) τήν καθιέρωση ὡς ἀργίας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς σχολικῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, μέ ὅσα τοῦτο συνεπάγεται, καί β) τήν ἐνδεδειγμένη ἀντιμετώπιση τοῦ Σκοπιανοῦ ζητήματος ὑπό τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πληρώματος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Γενομένης διεξοδικῆς συζητήσεως γιά ἀμφότερα τά θέματα ἡ Ἱερατική μας Σύναξις ἀποφασίζει :
1.Ἐκφράζει τήν βαθύτατη λύπη της, διότι διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 120/23-1-2018 ΦΕΚ, ἄρθρ.2, παράγρ. 4β, ὁρίζεται ὡς ἡμέρα πολιτικῆς ἀργίας ἡ μέχρι τοῦδε σχολική ἑορτή τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Προστατῶν τῆς Παιδείας, καθιερωθεῖσα ὡς ἑορτή τῆς Παιδείας ἀπό τό 1842 ὑπό τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἡ καθιέρωσή της ὡς ἡμέρας ἀργίας συνεπάγεται παύση μαθημάτων, στέρηση τοῦ καθωρισμένου σχολικοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί ματαίωση ἑορτίων ἐκδηλώσεων κατά τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς. Κατόπιν τούτων διερωτώμεθα ποιό τό νόημα τῆς ἀργίας αὐτῆς, ὅταν οἱ ἑορταζόμενοι ἅγιοι Οἰκουμενικοί Διδάσκαλοι δέν τιμῶνται μέ τόν σχολικό ἐκκλησιασμό, μέ πανηγυρικό λόγο καί ἑόρτιες ἐκδηλώσεις; Δέν θά ἦταν τιμιώτερο καί συνεπέστερο, ἀφοῦ δέν ἀποδίδεται διά τῶν ὡς ἄνω ἡ προσήκουσα ἱερότητα στήν ἑόρτιο αὐτή ἡμέρα νά λειτουργοῦσαν κανονικά τά Σχολεῖα; Πρός τί λοιπόν ἡ ἀργία καί ἡ ἀπώλεια τῶν μαθημάτων; Μήπως ὑπό τίς προϋποθέσεις αὐτές ἡ ἀργία καθίσταται «μήτηρ πάσης κακίας;».
Τό ὅτι δέ εἰς τήν παράγρ. 6 τοῦ ἰδίου ἄρθρου ὁρίζεται, ὅτι «κατά τήν παραμονή τῆς θρησκευτικῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, μέ ἀπόφαση τοῦ Συλλόγου Διδασκόντων –ουσῶν, ἀφιερώνεται ἕνα δίωρο ἀπό τό ὡρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων γιά τήν πραγματοποίηση ἐκδηλώσεων καί δραστηριοτήτων σχετικῶν μέ τήν προσφορά τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στά γράμματα», αὐτό οὐδόλως ἀναπληρώνει τά ὅσα ἀπό τή μακροχρόνια παράδοση ἀπεκόμιζε ἡ μαθητιῶσα νεολαία κατά τήν κυριώνυμη ἡμέρα. Πρόκειται γιά μιά ἥσσονος σημασίας θεωρητική ἀπασχόληση τῶν μαθητῶν – τριῶν.
2.Ἀπευθύνει θερμή ἔκκληση, τόσο πρός τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, ὅσο καί τήν Κυβέρνηση τῆς Χώρας μας νά ἐπαναφέρουν μέ νεώτερη νομική ρύθμιση τήν σχολική ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τά μέχρι τοῦδε ἰσχύσαντα καί νά μή προξενήσουν καί μέ τόν τρόπο αὐτό τήν (ἀπευκτέα) ἀποδόμηση καί ἀπορρύθμιση τῆς Παιδείας, ἡ ὁποία πολλαπλῶς πάσχει.
3.Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό ἐγειρόμενο καί ἀνακινούμενο ἑκάστοτε Σκοπιανό ζήτημα ἡ Ἱερατική Σύναξις ἐκφράζει τήν ἀπόλυτη ἱκανοποίησή της γιά τήν ἐμμονή τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου στήν «ξεκάθαρη θέση Της» «περί τῆς μή ἀποδοχῆς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ὅρου «Μακεδονία» ἤ παραγώγου του, ὡς συστατικοῦ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων, πού ἄλλωστε θά εἶχε ἐπιπτώσεις καί στήν ὀνομασία τῆς σχισματικῆς αὐτοαποκαλούμενης ἐκκλησίας τῆς «Μακεδονίας» (Δελτίον Τύπου Δ.Ι.Σ. τῆς 26-1-2018), καί
4.Συνῳδά, τό ἴδιο ἀπαραίτητο εἶναι νά διευκρινίσουμε ὅτι ἐξ ἴσου σημαντικό -ἄν ὄχι σημαντικότερο- μέ τό θέμα τῆς ὀνομασίας εἶναι ἡ ἀπαίτηση ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος, τῆς πλήρους καί ὁριστικῆς ἀπαλείψεως ἀπό τό Σύνταγμα τῆς γείτονος κάθε ἀλυτρωτικοῦ ὑπαινιγμοῦ. Εὐνόητον δέ εἶναι ὅτι αὐτή ἡ ἀπάλειψις θά γίνει ταυτόχρονα μέ τόν καθορισμό τῆς κοινά ἀποδεκτῆς ὀνομασίας (δέν θά ἀφεθεῖ δέ εἰς «εὐθετώτερον» χρόνον). Θά ἀπορριφθεῖ, δηλαδή, κάθε εἴδους «σαλαμοποίηση» τοῦ ὅλου προβλήματος, προκειμένου οἱ Σκοπιανοί νά ἐπιτύχουν τήν εἴσοδό τους στό ΝΑΤΟ καί στήν Ε.Ε.
5.Διακηρύσσει περίτρανα ὅτι ἡ Μακεδονία μας, ἡ χώρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, «εἶναι καί θἆναι Ἑλληνική Ἑλλήνων τό καμάρι» καί θεωρεῖ, ταυτιζομένη μέ τήν θέση τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, «ὅτι κάθε ἔκφραση ὑπερασπίσεως τῶν δικαίων τῆς Μακεδονίας μας εἶναι ἐπαινετή, ἀρκεῖ αὐτή νά εἶναι γνήσια» ἀνιδιοτελής καί πηγαία, καί πάντα στό πνεῦμα μιᾶς νόμιμης καί δημοκρατικῆς ἐκδήλωσης. Ὡς ἐκ τούτου, στό πλαίσιο τῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεως τῶν Κληρικῶν καί Λαϊκῶν μελῶν Της, σέβεται τό δικαίωμα αὐτῶν νά πράττουν κατά συνείδηση, μέ σύνεση καί ὑπευθυνότητα» (Δέλτιο Τύπου Δ.Ι.Σ., ἔνθ’ ἀνωτέρω).
Ἐφ’ ὧ συνετάγη τό παρόν ψήφισμα, τό ὁποῖο βεβαιωθέν ὑπογράφεται ὡς ἕπεται.
 
