... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2017
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!
ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ!


ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
pro xristou gennisi 1    Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ἀδελφοί μου, μᾶς παραθέτει τό γενεαλογικό δέντρο –κατ’ ἄνθρωπον- τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπό τόν Βασιλέα Δαβίδ ἕως τόν Ἰωσήφ, ὥστε, νά μᾶς δηλώσει, ἀφ’ ἑνός μέν, τήν ὑπερφυσική Γέννηση τοῦ Κυρίου μας (Ἰακώβ δέ ἐγέννησε τόν Ἰωσήφ τόν ἄνδρα τῆς Μαρίας), χρησιμοποιώντας τήν ἀντωνυμία ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς καί ὄχι ἐξ ὧν) καί ἀφ’ ἑτέρου γιά νά μᾶς ὑποδείξει τήν ἱστορικότητα τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, διότι ὁ Παντογνώστης Θεός ἐγνώριζε ὅτι εἰς τό μέλλον, κάποιοι πού δέν θέλουν νά ἔχουν πνευματικήν σχέσιν μαζί του, θά ἀρνοῦνται πεισματικά καί τήν ἱστορικότητά του.
    Καί, ὅμως, ἐνῶ γιά ὅσα ἱστορικά πρόσωπα, πού μᾶς ἔχει διδάξει ἡ ἱστορία καί γιά τά ὁποῖα εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι ἦταν πρόσωπα ἱστορικά, ὅπως φέρ’ εἰπεῖν γιά τόν Θουκυδίδη, ἤ γιά τόν Σοφοκλῆ κ.ἄ. γνωρίζουμε μόνον ἐλάχιστα πράγματα γιά τήν καταγωγή τους καί γιά τούς προγόνους τους (τό πολύ νά γνωρίζουμε μέχρι καί τόν προπάππο τους), ἐν τούτοις ὑπάρχουν ἀφελεῖς ἄνθρωποι πού θέλουν μανιωδῶς νά ἀποκλείσουν τόν Κύριον μας ὡς πρόσωπον ἀληθινόν.
Καί ὅμως γιά τόν Κύριόν μας οἱ πληροφορίες, πού μᾶς δίνει ἡ Ἁγία Γραφή καί ἰδιαίτερα ὁ Ἀπόστολος Ματθαῖος γιά τήν ἱστορικότητα του εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερες ἀπό κάθε ἄλλη ἱστορική μαρτυρία, γιά ἄλλα πρόσωπα τῆς ἱστορίας, ἀφοῦ ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος μᾶς ἀναφέρει πώς πρίν τόν Κύριο, ἀπό τόν Ἀβραάμ ἕως τόν Ἰησοῦ, παρεμβάλονται 42 γενεές. Αὐτά ὅλα τά ἀναφέρουμε γιά νά καταδείξουμε πόσο ἀληθινή καί βεβαιόπιστη εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, καί οἱ ἅγιοι Εὐαγγελιστές. Καί πώς πράγματι ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, ὅπως μᾶς ἐδίδαξε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης.
