... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 


       
       Νοιώθω την ανάγκη να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες μου  στους αγαπητούς μου φίλους, και πνευματικούς Πατέρες και αδελφούς, που ολόψυχα ευχήθηκαν για την χειροτονία μου στον βαθμό του Διακόνου.
       Έλαβα πολύ μεγάλη χαρά  με τις ευχές σας, και ιδιαίτερα διά του "άξιος" που αναφωνήσατε και που έφτασε στα απομακρυσμένα, χιλιομετρικά, Κύθηρα. Και δεν χάρηκα βέβαια γιατί το "άξιος" ειπώθηκε για να περιγράψει την ανύπαρκτη αξιοσύνη μου, αλλά διότι το εξέλαβα ως ευχή, στήριγμα και στόχο. Επίσης, χάρηκα πολύ, γιατί ένιωσα, πάλι δια των ευχών σας, την πολύ σας, ειλικρινή και πηγαία αγάπη πρός εμέ και την οικογένειά μου.
      Ο Δωρεοδότης Κύριος, εύχομαι να σας ευλογεί πλούσια, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και να σας χαρίζει αφειδώς την χαρά και την Χάρη Του.


Με αδελφική αγάπη και εκτίμηση
Διακο-Παύλος

Υ.Γ 
Ως αντίδωρο στην πολύ αγάπη σας, και επειδή καταρτίζω τους καταλόγους (δίπτυχα) προς μνημόνευση (ζώντων και κεκοιμημένων), αν θέλετε αποστείλατέ μου στα σχόλια τα ονόματα των οικογενειών σας που επιθυμείτε να ακούγονται στην Προσκομιδή.