 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ 
 
 Ο ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ Ι.Μ. ΚΥΘΗΡΩΝ
Πρωτ.Πέτρος Μαριᾶτος - Ἰατρός 
Ἀρχιμ. Πέτρος Κασιμάτης
Ἀρχιμ. Φρουμέντιος Δημητρίου 
Ἀρχιμ. Πέτρος Σκλᾶβος
Πρωτ.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος
Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος
Οἰκονόμ.Γεώργιος Ἀδικημενάκης
Ἱερομ. Σεραφείμ Μαρσέλλος 
Αἰδ/τος Ἰωάννης Γολεμάτης
Αἰδ/τος Παῦλος Καλλίκας
Αἰδ/τος Νικόλαος Ζουναρέλης
Αἰδ/τος Ἰωάννης Παπανδρόπουλος
Ἀρχιμ. Διονύσιος Μάλλιος
Διάκονος Κωνσταντῖνος Μπιθιγκότζης
 
 
 
Ἀνακοινώνεται στούς:
1. Μακαριώτατο Πρόεδρο Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
2.Πρόεδρο Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο
3.Πρωθυπουργό κ.Ἀλέξη Τσίπρα
4. Πρόεδρο Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Νικόλαο Βούτση
5.Ἀρχηγούς Κομμάτων Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
6.Βουλευτές Α΄Περιφέρειας Πειραιᾶ καί Νήσων.