    Ὁ Κύριος τῆς ἀγάπης, τῶν οἰκτιρμῶν καί τοῦ ἐλέους, ἔγινε Τέλειος Ἄνθρωπος γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο κατά χάριν Θεόν. Ποία ὅμως εἶναι καί ἡ εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νά γίνει μέτοχος τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν; Μέ ποιό τρόπο ὁ ἄνθρωπος γίνεται δέκτης αὐτῆς τῆς Θείας Ἀγάπης;
    Ἤδη, ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, μᾶς μίλησε μέσα ἀπό αὐτές τίς 42 γενεές γιά ἀνθρώπους πού ἐφάρμοσαν τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ, ἤδη πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ Μεσσίου. Γι’ αὐτούς μᾶς ὁμιλεῖ καί μέσα στήν πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή του καί ὁ θεῖος Παῦλος. Μᾶς παραθέτει, λοιπόν, τά πνευματικά κατορθώματα τῶν ἁγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μέ προεξάρχουσες προσωπικότητες  τόν Πατριάρχη Ἀβραάμ, τόν Προφητάνακτα Δαβίδ, τούς ἀπογόνους τοῦ Ἀβραάμ, τόν Ἰσαάκ, τόν Ἰακώβ καί τόν Ἰωσήφ, καθώς καί πολλά ἄλλα ἱερά πρόσωπα τῆς Π.Δ., ὅπως τόν Ἰεφθάε κ.ἄ. Καί μᾶς ἀναφέρει ὁ Θεῖος Παῦλος τίς πνευματικές ἀντιστάσεις πού ἐπέδειξαν αὐτοί οἱ ἅγιοι τῆς Π.Δ. ἀπέναντι στά καθεστῶτα τοῦ διαβόλου. Καί τελειώνει τό ἐνδέκατο αὐτό κεφάλαιο τῆς Ἐπιστολῆς του, μέ τό μαρτυρικό τέλος πού ὑπέστησαν ὅλοι αὐτοί οἱ ἅγιοι γιά νά μήν ἀρνηθοῦν τήν πίστι τους εἰς τόν Θεόν. Καί μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ θεῖος Παῦλος, πώς ἐμεῖς θά πρέπει νά δείξουμε τόν ἴδιο ζῆλο καί ἴσως καί μεγαλύτερο, διότι βρισκόμαστε στήν περίοδο τῆς ἀπολυτρώσεως καθότι γεννηθήκαμε μετά τήν ἔλευσι τοῦ Μεσσία καί ἑπομένως ἀφοῦ τώρα νομοθέτης εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, θά πρέπει νά εἴμεθα ἐμεῖς ἀκόμη γενναιότεροι ἄν οἱ καιροί τό ἀπαιτήσουν, ὥστε νά μήν προδώσουμε τήν ἀληθινή πίστι μας. Αὐτό, δέν γίνεται μόνον σέ περίοδο μαρτυρίων, ὅπως τότε, ἀλλά καί σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας, δέν θά πρέπει νά ἀρνούμεθα τόν Χριστόν μέ τίς πράξεις μας. Ἡ ζωή μας πρέπει νά εἶναι ἐναρμονισμένη μέ τό Θεῖο καί Ἱερό Εὐαγγέλιο.
Μόνον ἔτσι, ἀδελφοί μου, ὁ Κύριος θά γεννηθεῖ στήν φάτνη τῆς ψυχῆς μας. Γιά ἐμᾶς ἔτσι θά πρέπει νά εἶναι τά ἀληθινά Χριστούγεννα. Ἄς φτιάξουμε, ἀδελφοί μου, ὅλοι μας μέ τόν πνευματικό μας ἀγώνα, μία ζεστή φάτνη γιά νά γεννηθῆ ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἀμήν.-
Πρεσβ.π. Ν. Ζουναρέλης