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

(ὑπ’ ἀριθ. 155/2017)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Ὑπεράγαθε Λόγε, σὺν τῷ Πατρί καὶ τῷ Πνεύματι, κτίσας τὰ ὁρατά,
ὁμοῦ καὶ ἀόρατα, ἐν ἀρρήτῳ σοφίᾳ σου, τῆς φαιδρᾶς Νηστείας,
καιρὸν διανύσασθαι, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ, εὐδόκησον εὔσπλαγχνε,
λύων τὴν ἀπάτην, τῆς πικρᾶς ἁμαρτίας, παρέχων κατάνυξιν, καὶ
ἰάσεων δάκρυα, καὶ πταισμάτων συγχώρησιν, ἵνα ἀδιστάκτῳ ψυχῇ,
ἐν προθύμῳ τῷ πνεύματι νηστεύοντες, σὺν ἀγγέλοις ὑμνοῦμεν τὸ κράτος σου» 
                                                               (Κατανυκτικός ὕμνος Τυρινῆς Ἑβδομάδος)
exodos protoplastwn 2
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Ἄς εἶναι εὐλογημένη, εἰρηνική, καρποφόρα καί εὔδρομη ἡ ἱερά περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Ὁ ἐπίκαιρος ὕμνος τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου, τόν ὁποῖο ἐπροτάξαμε, προαναγγέλλει τόν καιρόν τῆς χαρμόσυνης Νηστείας καί μᾶς προετοιμάζει νά τήν ὑποδεχθοῦμε καί νά τήν διανύσουμε εἰρηνικά. Προσδιορίζει τόν στόχο μας καί τά ἱερά πνευματικά ἐφόδια, τά ὁποῖα πρέπει νά ἔχωμε εἰς τήν ἀγωνιστική μας αὐτή πορεία.
Ἄς προσέξωμε τήν μετάφρασι αὐτοῦ τοῦ θεσπεσίου ὕμνου διά τόν πνευματικό στηριγμό μας : «Ὑπεράγαθε Λόγε, πού μαζί μέ τόν Θεόν Πατέρα καί τό Ἅγιον Πνεῦμα ἔκτισες τά ὁρατά μαζί καί τά ἀόρατα μέ τήν ἀπερίγραπτη σοφία σου, εὐδόκησε τῆς χαρωπῆς νηστείας ὁ καιρός νά φθάση στό τέλος μέ εἰρήνη βαθειά, λύνοντας τήν ἀπάτη τῆς πικρῆς ἁμαρτίας, δίνοντάς μας κατάνυξι καί δάκρυα θεραπείας καί συγχώρησι ἁμαρτημάτων, ὥστε μέ ἀδίστακτη ψυχή καί μέ πρόθυμο τό πνεῦμα νηστεύοντας, μαζί μέ τούς ἀγγέλους νά ὑμνοῦμε τήν παντοδυναμία σου».
Ἄν παρατηρήσωμε σωστά θά ἰδοῦμε στόν ἐξαίσιο αὐτό ὕμνο τόν ὁδικό πνευματικό χάρτη τῆς ἁγίας αὐτῆς νηστίμου περιόδου.
Κατ’ ἀρχήν ἐπικαλούμεθα τήν θεία δύναμι καί τόν φωτισμό τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀφοῦ ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας ἐδήλωσε ὅτι : «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» καί ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος ἔλεγε : «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ». Ἀπό Θεοῦ ἀρχόμεθα καί μέ τήν Θεία του εὐδοκία καί χάρι φθάνουμε στό τέλος τοῦ χαροποιοῦ καιροῦ τῆς Νηστείας. Αὐτή, ὅμως, ἡ εὐλογημένη πορεία ἐνδείκνυται νά πραγματοποιῆται μέ βαθεῖα εἰρήνη, μέ ἐσωτερική καί πνευματική γαλήνη, μέ τήν παρουσία καί ἐνοίκησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μακρυά ἀπό ταραχές, θυμό, ὀργή καί ψυχικές ἀναστατώσεις.
Αὐτή ἡ εἰρηνική πνευματική κατάστασις τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου συμβάλλει καταλυτικά διά τήν διάλυσι καί τήν ἐξαφάνισι τῆς ἀπάτης τῆς πικρῆς καί ψυχοφθόρου ἁμαρτίας. Ὅπου ὑπάρχει καί ἐνεργεῖ τό Πανάγιο Πνεῦμα, ἀπό ἐκεῖ φυγαδεύονται ἡ ἀχλύς, τά νέφη καί ἡ βαρειά καί ἀπατηλή ἀτμόσφαιρα τῆς ζοφερᾶς ἁμαρτίας μέ ὅλα τά ἐπακόλουθά της. Στόν σωτήριο καιρό τῆς φωτοφόρου Νηστείας, ἐνῷ καταπολεμεῖται ἡ πικρή ἁμαρτία, μᾶς δίδονται ὡς θεῖο δῶρο ἡ κατάνυξις καί τά θεραπευτικά δάκρυα τῆς μετανοίας.
Τήν κατάνυξι τήν προξενεῖ τό πνευματικό νυστέρι τῆς μετανοίας, τό ὁποῖο κατανύσσει, κατατρυπᾶ μέ τόν λυτρωτικό πόνο τήν ἁμαρτωλή καρδιά οὕτως, ὥστε νά ἀποβάλη τό δηλητήριο τῆς ἐφάμαρτης ἡδονῆς, νά ἀποπτύσση τήν φθοροποιό καί θανατηφόρο ἁμαρτία καί νά ἰατρευθῆ μέ τά θεραπευτικά δάκρυα τῆς ψυχικῆς ἀνανήψεως. Τά ἰαματικά αὐτά δάκρυα καθαρίζουν τόν πιστό καί ἀποπλύνουν τόν ρύπον τῆς ψυχῆς του. Συντελοῦν στόν φωτισμό τοῦ νοῦ καί τήν ἀναγέννησι καί ἀνακαίνισι τῆς καρδίας καί τοῦ ὅλου ἀνθρώπου. Καί παράλληλα χαρίζεται στόν πιστό δοῦλο τοῦ Θεοῦ ἡ συγχώρησις τῶν ἁμαρτημάτων διά τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως.
Ἀποτέλεσμα ὅλης αὐτῆς τῆς ἀνακαινιστικῆς ψυχικῆς διεργασίας εἶναι ἡ ἐπίτευξις τῆς ἀληθινῆς νηστείας, πού εἶναι «ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους καί ἐπιορκίας». Ἡ ἀληθινή νηστεία γίνεται μέ ἀδίστακτη ψυχή καί μέ πρόθυμο πνεῦμα, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ ἱερός ὑμνῳδός, καί μᾶς δίδει τήν δυνατότητα καί τάς προϋποθέσεις νά ὑμνοῦμε καί νά μεγαλύνωμε μέ τούς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ τήν θεία Του παντοδυναμία.
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα». Ἰδού τό θεῖο προσκλητήριο καί τό προκείμενο ἀγωνιστικό σκάμμα. Τό οὐράνιο κάλεσμα εἶναι νά εἰσέλθωμε σ’ αὐτό τό πνευματικό στάδιο «τῶν φωτοποιῶν νηστειῶν» μέ προθυμία καί ἔνθεο ζῆλο, μέ πνευματική χαρά καί εὐφροσύνη, μέ μετάνοια καί ἐξομολόγησι καρδίας, μέ ὑπομονή καί καρτερία, μέ δάκρυα καί ἱερή κατάνυξι.
Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τῶν Θεοπειθῶν Πρεσβειῶν τῆς Μεγαλόχαρης τῶν Μυρτιδίων, τῆς Προστάτιδος, Ἐφόρου καί Πολιούχου μας Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας καί τῶν Τοπικῶν Προστατῶν Ἁγίων μας Ὁσίου Θεοδώρου, Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Ἐλέσης, τοῦ Ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ νέου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ καί τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μύρωνος τοῦ θαυματουργοῦ, Προστάτου καί Πολιούχου τῶν Ἀντικυθήρων, νά μᾶς ἐπισκιάζη, νά μᾶς φωτίζη καί νά μᾶς ἐνδυναμώνη ὅλους στά ἱερά ἀγωνίσματα τῆς Νηστείας καί τά ἀποτελέσματά της νά εἶναι σωτήρια καί εὐεργετικά γιά ὅλους μας.
Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα) 
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων 
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ   
† ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
«Ἀνάμνησις τῆς ἀπὸ τοῦ παραδείσου ἐξορίας 
τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ». 