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ...Μία πλούσια κυρία ρώτησε: “ Πόσo κάνουν τα αυγά; ”
Ο γέρος πωλητής απάντησε: “ 30 λεπτά το ένα αυγό, κυρία ”
Του είπε: “ Θα πάρω 10 αυγά για 2,50 Ευρώ ή αλλιώς θα φύγω ”.
Ο γέρος πωλητής απάντησε: “ Εντάξει, πάρτε τα στην τιμή που θέλετε. Και ίσως μου φέρει γούρι η επίσκεψη σας, γιατί σήμερα δεν έχω πουλήσει ούτε ένα μέχρι τώρα. ”
Η κυρία πήρε τα αυγά και έφυγε έχοντας την αίσθηση πως κέρδισε. Έβαλε τα αυγά στο διθέσιο αυτοκίνητο της και πήγε στο απέναντι εστιατόριο με τη φίλη της. Εκεί, παρήγγειλαν 
ό, τι τους άρεσε.
Και παρόλο που πήραν πολλά πιάτα, έφαγαν λίγο και άφησαν τα υπόλοιπα στο τραπέζι. Στη συνέχεια, ζήτησε τον λογαριασμό. Ήταν €37,30 και έδωσε €40,00 λέγοντας στον σερβιτόρο να κρατήσει τα ρέστα.
Αυτό το περιστατικό ήταν αρκετά φυσιολογικό για τον σερβιτόρο, αλλά έδειχνε επώδυνο για τον φτωχό πωλητή αυγών που τις κοιτούσε από μακριά.
Το θέμα είναι:
Γιατί δείχνουμε πάντα την δύναμη μας όταν βλέπουμε έναν φτωχότερο άνθρωπο;
Και γιατί γινόμαστε απλόχεροι σε όσους δεν έχουν και τόσο ανάγκη την γενναιοδωρία μας;
Κάποτε διάβασα κάπου:
Ο πατέρας μου αγόραζε απλά πράγματα από φτωχούς πλανόδιους σε ακριβή τιμή παρόλο που δεν τα χρειαζόταν. Μερικές φορές μάλιστα, συνήθιζε να τους πληρώνει πολύ παραπάνω.
Με παραξένεψε αυτή η συνήθεια του και έτσι τον ρώτησα: “ Γιατί το κάνεις αυτό; “ Τότε ο πατέρας μου απάντησε:
" Παιδί μου, αυτό που κάνω είναι μια πράξη φιλανθρωπίας τυλιγμένη με αξιοπρέπεια"

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

                                                         Ἐν Κυθήροις τῇ 11ῃ Ἰανουαρίου 2018
Ἀριθ. Πρωτ.: 29
telonou farisaiou 1ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
(ὑπ’ ἀριθ. 166/2018)
 
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
 
«Τῆς σωτηρίας εὐθυνόν μοι τρίβους Θεοτόκε...»
                            (Κατανυκτικός ὕμνος Ἱ.Τριῳδίου)
 
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙
       Εἰρηνικό, εὐλογημένο καί πολύκαρπο τό Ἱερό Τριῴδιο!
Εἰσήλθαμε σύν Θεῷ, ἐνωρίτερα ἐφέτος, εἰς τήν ἱεράν καί κατανυκτικήν περίοδον τοῦ Τριῳδίου καί ἀπευθύνουμε ἐγκάρδια κραυγή ἱκεσίας πρός τόν φιλάνθρωπον Κύριον καί Θεόν μας καί πρός τήν φιλεύσπλαγχνη Μητέρα Του, τήν Κυρίαν Θεοτόκον. «Τῆς μετανοίας ἄνοιξον μοι πύλας Ζωοδότα...»˙ «τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους Θεοτόκε...» ἱκετεύουμε παρακλητικά.
 