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Κατηχητικῶν Σχολείων

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, ὥρα 6 μ.μ.
Πνευματικόν Κέντρον Κεραμωτοῦ

Ἡ Χριστουγιεννιάτικη Γιορτή τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεώς μας ἔγινε τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 17 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. καί περί ὥραν 6 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ Λεοντσινείου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς ἐνορίας τοῦ Κεραμωτοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Ἡ γιορτινή αὐτή  ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ Ἐπίκαιρους Χριστουγεννιάτικους Ἐκκλησιαστικούς ὕμνους ἀπό τήν ἐκκλησιαστική χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ὁ Θεολόγος-Καθηγητής  τοῦ Γυμνασίου Κυθήρων κ. Γεώργιος Λουράντος ἐξεφώνησε ἐπίκαιρη σύντομη ὁμιλία, μέ θέμα «Οἱ Προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου».

Ἡ ἐκδήλωση συνεχίσθηκε μέ Χριστουγεννιάτικα τραγούδια καί ποιήματα ἀπό μαθητές καί μαθήτριες τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων (Χώρας, Λιβαδίου, Φρατσίων, Καλάμου, Ποταμοῦ καί Καραβᾶ).
Τά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια πού ἀκούσθηκαν ἀπό τήν χορωδία τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων ἦταν : «Γιορτινά τραγούδια ἠχοῦνε»«Χριστούγεννα χαρεῖτε»«Ὁ μικρός τυμπανιστής»«Τρεῖς σοφοί, τρεῖς Βασιλιάδες»«Οἱ Ποιμένες γονατίζουν»«Στή γωνιά μας κόκκινο»«Τρίγωνα, Κάλαντα» καί τά Κάλαντα Πρωτοχρονιᾶς «Ἀρχιμηνιά κι ἀρχιχρονιά». Ὅλα συνοδεύθηκαν μουσικά μέ ἀκορντεόν ἀπό τήν πρεσβυτέρα κ.Ἑλένη Φιλιππάτου-Καλλίκα.
Οἱ μαθητές καί μαθήτριες ἀπήγγειλαν δύο ἤ τρεῖς στροφές ὁ καθένας ἀπό τό μεγάλο καί πολύ ὡραῖο χριστιανικό ποίημα τοῦ Γεωργίου Βερίτη «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί». Ἀπήγγειλαν ἐπίσης τά ποιήματα μέ τίτλους «Χριστούγεννα», «Μή λέτε πώς δέν ξέρω» καί «Ὁ Καλόγερος τῆς Κλεισούρας».

Μετά ἀπό σύντομο διάλειμμα μέ πλούσιο κέρασμα ἀκολούθησε μέ ἐπιτυχία τό διδακτικό θεατρικό σκέτς ὑπό τόν τίτλο «Καί ὁ Βασιλιάς ἦρθε». Ἀποδόθηκε μέ ἐπιτυχία ἀπό τίς μαθήτριες μας, μέ ἐπιμέλεια καί συντονισμό ἀπό τήν φιλόλογο κ.Σοφία Νέζη.

Τήν γιορτή ἔκλεισαν οἱ Παραδοσιακοί τσιριγώτικοι χοροί ἀπό τό χορευτικό συγκρότημα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπό τήν εὐθύνην τῆς Καθηγητρίας κ.Ἑλένης Τζοβάρα.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Σεραφείμ στό τέλος τῆς πολύ ὄμορφης αὐτῆς χριστουγεννιάτικης ἑορτῆς ἀναφέρθηκε στά ὑψηλά νοήματα καί μηνύματα, πού μετέδωσαν σέ ὅλους μας, τόσο ὁ Θεολόγος-Καθηγητής κ.Γεώργιος Λουράντος μέσα ἀπό τήν ὁμιλία του, ὅσο καί τό θεατρικό σκέτς τῶν μαθητριῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων μας, ἀλλά καί τά ποιήματα καί τά χριστουγεννιάτικα τραγούδια τῆς γιορτῆς.
Κατόπιν εὐχαρίστησε κατ’ ὄνομα ὅλους τούς συντελεστές αὐτῆς τῆς ἑορτῆς Κληρικούς καί λαϊκούς, Κατηχητές καί Κατηχήτριες, οἱ ὁποῖοι βοήθησαν ὁ καθένας ἀπό τήν θέση του γιά τήν ἄριστη παρουσία τῶν παιδιῶν μας, τά ὁποῖα ἐπίσης εὐχαρίστησε καί ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησί του γιά τήν πνευματική τους πρόοδο.
Μέ τίς εὐχές τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη μας γιά εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα καί μέ τό προεόρτιο Κοντάκιο «Ἡ Παρθένος σήμερον» πού ὅλοι μαζί Ἱερός Κλῆρος καί παρευρισκόμενοι ἔψαλαν μέ κατάνυξη ἔκλεισε ἡ φετινή πολύ ἐπιτυχημένη χριστουγεννιάτικη γιορτή τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων.  
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΑ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ 
ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΑ!
Χειροτονία Ἱερέως στά Ἀντικύθηρα γιά πρώτη φορά 
xeirotonia presvyterou antikythira 16122017 09
 
          Πρωτόγνωρες ἱερές στιγμές ἔλαβαν χώρα τό Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 στά Ἀντικύθηρα, ὅπου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μύρωνος, πολιούχου καί προστάτου τῆς νήσου, τελέσθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ ἡ εἰς τόν δεύτερο βαθμό τῆς Ἱερωσύνης χειροτονία τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Διονυσίου (κατά κόσμον Κωνσταντίνου) Μάλλιου.Εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού τελεῖται τό μέγα μυστήριο τῆς χειροτονίας, στό νησί τῶν Ἀντικυθήρων, τουλάχιστον κατά τή νεότερη ἱστορία τοῦ νησιοῦ.