 
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη
τοῦ ἁγίου Πορφυρίου Ἐπισκόπου Γάζης (+420),
τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος,
τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Θεοκλήτου καί λοιπῶν ἁγίων Μαρτύρων, καθώς ἐπίσης καί τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει (+1575)

kyriaki_tyrinis_4
Από τα λίγα που τον γνώρισα 
δυό γραμμές σκαρώνω
ελάχιστο μνημόσυνο στον Πολυχρόνη.


 


Είν' άνθρωποι που σιωπηλά περνούν 
στο διάβα της ζωής  τους
χαράσσοντας γραμμές της πορείας αυτής
αθέατες απ΄ τους περαστικούς 
καλά κρυμμένες, μυστικές.
Σαν μια αόρατη δύναμη να τους υπαγορεύει 
την έμφυτη σ΄ αυτούς ταπείνωση, 
σαν φυσικό χάρισμα απ'  τον Θεό δοσμένη,
σ΄ άλλους να μην την δείξουν. 
Μια ομορφιά στα τρίσβαθα της ύπαρξής τους
εκεί που το φως του κόσμου δεν μπορεί ν' αγγίξει,
μήτε να αλλοιώσει.
Αυτοί έχουν το δικό τους πανηγύρι...
Και στήνουν χορό στης ησυχίας τα βάθη
και στη γαλήνη του βυθού τα κύματα ατενίζουν 
και γελάνεκαι σιωπηλά και θαρρετά τα προσπερνάνε 
σαν ποτέ να μην τους άγγιξε η αγριάδα τους 
στο στρατί της ζωής τους.
Και φεύγοντας όλ΄ άξαφνα φωτίζονται. 

 
Η πορεία τους, τα έργα τους, οι σκέψεις τους
όλα μιλάνε και τραγουδάνε 
με χρώματα φαντάζουν 
και σε καλούν θεληματικά 
να ψάξεις να βρεις πώς τα κατάφεραν 
το σκόπελο της ζηλότυπης  του κόσμου φήμης
 να ξεγελάσουν

 


για να αποδείξουν περίτρανα μετά
όταν φόβος πια δεν θα υπάρχει τον θησαυρό να χάσουν,
ότι δεν είναι η αρχή ο δικαστής του τέλους 
μα το τέλος δικαστής της αρχής.

Με σεβασμό
Διακο-ΠαύλοςΔευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ.
 
   Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ  τελεί    την διάκονο χειροτονία του Θεολόγου κ. Παύλου Καλλίκα το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στον Καραβά Κυθήρων.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Βαλέριο Καλοκαιρινό και την κ. Ρενάτα Πανταζίδου.

Πηγή: Ι. Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων

TSIRIGOTV-PHOTO CERIGO ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2736031226 & 6944699629Τα
email: valerios@otenet.gr
https://www.facebook.com/groups/42369...
http://www.tsirigotv.gr/
https://www.facebook.com/pages/Tsirig...