Ἤδη, εἴμαστε στήν πρώτη Κυριακή τοῦ Τριῳδίου, τήν Κυριακή τοῦ  Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, καί εὐθύς ἀμέσως προβάλλει τό ἀξιομίμητο πρότυπο  τοῦ Τελώνη, πού τόν συνέχει ἡ συντριβή, ἡ ταπείνωσις καί ἡ μετάνοια. Τήν ἑπόμενη Κυριακή, τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου, θά μᾶς καθηλώση κυριολεκτικά ἡ συντριπτική καί εἰλικρινής μετάνοια τοῦ πρώην ἀσώτου υἱοῦ καί ἡ ἄπειρη εὐσπλαγχνία τοῦ φιλοτέκνου πατρός. Τήν Τρίτη Κυριακή, τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, φέρουμε στή μνήμη μας τήν φοβερή ὥρα τοῦ θανάτου καί τῆς μελλούσης κρίσεως, ὁπότε «ἀποδώσῃ (ὁ Κύριος) ἑκάστῳ κατά τά ἔργα αὐτοῦ». Καί ἡ τελευταία Κυριακή τῆς προκαθαρσίμου  περιόδου, ἡ Κυριακή τῆς Τυρινῆς, μᾶς φέρει τήν νοσταλγία καί τό πόθο τοῦ Παραδείσου, τήν ποθεινή πατρίδα τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας. 
Ὅλο τό κλῖμα τῶν ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν τῆς πρώτης περιόδου τοῦ Τριῳδίου, τῆς προκαθάρσιμης περιόδου, εἶναι πνευματικό καί κατανυκτικό, κλῖμα μετανοίας καί ἀνανήψεως. 
Διά τόν πιστό Ὀρθόδοξο Χριστιανό δέν ὑπάρχει τό κοσμικό τριόδιο μέ ο, ἡ ζωή δηλαδή τῆς κραιπάλης, τῆς μέθης καί τῆς ἀσωτείας, τῶν κοσμικῶν ὀρχήσεων καί ξεφαντωμάτων, ἀλλά ἡ κατάνυξις καί ἡ σιωπή, ἡ ταπείνωσις  καί ἡ προσευχή, ἡ ἐλεημοσύνη καί ἡ ἀγάπη, τά δάκρυα καί ἡ μετάνοια, ἡ μελέτη τοῦ Θείου Λόγου  καί ἡ πνευματική ἐγρήγορσις  καί ἀνάνηψις. Τό παραδοσιακό ἔθιμο τῶν ἀποσπερίδων καί τῆς οἰκογενειακῆς συντροφιᾶς καί ἀναστροφῆς ὀμορφαίνει αὐτή τήν ἅγια περίοδο.
Ἄς ἀκούσωμε στό σημεῖο αὐτό τό σωτήριο μήνυμα τοῦ σήμερα ἑορταζομένου Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, μεταφέροντας τό ἀκόλουθο ἀπόσπασμα στήν ἁπλῆ γλῶσσα:
 
« Ἀδελφοί, ὁ τωρινός καιρός εἶναι καιρός γιά μετάνοια. Μακάριος  λοιπόν εἶναι ἐκεῖνος, πού δέν ἔπεσε καθόλου στά δίχτυα τοῦ ἐχθροῦ. Μακάριος εἶναι γιά μένα κι ἐκεῖνος πού ἔπεσε στά δίχτυα του, ἀλλά κατόρθωσε νά τά σκίσει καί νά τοῦ ξεφύγει ὅσο βρίσκεται στήν παροῦσα ζωή.
 Αὐτος, ζῶντας  ἀκόμα σωματικά, μπόρεσε νά ξεφύγει ἀπό τόν πόλεμο καί νά σωθεῖ, ὅπως ξεγλιστράει τό ψάρι ἀπό τό δίχτυ. Γιατί τό ψάρι, καί νά πιαστεῖ ἄν σκίσει τό δίχτυ καί ὁρμήσει πρός τό βυθό, ὅσο βέβαια εἶναι ἀκόμα στό νερό, σώζεται. Ἄν ὅμως τό τραβήξουν στή στεριά, τότε πιά δέν μπορεῖ νά βοηθήσει τόν ἑαυτό του. Ἔτσι κι ἐμεῖς. Ὅσο εἴμαστε σ΄αὐτή τή ζωή, ἔχουμε πάρει τή δύναμη καί τήν ἐξουσία ἀπό τό Θεό νά σπάσουμε μόνοι μας τίς ἀλυσίδες τῶν θελημάτων τοῦ ἐχθροῦ, νά πετάξουμε τό φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν μας μέ τή μετάνοια καί νά σωθοῦμε, κερδίζοντας τή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἄν ὅμως μᾶς προφτάσει τό φοβερό ἐκεῖνο πρόσταγμα, ἄν ἥ ψυχή χωριστεῖ ἀπό τό σῶμα καί τό σῶμα μπεῖ στόν τάφο, τότε δέν μποροῦμε πιά νά βοηθήσούμε τόν ἑαυτόν μας —ὅπως ἀκριβῶς  συμβαίνει καί μέ τό ψάρι, πού τό τράβηξαν ἀπ' τό νερό καί τό ἔκλεισαν μέσα σέ δοχεῖο.
Ἀδελφέ μήν πεῖς «Σήμερα ἁμαρτάνω καί αὔριο μετανοῶ» γιατί δέν ἔχεις σιγουριά. Στόν Κύριο ἀνήκει ἡ φροντίδα διά τό αὔριο».
 