Διαβᾶστε στή συνέχεια τοῦ ἄρθρου τόν Χειροτονητήριο Λόγο τοῦ Σεβ.Μητρ.Κυθήρων κ.Σεραφείμ. Δεῖτε video καί πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τήν Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον καί τήν χειροθεσία εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ π.Διονυσίου Μάλλιου εἰς τά Ἀντικύθηρα.


30
 
   Τήν Κυριακή 10/12/2017 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἀμπελοκήπων, Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, ὅπου προέβη στήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Θεολόγου - Ἱεροψάλτου π. Κωνσταντίνου Μπιθιγκότζη. Ὁ χειροτονηθείς, ἔγγαμος καί πατέρας ἑνός τέκνου, προορίζεται νά ἀναλάβει σύντομα τήν πολυπληθῆ ἐνορία τᾶς Ἁγίας Πελαγίας Κυθήρων. 
    Ὁ νέος Διάκονος εἶναι πνευματικό ἀνάστημα μιᾶς ἁγίας ἱερατικῆς μορφῆς τῶν Ἀθηνῶν, τοῦ ἀειμνήστου Ἱερέως π.Ἀθανασίου Δούση, ὁ ὁποῖος ἐπί σειρά ἐτῶν ἱεράτευσε στήν περιώνυμο ἐνορία τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στό Νέο Κόσμο Ἀθηνῶν. Ὁ νέος Διάκονος ἀνετράφη ἀπό τόν π. Ἀθανάσιο πνευματικῶς καί ἀκολουθεῖ μέχρι σήμερα τίς δικές του πνευματικές ἀρχές καί διδαχές. Στόν γεμάτο συγκίνηση χειροτονητήριο λόγο του ἐμνήσθη τῆς βιολογικῆς καί πνευματικῆς του οἰκογένειας, καί μέ τρεμάμενη φωνή παρακάλεσε τό Θεό νά καταστεῖ ἄξιος τῆς ἱερωσύνης «ἵνα μή ὡς χόρτος κατακαεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως».
 
   Ὁ Σεβασμιώτατος Κυθήρων, νουθέτησε πνευματικά τό νέο Διάκονο, ἀναφέροντας ὅτι οἱ συμπτώσεις τῆς ζωῆς εἶναι ἀπό Θεοῦ, καθώς ὁ πνευματικός πατήρ τοῦ νέου Διακόνου π.Ἀθανάσιος Δούσης συνδεόταν πνευματικά μέ τόν Σεβ. Κυθήρων λόγῳ τοῦ κοινοῦ πνευματικοῦ τους πατρός, ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κυροῦ Κωνσταντίνου (Σακελλαρόπουλου).
 
   Στή Θεία Λειτουργία καί τή χειροτονία παρέστησαν συγγενεῖς καί οἰκεῖοι τοῦ νέου Διακόνου, ἀνάμεσά τους καί ὁ Δήμαρχος Κυθήρων κ. Εὐστράτιος Χαρχαλάκης, μέ τόν ὁποῖο ὁ χειροτονηθείς συνδέεται ἀδιαλείπτως ἀπό τά μαθητικά χρόνια.
   Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Δικαῖος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ στό Μετόχι τῶν Ἀθηνῶν π. Ἀρσένιος Σιναΐτης, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Κυθήρων γιά τήν ἱερουργία στό Ναό τοῦ Μετοχίου καί τοῦ δώρησε τήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, ὅπως καί στό νεοχειροτονηθέντα Διάκονο.
 
   Ἄς εἶναι ΑΞΙΟΣ ὁ νέος κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων καί ἄς φανερώνει ὁ Κύριος ἀξίους ἐργάτες τοῦ Ἀμπελῶνος Του στούς δύσκολους καιρούς τῆς ἀθεΐας καί τῶν ἀμφισβητήσεων. ΑΞΙΟΣ!
 