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

diakonos-kithira-12


Μέσα σε κλίμα πνευματικής αγαλλιάσεως και ουράνιας ευφροσύνης τελέσθηκε το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 η εις διάκονον χειροτονία του ευσεβεστάτου Θεολόγου και Πρωτοψάλτου κ. Παύλου Καλλίκα, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καραβά υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ και με τη συμμετοχή μεγάλου μέρους του Ιερού Κλήρου της νήσου, του Δημάρχου και των Αρχών και πλήθους πιστών.

Ο νέος διάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως έχει καταγωγή από τον Καραβά των Κυθήρων, είναι πολύτεκνος και θα διακονήσει με θέρμη το Ιερό Θυσιαστήριο, διαμένει δε μόνιμα στα Κύθηρα από το 2015 και κατά τα τελευταία 2 έτη διηκόνησε ως Πρωτοψάλτης στην ενορία Παναγίας Ιλαριωτίσσης Ποταμού, επικουρώντας τον ευλαβή Ιερέα του χωρίου π. Πέτρο Μαριάτο, ιατρό.

Ο Σεβασμιώτατος απηύθηνε λόγους νουθεσίας στο νέο κληρικό δίνοντας έμφαση στις παραινετικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο και τον Τίτο, χαρακτηρίζοντας την ημέρα αυτή ως μια από τις συγκινητικότερες της έως τώρα αρχιερατικής του διακονίας, αφού προ 10 ετών ο Σεβασμιώτατος είχε τελέσει το μυστήριο του Γάμου του χειροτονηθέντος κληρικού, στην πόλη των Πατρών, ευχόμενος τότε ενδομύχως να τον αναδείξει η Χάρις του Θεού σε ιερέα του Υψίστου.

Η Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων, η μικροτέρα της Ελλάδος, αλλά τόσο ιστορική που μαρτυρείται από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, έτυχε ιδιαιτέρας ευλογίας κατά καιρούς τόσο για την ευσέβεια των ποιμεναρχών της (Μάξιμος Μαργούνιος, Ευθύμιος Καββαθάς, Δωρόθεος Κοτταράς - μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών - Μελέτιος Γαλανόπουλος κ.λπ.) αλλά και για την θεοσέβεια των Ιερέων της, που μπορεί να είναι ολίγοι, είναι όμως "εκλεκτοί" κατά την Ευαγγελική ρήση και ποιμαίνουν τον πιστό κυθηραϊκό λαό με ευπρέπεια και βαθειά πίστη, οδηγώντας τον εις νομάς σωτηρίους σε καιρούς δυσχείμερους.
Ας είναι στερεωμένος ο νέος Άγιος Διάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων.
diakonos-kithira-1
diakonos-kithira-2
diakonos-kithira-3
diakonos-kithira-4
diakonos-kithira-5
diakonos-kithira-6
diakonos-kithira-7
diakonos-kithira-8

diakonos-kithira-11

Πηγή: Romfea.gr
Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα) 
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων 
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ   
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΛΟΥΚΑ 
(12-02-2017)
 
Ἡ 17ῃ Κυριακή τῶν Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ,
ἡ Κυριακή τοῦ Ἀσώτου, ὅπως μᾶς εἶναι γνωστή καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ τήν ἱερή μνήμη
τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν Μελετίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας (†381),
Ἀντωνίου Β’ Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως (†901) καί
τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Χρίστου, τοῦ κηπουροῦ (†1748).Πηγή: Ι.Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων

Κυριακή του Ασώτου

Αποτέλεσμα εικόνας για prodigal son

Δώσε μου το μερίδιο που μου αναλογεί από την περιουσία μας και άσε με να φύγω.Αυτό είπε στον πατέρα του ο μικρότερος υιός της παραβολής.Αυτό λέμε κι εμείς σχεδόν κάθε μέρα στον Ουράνιο Πατέρα μας,τον Θεό.Αυτό σημαίνει θέλω να ζήσω μακριά από Εσένα,χωρίς να έχω σχέση μαζί Σου.Αυτό λέμε στον Θεό γιατί αυτό θέλουμε.Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτά που μας αναλογούν ώστε να πλησιάσουμε τον Θεό.Δεν ανεχόμαστε εντολές,οδηγίες ή συμβουλές.Τα ξέρουμε όλα καλύτερα.
Ο Θεός,να το ξέρουμε αυτό,δεν μας εγκαταλείπει ποτέ.Δεν μας γυρνά την πλάτη Του.Εμείς είμαστε που με τις επιλογές μας,με τη ζωή μας,Του λέμε να μην ασχολείται μαζί μας.Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να ζει χωρίς επαφή με το Θεό.Κάτι τον τρώει μέσα του.Και περιφέρεται από μέρος σε μέρος ψάχνοντας να βρει κάτι για να αντικαταστήσει αυτή την απουσία.Δεν μπορεί να το καταφέρει όμως μέχρι να αντιληφθεί ότι αυτό που του λείπει είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή του.
Τότε είναι η ώρα για αλλαγή της ζωής.Και δεν είναι ποτέ αργά γι'αυτή την αλλαγή.Ποτέ δεν είναι αργά για μετάνοια.Κάθε αναπνοή είναι ευκαιρία για να αναγεννηθούμε,να νικήσουμε τα πάθη μας.Γιατί είναι κρίμα να ζούμε μια ζωή της οποίας κάθε μέρα   είναι αντίγραφο της προηγούμενης.