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Τό πρόσωπο  τοῦ Τελώνη  τῆς σημερινῆς παραβολῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μᾶς διδάσκει καί μᾶς ἐμπνέει μέ τό φωτεινό παράδειγμά του. Κοσμικός ἄνθρωπος ἦταν βουτηγμένος μέσα στή βία, τήν ἀπάτη κάι τήν ἐκμετάλλευσι. Ἦταν ἕνας κατάφορτος ἀπό ἁμαρτίες ἄνθρωπος.
Ὅμως δέν τόν κατέβαλε καί δέν τόν συνέπνιξε ἡ ζωή τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀδικίας. Ἀντίθετα, τόν ὡδήγησε στόν Ναό τοῦ Θεοῦ, στόν τόπο τῆς προσευχῆς  καί τῆς μετανοίας . Τόν ἔφερε  σέ πλήρη συναίσθησι τῆς ἁμαρτωλῆς καταστάσεώς του καί τῆς δεινῆς ἐξαθλιώσεώς του. Τόν ἔκαμε νά κτυπᾶ ἔμπονα τό στῆθος του, ἔχοντας σκυμμένο τό κεφάλι του  καί ψελλίζοντας τίς λυτρωτικές λέξεις:  «ὁ Θεός ἱλάσθητί  μοι τῷ ἁμαρτωλῷ».
«Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν, καί Τελώνου μάθωμεν τό ταπεινόν ἐν στεναγμοῖς, πρός τόν Σωτῆρα κραυγάζοντες˙ Ἵλαθι μόνε ἡμῖν εὐδιάλλακτε» μᾶς παραγγέλλει σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία.    
Εὔχομαι ἀπό καρδίας εἰς ὅλους σας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πλούσιο τόν θεῖο φωτισμό καί καλή ἀγωνιστική διάθεσι κατά τό ἀρξάμενο ἱερό στάδιο του Τριῳδίου. Ἔτσι, μέ ἱερή κατάνυξι νά ὁδηγηθοῦμε στήν ἅγια περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ τίς 6 ἑβδομάδες τῶν Νηστειῶν, καί ἀκολούθως νά προσαναβοῦμε εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων  τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Ἁγίων Παθῶν καί τῆς Ταφῆς τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί μετά τήν ἀνάβασι  τῶν 70 ἀναβαθμῶν (σκαλοπατιῶν) τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου  νά ἀξιωθοῦμε νά προσκυνήσωμε καί νά λατρεύσωμε τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν Θεῖον Λυτρωτήν καί Εὐεργέτην τῆς ἀνθρωπότητος, τόν Βασιλέα τῆς Δόξης Ἰησοῦν Χριστόν, ᾧ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν. 
Ἡ Χάρις τοῦ Ζωοδότου Χριστοῦ μετά πάντων ἡμῶν, Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί  καί περιπόθητοι.
Καί πάλιν σᾶς εὔχομαι εὐλογημένο, εἰρηνικό καί καλλίκαρπο  Τριῴδιο, καί διατελῶ,
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ὁ Μητροπολίτης
 
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Ο Παλιμπαιδισμός του Υπουργείου Α-Παιδ-ευσ-είας 
και οι "εφηβείες" του.