Ὁ Λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ 
 
«Ἰδού καιρός ἤγγικε τῆς σωτηρίας ἡμῶν, εὐτρεπίζου σπήλαιον, 
ἡ Παρθένος ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν. Βηθλεέμ γῆ Ἰούδα, 
τέρπου καί ἀγάλλου, ὅτι ἐκ σοῦ ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν»

Εὐλαβέστατε Ὑποδιάκονε Κωνσταντῖνε,
Εὐτρεπίζεται τό σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ διά τήν θεοπρεπῆ ὑποδοχήν τοῦ Θείου Βρέφους, τοῦ ὁποίου τά μεγάλα Εἰσόδια εἰς τόν κόσμον θά ἑορτάσωμε πανηγυρικά κατά τήν ἐπικείμενη πανευφρόσυνη Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.
Καί ἡ φάτνη τῆς ψυχῆς σου εὐπρεπισμένη μέ τήν ταπείνωσι, τήν ἁπλότητα καί τήν κατάνυξι ἀναμένει τήν θεία δωρεά τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία, μέ τά προσωπικά σου εἰσόδια εἰς τήν Ἱερωσύνην καί εἰς τόν Ἱερόν Κλῆρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, θά σέ ἀναδείξη Διάκονον τῶν Θείων Μυστηρίων καί τῆς Ἱερᾶς καί πνευματικῆς Τραπέζης.
Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώπων, ὁ ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν», ἐκτός ἀπό τά εἰσόδια στή ζωή αὐτή καί τόν παρόντα κόσμο, πού γίνονται μέ τήν βιολογική γέννησι τοῦ ἀνθρώπου, χαρίζει στούς πιστούς δούλους Του τήν πνευματική γέννησι καί ἀναγέννησι μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα, τά πνευματικά τους εἰσόδια, μέ τό νά τούς πολιτογραφῆ πολίτας τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Καί ὅταν ὁ πιστός Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἐντεταγμένος συνειδητά καί ὀργανικά στό ἅγιο Σῶμα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας Κεφαλή εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, βιώνει ὑπαρξιακά τήν Ἁγιοπνευματική κοινωνία καί ζωή, τρεφόμενος ἀπό τήν χλόην τῶν Θείων Μυστηρίων καί ποτιζόμενος διαρκῶς ἀπό «τό λογικόν καί ἄδολον γάλα τῆς πίστεως», καί αὐξάνεται εἰς Χριστόν, τότε, ὅταν ἐπιστῆ ἡ ὥρα τῆς ἀναλύσεώς του καί τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας του, ἑορτάζει καί χαίρεται τά μεγάλα εἰσόδιά του, πού εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα διά τήν Ἐπουράνιο Βασιλεία, τόν Παράδεισο.
Πέραν αὐτῶν τῶν εἰσοδίων, οἱ Κληρικοί καί Μοναχοί ἔχουν, ὅπως προανέφερα, τά ἱερά τους εἰσόδια στήν Ἱερωσύνη καί στή Μοναχική πολιτεία. Τό εἰδικό αὐτό προσκλητήριο˙ «δεῦτε ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων», πού ἀπευθύνθηκε ἀπό τόν θεῖο Λυτρωτή μας πρῶτα στούς Μαθητάς καί Ἀποστόλους Του καί ἔπειτα, διαχρονικά, στούς Κληρικούς καί Ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας μας, δίνει τήν ποιμαντική ἰδιότητα καί εὐθύνη στούς κλητούς τοῦ Θεοῦ διά τό ἱερατικό λειτούργημα. Ὑπάρχει, ὡς γνωστόν, καί ἡ ἄλλη κλῆσις, ἡ γενική κλῆσις, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους καί τούς καλεῖ ὁ Θεός στήν ἀληθινή θεογνωσία καί θεοσέβεια, στή μετάνοια καί τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία. «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς˙ ἄρατε τόν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καί μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι πρᾷος εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν˙ ὁ γάρ ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστι». Αὐτό εἶναι τό γενικό προσκλητήριο τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀπευθύνεται σέ ὅλους, στόν κάθε ἄνθρωπο.