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 11ης & 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Τό  Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 στό Λεοντσίνειο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ, περί ὥραν 7 μ.μ., θά γίνῃ ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων. 
Ὁμιλήτρια ἡ Παιδαγωγός Προσχολικῆς Ἡλικίας
κ. Ἀγγελική Λεονταράκη - Στάθη
μέ θέμα:
«Ἡ ἐπικοινωνία γονέων καί ἐκπαιδευτικῶν»
Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ Ἀρχές καί φορεῖς τῆς νήσου μας, οἱ ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες καί ὅλοι οἱ συμπολίτες μας νά παρευρεθοῦν στίς συνάξεις αὐτές.
Μετά τήν ὁμιλία θά ἀκολουθήση ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.
Μετ' εὐχῶν.
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Πηγή: Ι.Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων
kyriakh_tou_aswtou_1Κυριακή τοῦ Ἀσώτου
(12-02-2017)
ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Σέ τί χρειάζεται ἡ μετάνοια;
 
Σήμερα, δεύτερη Κυριακή τοῦ Τριῳδίου, διαβάζεται στίς Ἐκκλησίες μας ἡ σπουδαία παραβολή τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἡ ἔτσι ὀνομαζόμενη στήν καθημερινή ἀναστροφή μας («παραβολή τοῦ Ἀσώτου») θά μποροῦσε κάλλιστα νά ἐπιγράφεται «παραβολή τοῦ εὔσπλαχνου Πατέρα», μιά καί ὁ θαυμασμός μας γιά τήν Πατρική μακροθυμία εἶναι τό στοιχεῖο πού ὑπερέχει.
Ὅμως, ἡ ταύτιση τοῦ καθενός μας μέ τόν Ἄσωτο υἱό –ταύτιση ὀρθή καί δικαιολογημένη γιά κάθε συνειδητό Χριστιανό- εἶναι πού τιτλοφορεῖ τήν παραβολή.
 Ἔτσι, λοιπόν, αἰσθανόμενοι ὅτι μοιάζουμε τοῦ Ἀσώτου, νιώθουμε ἐπιτακτική μέσα μας τήν ἀνάγκη μετανοίας. Καί μέχρις ἐδῶ καλά.
Μήπως, ὅμως, ξεχνᾶμε πώς ἡ ἁμαρτία δέν εἶναι μόνο στίς μακρυνές «χῶρες τῶν χοίρων», ἀλλά καί δίπλα μας, ἕτοιμη νά διεισδύσει μέσα μας περνώντας ἀπό τίς ρωγμές τῆς ἐγωιστικῆς σιγουριᾶς μας ὅτι εἴμαστε «ἐντάξει»;…
Ὁ φιλόστοργος Πατέρας δέν ἔκανε τήν παραμικρή παρατήρηση στό παραστρατημένο παιδί του. Οὔτε κἄν τόν ἄφησε νά ὁλοκληρώσει τά συνταρακτικά λόγια μετανοίας, πού εἶχε ἑτοιμάσει. Τόν ἀγκάλιασε, τόν πῆρε μαζί του, τόν στόλισε, πανηγύρισε ὁ ἴδιος, ζήτησε νά πανηγυρίζει ὅλο τό σπίτι. Κι ἄρχισε τό φαγοπότι, οἱ χοροί καί τά τραγούδια…
Τό αἴτημα «ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου» χάθηκε στόν ὡκεανό τῆς Πατρικῆς ἀγάπης!...
Κι ὅμως κάποιος ἔλειπε ἀπό τό σπίτι τῆς χαρᾶς : ὁ πρωτότοκος γιός, ὁ «ἐν τάξει», ὁ πιστός στό καθῆκον. Κι ὅταν ἦλθε, δέν ἤθελε νά μπεῖ στό σπίτι, χολωμένος ἀπό τήν Πατρική καλωσύνη. 
Εἶναι αὐτός πού ἐπέπληξε ὁ Πατέρας. Εἶναι ὁ ἐργάτης ἑνός ψυχροῦ καθήκοντος. Ἑνός καθήκοντος χωρίς ἀγάπη, χωρίς ἐπιείκεια, χωρίς κατανόηση, χωρίς καρδιά…
Δέν εἶναι χωρίς λόγο, ἀδελφοί μου, πού ὁ Κύριος κλείνει τήν πάνσοφη παραβολή Του μέ ἐπίπληξη στόν σκληρόκαρδο ἀδελφό. Θέλει νά μᾶς διδάξει πώς ἡ φροντίδα μας δέν πρέπει νά ἐξαντλεῖται στό ἄτομό μας, στόν ἑαυτό μας. Ἀκόμη καί ὁ ἀγῶνας μας γιά τίς ἀρετές εἶναι μάταιος, ὅταν λείπει ἡ κορωνίδα τους : ἡ ἀγάπη. Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ μετάνοια ἀφορᾶ σέ ὅλους τούς πιστούς τοῦ Χριστοῦ. Κανείς μας δέν σώζεται ἀτομικά. Κανείς δέν σώζεται ἔχοντας τόν «δικό του Θεό». Ὅλοι σωζόμαστε μέσα στήν Κιβωτό τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου δέν ὑπάρχουν εὐνοημένοι καί ἀδικημένοι, ἄξιοι καί ἀναμάρτητοι, ἀλλά πιστοί πού μετανοοῦν μέ ταπείνωση καί ζητοῦν τό ἔλεος τοῦ Πατέρα…