Ναι, οι εγκέφαλοι του Υπουργείου μας ξάφνιασαν και πάλι.
Τί τους έπιασε; Τί τους μπήκε στο κεφάλι;

Θυμήθηκαν όταν παιδιά ξεχνούσαν τα βιβλία 
όταν τα βάζανε  κρυφά, κάτω απ΄ τα θρανία 
και οι γονείς γερά τα κατσαδιάζαν -
" βρε τ' αφηρημένα τα ζουλάπια". 

Θυμήθηκαν όταν ξεχνάγανε την έρημη την τσάντα, 
πάλι δεν την γλίτωναν την δόλια την κατσάδα.

Τι κυνηγητό, τι βρώμα και τι φρίκη 
όταν το κολατσιό μετά από μέρες ικανές 
έμενε στης τσάντας πάλι, την πασαλειμμένη θήκη.

Θυμήθηκαν τα παιδικά τους τραύματα, 
την πίεση , τα νεύρα τους τσαντάλια
Όχι δεν φταίγανε αυτοί. Τους έφταιγε η καταραμένη τσάντα,
ήρθε ο καιρός τώρα πια εκδίκηση να πάρουν 
την τσάντα μια για πάντα, πέρα να πετάξουν.

Στύψαν οι "φωστήρες" το μυαλό τους τ΄ άδειο
κρυφοκοιτάξαν, είν ΄αλήθεια, Άγγλο, Γερμανό και Γάλλο
να απαλλαγούμε σκέφτηκαν από μεγάλο βάρος,
και την απόφαση επήραν με επιμονή με πείσμα και με θράσος.

Εγκύκλιο  λοιπόν τυπώσανε επίσημη, σοβαρή, με βούλες 
με σχέδιο, με όραμα και χίλιες δυό καρικατούρες,
και ναι!!! οι Αρχιμήδηδες καμαρωτοί βροντοφωνάξαν  
Ευρήκαμεν την λύση μιά για πάντα!!!
Από δω και στο εξής στο σχολείο να παλιώνει 
η καταραμένη τσάντα !!!

Και τρέξαν οι θιασώτες του αρντάν και της χαλάρας
το σχέδιο να χαιρετήσουν με προσμονή και με λαχτάρα.
Είπαν και οι άμοιροι γονείς "-Ζήτω και στα παιδιά μας" , 
άλλη μια μέρα εκδρομή στου σχολείου την αλάνα.

Το κράτος για σένα, έρημε γονιέ ανησυχά
να δεις λίγο και σύ σαν πατέρας τα παιδιά. 
μα όχι το Σάββατο γιατί προέχει η δουλειά 
μα ούτε και την Κυριακή, δεν είναι αργία πια.

Το κράτος σκέφτεται τα έρημα παιδιά
χωμένα στα βιβλία όλη την εβδομάς
Ένα Σαββατοκύριακο τους έμεινε πια, 
(και πάλι αν θα φτάσει)  
δεν είναι δα και εύκολη δουλειά 
την πίστα, την μια μετά την άλλη, να περνάς.

Το Υπουργείο το σοφό προνοεί για όλους εμάς
την οικογένεια στηρίζει, με μια ακόμη σκουντιά.
Να κάτσουμε να δούμε και μεις και τα παιδιά 
και απόφαση να πάρουμε, με τι φύλο θα μας μετράν;

Αχ δόλια Ελλαδίτσα που πάς;
Θα αντέξεις με τόση ξεγνοιασιά και ελευθεριά;
Παρατηρητής

Υ. Γ.
Υπάρχουν και θετικά, 
... η τσάντα θα κρατά περισσότερο χρόνο,
... δεν θα σκουντουφλάμε επάνω της το Σαββατοκύριακο.
... δεν θα χρειαστεί να λέμε δέκα φορές: 
-βγάλε την τσάντα  και πλύνε τα χέρια σου.
-έφτιαξες την τσάντα σου;
-που είναι η τσάντα σου;

υπάρχει βέβαια και  ο φόβος όλων των γονιών
... τι θα γίνει την τελευταία Παρασκευή της χρονιάς.