Οἱ λειτουργοί τοῦ Θεοῦ καί οἰκονόμοι τῶν Θείων Μυστηρίων, πού ἀνταποκρίθηκαν στό εἰδικό κάλεσμα τῆς Ἱερωσύνης, ἀπευθύνουν ἐξ ὀνόματος τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεως καί τῆς σωτηρίας μας Χριστοῦ τό γενικό κάλεσμα στούς «κοπιῶντας καί πεφορτισμένους», τούς ἀχθοφόρους τῆς ζωῆς, διά νά εὕρουν τήν ποθητή  ἀνάπαυσι, εἰρήνη καί πνευματική τους λύτρωσι καί χαρά εἰς τήν ἀγκάλη τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, τοῦ πράου καί ταπεινοῦ τῇ καρδίᾳ. Νά ἀποφορτισθοῦν ἀπό τό βαρύ φορτίο τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἐνοχῆς καί νά λάμψη μέσα στήν καρδιά, τόν νοῦ καί τήν ὅλη ψυχοσωματική τους ὑπόστασι ὁ νοητός Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ περί πάντας ἀγαθός Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός.
Καί σύ, ἀγαπητέ μου Ὑποδιάκονε Κωνσταντῖνε, ἀφοῦ γαλουχήθηκες πνευματικά ἀπό τά παιδικά σου χρόνια, ἀνετράφης ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου κοντά στόν ἐνάρετο καί καταξιωμένο Λειτουργό τοῦ Ὑψίστου, τόν ἀείμνηστο Ἱερέα π.Ἀθανάσιο Δούση, (τόν ὁποῖο ἐγνώρισα ἀπό τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία του στήν Ἱ. Μητρόπολι Λεβαδείας), τόν ἐμπνευσμένο αὐτό χειραγωγό καί ὁδηγό σου, καλλιεργήθηκε μέσα σου ἡ ἱερατική κλίσις (μέ γιῶτα) καί, ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐδέχθης μέ εὐλάβεια τήν κλῆσι (μέ ήτα), δηλ. τό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ διά τό ὕψιστο λειτούργημα τῆς Ἱερωσύνης.
Ἀλλάζει ριζικά ἀπό σήμερα ἡ ζωή σου, ἀδελφέ μου Κωνσταντῖνε. Καθίστασαι μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας Διάκονος Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου καί συλλειτουργός τῶν Θείων Μυστηρίων. Ἀφήνεις πλέον τό ἱερό Ἀναλόγιο, τό ὁποῖο ὑπηρέτησες μέ σεμνότητα καί ἱερό ζῆλο, ἀλλά καί μέ τήν ἄρτια μουσικολογική σου κατάρτισι, ἐπί σειράν ἐτῶν, καί θά εἰσέλθης μετ’ ὀλίγον εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἵνα μετά τῶν ἀσωμάτων Λειτουργῶν τῆς Θείας Δόξης, τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων, προσφέρης τήν ταπεινή σου διακονία στό Ἅγιο καί φρικτό Θυσιαστήριο.
Ὄντως, ὑψίστη εἶναι ἡ τιμή, ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ πρός τό πρόσωπό σου καί τήν θεοσεβῆ οἰκογένειά σου. Σέ ὅλη σου τήν μέχρι σήμερα ζωή ἔζησες μέσα στούς κόλπους τῆς Μητέρας μας Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί ποτίσθηκες ἀπό τά θεῖα νάματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί εὐσεβείας. Τό ἁγνό ἱερατικό πρότυπο τοῦ ἀειμνήστου π.Ἀθανασίου, πού σοῦ μετάγγιζε τήν «ὑγιαίνουσα διδασκαλία», ἀλλά καί τά ὑποδείγματα, τῶν ἄλλων τιμίων λειτουργῶν τοῦ Ὑψίστου, πού ἔφερε ὁ Κύριος στήν πορεία τῆς ζωῆς σου, καί ἰδιαίτερα τοῦ σημερινοῦ πνευματικοῦ σου πατέρα, τοῦ π.Ἀγαθαγγέλου τοῦ Σιναΐτου, ἐπέδρασαν καθοριστικά στή λῆψι τῆς μεγάλης ἀποφάσεώς σου νά κλίνης τόν αὐχένα εἰς τόν ἱερόν ζυγόν τῆς Ἱερωσύνης καί τοῦ ἱερατικοῦ χρέους.