Γιά ὅλους αὐτούς εἶναι ἡ μετάνοια. Γιά ἐκείνους, πού μαζεμένοι κάθε Κυριακή πρωί στόν Ναό, συγκροτοῦν τήν Ἐκκλησία Του. Γιά νά Τόν δοξάσουν. Νά Τόν εὐχαριστήσουν γιά ὅλα. Καί, μετανοημένοι, ταπεινοί, νά πάρουν μέρος στό πνευματικό πανηγύρι, πού στήθηκε πρός … τιμή τους! Γιά τήν «ἐπιστροφή» τους. Χωρίς νά κατακρίνουν. Χωρίς νά καυχῶνται γιά τήν ἀξιότητά τους, οὔτε γιά τά ἔργα τους. Κι ἔτσι «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ» νά συμμετάσχουν στό Δεῖπνο τό Μυστικό…
                                                                                              
π.Πέτρος Μαριᾶτος

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΥ ΔΗΛΑΒΕΡΕΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΒΑ ΚΥΘΗΡΩΝ 10.2.2017

Με την προσήκουσα μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η Ιερά Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους στην Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων.
Κατά την ημέρα αυτή εορτάζουν πολλοί ναοί της Μητροπόλεως, ενοριακοί αλλά και παρεκκλήσια.
Την κυριώνυμο ημέρα ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την Αναίμακτη Θυσία στον περικαλλέστατο Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους της κωμοπόλεως Καραβά, με την παρουσία του Δημάρχου και των Αρχών της νήσου.
Μετά τη Θεία Λειτουργία τελέστηκαν με λαμπρότητα τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κοινοτικού Καταστήματος - Δηλαβερείου Ιατρείου της Τοπικής Κοινότητας Καραβά, το οποίο ανακαινίστηκε με δαπάνες του Δήμου και αποτελεί ένα κτιριακό κόσμημα για όλη την περιοχή, ενώ ακολούθησε η κοπή της πίτας της Τοπικής Κοινότητας.
Κατά τον αγιασμό των εγκαινίων ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τη Δημοτική Αρχή για τα πολλά έργα ευπρεπισμού στο νησί, ενώ ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης τόνισε ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι εμβληματικό λόγω της ιστορίας του και ότι είναι χρέος της Δημοτικής Αρχής να διατηρεί σε καλή κατάσταση τα δημοτικά ακίνητα.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Τσάκος ξενάγησε τους παριστάμενους και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ευεργέτες της Κοινότητας, τα κάδρα των οποίων κοσμούν το κτίριο.
Ιδιαίτερη θέση μέσα στο κτίριο έχει το Δίπλωμα που απένειμε ο Βασιλεύς Παύλος "μετά του Βασιλικού Ευσήμου" στην Κοινότητα Καραβά, καθώς και η προσωπογραφία του μεγάλου ευεργέτη των Κυθηρών και του Δήμου Πειραιά με καταγωγή από τον Καραβά Κυθήρων Ευστάθιου Δηλαβέρη, αυθεντικό έργο (λάδι σε μουσαμά) του μεγάλου ζωγράφου Γεωργίου Ροϊλού.
Ιδιαίτερη θέση μέσα στο ανακαινισμένο κτίριο έχει αποδοθεί στον κατεχόμενο Δήμο Καραβά της Κύπρου με τον οποίο ο Δήμος Κυθήρων είναι αδελφοποιημένος και διατηρεί πολυετείς αδελφικούς δεσμούς.
Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, στον ίδιο Ναό του Αγ. Χαραλάμπους Καραβά, ο Σεβασμιώτατος θα τελέσει την εις διάκονον χειροτονία του Πρωτοψάλτου και Θεολόγου κ. Παύλου Καλλίκα, ενός ευγενούς και θεοσεβούς νεανίου, ο οποίος θα ενισχύσει το ιερατείο της ιστορικής Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων.

Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Στράτος Χαρχαλάκης δήλωσε στον TSIRIGO FM 105,6 για την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του Κοινοτικού Καταστήματος - Δηλαβερείου Ιατρείου της Τοπικής Κοινότητας Καραβά: «Είναι πολύ σημαντική στιγμή για τον Καραβά η ολοκλήρωση της ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου του Δηλαβερείου Ιατρείου. Πρόκειται για ένα κτίριο που κατασκευάστηκε με βασικό δωρητή τον ευεργέτη Δηλαβέρη και με την οικονομική συνδρομή δεκάδων κατοίκων της περιοχής αλλά και αποδήμων. Το κτίριο αυτό είχε σχεδόν εγκαταληφθεί, αφού μια προηγούμενη προσπάθεια ανακαίνισης το άφησε ημιτελές. Εμείς ολοκληρώσαμε την ανακαίνιση και έτσι σήμερα η Τοπική Κοινότητα Καραβά στεγάζεται πλέον σε έναν όμορφο και ιστορικό χώρο, όπου μπορούμε να υποδεχόμαστε και την επίσημη αντιπροσωπεία από τον Καραβά της Κύπρου με τον οποίο έχουμε αδελφοποιηθεί. Στόχος μας είναι σταδιακά να συντηρηθούν όλα τα κτίρια που στεγάζουν τις τοπικές κοινότητες. Ήδη, εκτός από το κτίριο του Καραβά έχουν συντηρηθεί και ανακαινισθεί τα γραφεία των Τ.Κ. Φρατσίων και Αντικυθήρων και σταδιακά θα συντηρηθούν όλα, ενώ προετοιμάζουμε τη δημοπράτηση της ανακαίνισης του Δημοτικού Μεγάρου Ποταμού με δαπάνη 200.000€ που προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου. Παρά την κρίση, τη γραφειοκρατία, το ελάχιστο προσωπικό και τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Δήμος, καταφέρνουμε αρκετά πράγματα και έτσι θα συνεχίσουμε».
 και το video:Επιμέλεια δημοσίευσης - δήλωση: Παναγιώτης Μπαχτής - TSIRIGO FM 105,6
Φωτογραφίες - κάμερα: Βαλέριος Καλοκαιρινός - PHOTO CERIGO
Κείμενο: romfea.gr
Video: TSIRIGOTV.GR

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Λιτανεία στον Καραβά επί την μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους

 

     Όπως πέρσι, έτσι και φέτος ο Καραβάς λιτάνευσε την εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους. Τα παιδιά κρατώντας τα εξαπτέρυγα έψαλλαν το "Κύριε Ελέησον", δίνοντας ζωντάνια κι ελπίδα στο χωριό μας. Ακολουθούσε ο π. Παναγιώτης Διακόπουλος κρατώντας το Ευαγγέλιο, ενώ την εικόνα του Αγίου μας οι άνδρες του χωριού. Ευχόμαστε ο Άγιος Χαράλαμπος να προστατεύει τον Καραβά και να φωτίζει όλους τους κατοίκους του. Και του χρόνου!