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ   Ο π. Εφραίμ Κατουνακιώτης είχε πει στο μοναχό Παύλο Λαυριώτη για τη δύναμη που έχει η προσευχή των Χαιρετισμών προς την Θεοτόκο: 

"Αν  σε μια πολυκατοικία κάποιος  κάνει καθημερινά την ακολουθία  των Χαιρετισμών, η ωφέλεια που προκύπτει,  καλύπτει όλο το οικοδομικό τετράγωνο". 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Παράξενη ιατρική απάντηση....!


Μια μέρα ζητήθηκε από έναν ιατρικό στοχαστή να πει ποια είναι η πιο σοβαρή ασθένεια του αιώνα. Όλοι​ οι παρόντες περίμεναν να απαντήσει, ο καρκίνος και το έμφραγμα.

Με μεγάλη τους έκπληξη ο επιστήμονας απάντησε: "η αδιαφορία".

Όλοι τότε κοιτάχτηκαν στα μάτια και ο καθένας τους αντιλήφθηκε ότι ήταν σοβαρά άρρωστος.

Στο τέλος του ζητήθηκε να πει ποια είναι η θεραπεία και
ο επιστήμονας απάντησε: "Να το αντιληφθείτε".


(Από το ημερολόγιο της Ι. Μητρ. Αλεξανδρουπόλεως του 2018)

Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν: Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εἶναι ΜΙΑ καί εἶναι ΕΛΛΑΔΑ. Χαιρετισμός συμπαράστασης στό Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας γιά τήν Μακεδονία μας στή Θεσσαλονίκη στίς 21.1.2018


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Τά παρακάτω Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν ἀπευθύνουμε θερμό ἀγωνιστικό χαιρετισμό συμπαράστασης σέ ὅλους ἐσᾶς πού διαδηλώνετε εἰρηνικά στό Λευκό Πύργο σήμερα Κυριακή 21 Ἰανουαρίου 2018 μέ κεντρικό σύνθημα:
"Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εἶναι ΜΙΑ καί εἶναι ΕΛΛΑΔΑ"
  • Ἀπαιτοῦμε τήν ἀνυποχώρητη ὑπεράσπιση τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων στίς συνομιλίες μέ τά Σκόπια.
  • Δέν συμφωνοῦμε μέ καμία χρήση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἤ παραγώγου του καὶ σὲ ὁποιαδήποτε γλώσσα, γιά τήν ὀνομασία σλαβικῆς προέλευσης τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων.
  • Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί εἶναι Ἑλλάδα!

Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν

Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων «Ἡ Χριστιανικὴ Ἀγωγὴ» (Γ.Ε.Χ.Α.)
Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)
Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων των Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.)
Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις
Σύλλογος «Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης»
Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσης «Ὁ Μέγας Βασίλειος»

Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων (Χ.Ε.Ε.)

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ - ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ)

Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα)
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ - ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ
 (21-01-2018)


Εἴμαστε μέ τή Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στή 15η Κυριακή τῶν Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ (+662), τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Νεοφύτου (+305), Πατρόκλου καί Ἁγνῆς καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ.
zakxaios2

zakxaiosΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Στήν ἀρχαία ἐποχή τελώνης ἴσον ληστής καί ἀρχιτελώνης ἴσον ἀρχιληστής. Οἱ ἱστορικοί ἀναφέρουν, ὅτι ὑπῆρχαν τελῶνες, οἱ ὁποῖοι ξέθαβαν νεκρούς, πού τούς χρωστοῦσαν φόρους, καί τούς μαστίγωναν γιά νά συγκινηθοῦν οἱ συγγενεῖς τους καί νά πληρώσουν αὐτοί τούς φόρους τους.
Ὁ Θεόκριτος ὁ φιλόσοφος ἔλεγε, ὅτι στά βουνά τ’ ἀγριότερα θηρία εἶναι οἱ ἀρκοῦδες καί στίς πόλεις οἱ τελῶνες.
Τέτοιος ἦταν καί οἱ ἀρχιτελώνης Ζακχαῖος, πού μᾶς ἀναφέρει σήμερα τό Εὐαγγέλιο.