Σ’ αὐτή σου τήν θεία ἐπιλογή καί ἐπιστράτευσι ἔχεις τήν θερμή καί ἀμέριστη κατανόησι καί συμπόρευσι τῆς σεμνῆς καί εὐλαβεστάτης συζύγου σου Δήμητρας. Εἶναι ἰδιαίτερα συγκινητικό δύο νέοι ἄνθρωποι, πού συνάπτονται μέ τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Γάμου, νά ἀφιερώνονται στό Χριστό καί τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία, καί νά φροντίζουν πέρα ἀπό τή δική τους οἰκογένεια καί γιά τή μεγάλη οἰκογένεια τῆς Ἐνορίας καί γενικώτερα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Καί ὁ μικρός Ἐφραίμ, τό εὐλογημένο αὐτό καί φωτισμένο ἀπό τόν Θεό σπλάγχνο σας, πού μέ τήν ἀγγελική φωνούλα του ψάλλει ἀπό τήν ἡλικία τῶν 4 ἐτῶν τούς θεσπέσιους ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως εἶναι τό : «Ἁγνή Παρθένε Ἄχραντε ...» καί τό «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθός...» θά εἶναι ὁ καλός συνοδίτης σας μέ τίς ἁγνές προσευχοῦλες του. Ἀναλογίζομαι : «τί ἆρα ἔσται τό παιδίον τοῦτο;».
Εὐλαβέστατε Ὑποδιάκονε Κωνσταντῖνε,
Φέρεις τό ὄνομα τοῦ Θεοστέπτου Βασιλέως καί Ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ πρῶτος καί πατήρ πάντων τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Βασιλέων, τοῦ ὁποίου οἱ πρός Κύριον ἐντεύξεις θά σέ συνοδεύουν. Φέρεις καί τό ὄνομα, τόσον τοῦ ἀειμνήστου Γέροντός μου καί πνευματικοῦ πατρός Κωνσταντίνου Ἀρχιερέως, μαρτυρικοῦ Ἐπισκόπου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε πνευματικός χειραγωγός τοῦ ἀλησμονήτου Πνευματικοῦ σου π.Ἀθανασίου Δούση, ὅσον καί τοῦ ἀοιδίμου κατά σάρκα πατρός μου Κωνσταντίνου Ἱερέως, πολυτέκνου οἰκογενειάρχου  καί σεβασμίου λειτουργοῦ τοῦ Ὑψίστου , τῶν ὁποίων τίς εὐχές ἐπικαλοῦμαι  ἐπί σέ καί τήν οἰκογένειάν σου. 
Ἔχεις καί τήν καλή μαρτυρία τοῦ τότε συμμαθητοῦ σου στή Μέση Ἐκπαίδευσι καί νῦν Δημάρχου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Εὐστρατίου Χαρχαλάκη, ὁ ὁποῖος χαίρεται μαζί μας καί μέ τήν Τοπική μας Ἐκκλησία τήν ἱερή αὐτή ὥρα.
Νά μιμεῖσαι, κατά τήν Διακονία σου, τόν ἅγιο Πρωτομάρτυρα καί Ἀρχιδιάκονο Στέφανο, ὁ ὁποῖος ἦταν ἄνδρας «πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καί σοφίας», «πλήρης δέ πίστεως καί δυνάμεως ἐποίει τέρατα καί σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ», ὅταν δέ ἀπελογεῖτο ἐνώπιον τοῦ Ἰουδαϊκοῦ συνεδρίου «ἀτενίσαντες εἰς αὐτόν ἅπαντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τό πρόσωπον αὐτοῦ  ὡσεί  πρόσωπον ἀγγέλου».
Ἐπέλεξες νά διακονήσης τόν εὐσεβῆ καί φιλογενῆ λαόν τῆς ἀκριτικῆς πρός νότον Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων καί στήν ἱερατική σου πορεία  θά σέ συνοδεύουν ἡ προστασία καί σκέπη τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, Προστάτιδος, Ἐφόρου καί Πολιούχου τῆς νήσου τῶν Κυθήρων, οἱ ἅγιοι Προστάτες τῶν Κυθήρων: Ὅσιος  Θεόδωρος, Ἁγία Ὁσιοπαρθενομάρτυς  Ἐλέσα καί Ὅσιος Ἄνθιμος ὁ νέος ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ, καθώς ἐπίσης καί ὁ ἅγιος Προστάτης καί Πολιοῦχος τῶν Ἀντικυθήρων Ἱερομάρτυς Μύρων, ὁ Θαυματουργός.
Σοῦ εὔχομαι ἀπό καρδίας, ἀδελφέ Ὑποδιάκονε Κωνσταντῖνε, εὐλογημένη Διακονία καί πλούσιες τίς Θεῖες δωρεές καί εὐλογίες τοῦ Παναγίου Θεοῦ  στήν Ἱερατική σου ζωή, στήν οἰκογένεια σου καί στό αὐριανό ποίμνιό σου. Ἀμήν".-

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 9ης & 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τό  Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 στό Λεοντσίνειο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ, περί ὥραν 7μ.μ., ἔλαβε χώρα ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων.

Ὁμιλητής ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος π.Παῦλος Καλλίκας
μέ θέμα:
«Δρόμος δίχως Θεό δέν ἀντέχεται»

Δεῖτε στή συνέχεια τό video τῆς συναντήσεως στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ποταμοῦ. 
  

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ι. Μ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

 

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜonomastiria 04122017 27Δεῖτε στή συνέχεια τοῦ ἄρθρου φωτογραφίες ἀπό τόν Ἑσπερινό, τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν Ὀνομαστηρίων τοῦ Ποιμενάρχου μας καί ἀπό τήν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ π.Διονυσίου.

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΑ ΜΗΤΑΤΑ ΚΥΘΗΡΩΝ 3/12
Δώδεκα χρόνια πέρασαν σχεδόν από τον καταστροφικό για τα Κύθηρα και ειδικότερα για τα Μητάτα σεισμό του 2006.
Ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος ήταν από τα βασικότερα ''θύματα'' εκείνου του σεισμού και μέχρι τώρα πέρα από την αναγκαία εσωτερική υποστύλωση, δεν έχουν γίνει άλλες εργασίες αποκατάστασης.
Γραφειοκρατικά ζητήματα, διαφορετικές απόψεις για το τι πρέπει να γίνει, αλλά και η τεράστια οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα, έχουν κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια το Ναό σε μια κατάσταση μετασεισμική.
Έτσι η Μητρόπολη Κυθήρων προχώρησε στην πιο ρεαλιστική λύση για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, που είναι η τμηματική αποκατάσταση του Ναού. Η πρώτη παρέμβαση περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής και στερέωσης εσωτερικά της θεμελίωσης του Ναού, που αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.
Γι' αυτό το λόγο, την Κυριακή 3/12 στις 12 το μεσημέρι, τελέστηκε Αγιασμός στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων & Αντικυθήρων κ.Σεραφείμ, τον εφημέριο ιερέα του χωριού πάτερ Γεώργιο Αδικημενάκη και τον ιερέα Ιωάννη Παπανδρόπουλο. Παρόντες ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μητάτων κ. Γιώργος Σκλάβος, ο τέως Αντιδήμαρχος Κυθήρων κ. Μιχάλης Πρωτοψάλτης, ο τέως Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βύρωνας Πρωτοψάλτης και κάτοικοι της περιοχής.
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, γι' αυτό ελπίζουμε με τη βοήθεια του Θεού ο επιβλητικός Ναός της Αγίας Τριάδος στα Μητάτα, σε εύλογο χρονικό διάστημα να αποκατασταθεί πλήρως και να λειτουργηθεί ξανά.


εικόνες από την εσωτερική υποστύλωση του Ναού 

και το video με τον Αγιασμό και την ομιλία του Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ


Ρεπορτάζ - επιμέλεια δημοσίευσης: Παναγιώτης Μπαχτής
Κάμερα - φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαχτής
Πηγή: TSIRIGO FM 105,6
Video: TSIRIGOTV.GR