Εἶχε πολλά πλούτη, μεγάλη θέση καί πολλές γνωριμίες. Δέν εἶχε ὅμως εὐτυχία καί ἦθος.
Μέσα του πάλευε μέ τή συνείδησή του. Τόν ἤλεγχε, γιατί ὅλα τά εἶχε παράνομα. Μέσα σ’ αὐτή τή δυστυχία του, μόλις ἄκουσε ὅτι θά περνοῦσε ὁ Χριστός, ἔτρεξε νά τόν δεῖ. Ὡστόσο εἶχε δύο μεγάλα ἐμπόδια νά ὑπερπηδήσει. Ἦταν κοντός καί εἶχε καί ὑψηλή κοινωνική θέση. Ἀμέσως ὅμως πέταξε καί τά δύο καί ἀνέβηκε, σά μικρό παιδί, σ’ ἕνα δέντρο, γιά νά δεῖ τό Χριστό. Ὁ Χριστός τόν εἶδε καί ἀμέσως τό θαῦμα ἔγινε.
Ὁ ἀρχιτελώνης γίνεται δέκτης Χριστοῦ. Τό σπίτι του μεταβάλλεται σέ ἄμβωνα. Ἡ ψυχή του μεταμορφώνεται καί ἀρχίζει τήν ἔμπρακτη μετάνοια. Μοίρασε ὄχι μόνον ὅσα εἶχε ἀποκτήσει ἄδικα, ἀλλά καί ἀπό τά νόμιμα. Γι’ αὐτό καί ἔγινε ὑπόδειγμα μαθητοῦ τοῦ Χριστοῦ. Αὐτά τ’ ἀποτελέσματα φέρνει ἡ ἀληθινή μετάνοια.
Ὁ Ζακχαῖος ταπεινώθηκε μπροστά στό Χριστό καί ὁ Χριστός ταπεινώθηκε μπροστά στόν Ζακχαῖο. Μπῆκε μέσα στήν ἁμαρτωλή ψυχή του καί στό ἁμαρτωλό σπίτι του καί τά καθάρισε ὅλα.
Αὐτή εἶναι ἡ βάση καί ἡ ἀρχή τῆς μετανοίας. Ὅταν ἐμεῖς τρέξουμε νά συναντήσουμε τό Χριστό, ὁ Χριστός ἀμέσως μᾶς ἀγκαλιάζει καί μᾶς μεταμορφώνει. Μᾶς κάνει ἀναστήματα πρώτου μεγέθους, ὅπως ἔκανε τόν ἀρχιτελώνη. Ἀπό κοντό τόν ἀνέβασε σέ ὕψη δυσθεώρητα.
Ἀδελφοί μου, πολλές συναντήσεις κάνουμε στή ζωή μας, ἄλλες ὠφέλιμες καί ἄλλες ὄχι. Ἡ συνάντηση ὅμως, πού θά μᾶς χαρίσει τήν σωτηρία καί τήν αἰώνια εὐτυχία μας δηλ. τήν αἰώνια μακαριότητά μας, εἶναι μία : Ἡ συνάντησή μας μέ τό Χριστό. Ἄν δέν τήν ἔχουμε κάνει, ἀξίζει νά τήν κάνουμε καί μάλιστα τώρα ἀμέσως.
π. Φρ. Δ.

Τό  Σάββατο 13 Ἰανουαρίου 2018 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 14 Ἰανουαρίου 2018 στό Λεοντσίνειο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ, περί ὥραν 7μ.μ., ἔλαβε χώρα ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων.
Ὁμιλητής ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π.Πέτρος Μαριᾶτος, Ἰατρός
μέ θέμα:
«Ἀγάπη - Ἔρωτας - Σέξ : Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί οἱ ἐπιλογές τῶν ἀνθρώπων»

         Δεῖτε στή συνέχεια τό video (σέ τρία μέρη) τῆς συναντήσεως στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ποταμοῦ.