  


 

Αυτός είν' ο προστάτης μας 

που πάντα μας προσέχει

από το κάθε μας κακό

στον Καραβά μην έλθει!

 

Το παραπάνω τετράστιχο  έγραψε η θεία Τούλα Ράπτη, που σε κάθε μεγάλο γεγονός του χωριού (χαρά ή λύπη), εκφράζει αυτά που νιώθει, με όμορφα και κατάλληλα για την κάθε περίσταση, λόγια. Παρά το μεγάλο της ηλικίας - μακάρι όλοι νά 'χουμε τα χρόνια της - πρωτοστατεί σε όλες τις εκδηλώσεις  του χωριού. 

Την ευχαριστούμε και της ευχόμαστε ο Άγιος να είναι κοντά της.

Χρόνια πολλά σε όλους


Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΑΒΑ ΚΥΘΗΡΩΝ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 στις 5 μ.μ. με την ευκαιρία της πανηγύρεως του Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους Καραβά, καιρού επιτρέποντος, θα πραγματοποιηθεί λιτανεία στο χωριό.  
Στις 6 μ.μ. θα ακολουθήσει Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.

Ανήμερα της εορτής, την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 
στις 7π.μ., θα γίνει  Όρθρος και  Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ. Μετά τη Θεία Λειτουργία θα γίνουν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Δηλαβέρειου Ιατρείου - Κοινοτικού Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Καραβά Κυθήρων, έναντι της κεντρικής εισόδου του Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάμπους. Θα ακολουθήσει  η κοπή της πίτας  της Τοπικής Κοινότητας Καραβά στο εστιατόριο "Λεμονόκηπος".

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Ο πλούτος του Καραβά των Κυθήρων 

   Ο Καραβάς των Κυθήρων με την ευρύτερη περιοχή, φημίζεται σαν ένα από τα ωραιότερα μέρη του νησιού μας.

  Η πανέμορφη ρεματιά και οι σιδηρούχες πηγές σε μαγευτικότατες τοποθεσίες, 3 από τις οποίες με εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες, τα αρωματικά αχλάδια και οι αμυγδαλιές είναι μερικά μόνο από τα στολίδια του Καραβά. 
  Το Φλεβάρη που γιορτάζει το χωριό τον προστάτη του άγιο Χαράλαμπο ντύνεται στα γιορτινά του με τις ανθισμένες αμυγδαλιές να δημιουργούν ένα ονειρεμένο σκηνικό.    Άλλοτε μια καλή σοδειά στο αμύγδαλο απέφερε 40 τόνους. Όλο αυτό το φορτίο κατά το Μεσοπόλεμο μεταφερόταν στην Πλατεία Άμμο, από όπου καϊκια το μετέφεραν στο Καψάλι για λογαριασμό του εμπόρου Ιούλιου Μασσέλου.     Εκεί στο Καψάλι, όπου διέθεταν αποθήκες οι μεγαλέμποροι του νησιού, συνεργεία από γυναίκες έσπαγαν το γευστικότατο Καραβίτικο αμύγδαλο και την ψίχα την προωθούσαν στην Τεργέστη, ενώ τα τσόφλια τα προωθούσαν στον Πειραιά.Μια μαντινάδα για το χιλιοτραγουδισμένο Καραβά λέει:"Αχι καημένε Καραβά με τις αμυγδαλιές σου

και με τα κρύα σου νερά και με τις κοπελιές σου!"
----------------------------------
Ελένη Χάρου-Κορωναίου


Πηγή:Κυθηραϊκά νέα

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΛΑΒΕΡΕΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΡΑΒΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Τό Μήνυμα τῆς Κυριακῆς (ἠχητικό μήνυμα)
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων

κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ (05-02-2017)  
Ἡ δέκατη ἕκτη Κυριακή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
ἡ Κυριακή Τελώνου & Φαρισαίου


Πηγή: Ι. Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
    (ὑπ’ ἀριθ. 154/2017)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Ὥσπερ χαλεπόν, μᾶλλον δέ ἀδύνατον ἀναμίξαι ὕδατι πῦρ,οὕτως οἶμαι (νομίζω) τρυφήν καί κατάνυξιν εἰς ταὐτό συναγαγεῖν»
(Ἅγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε. 28,686)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί. Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
          
Εὐλογημένη, εἰρηνική καί εὔδρομη ἄς εἶναι ἡ ἱερά καί κατανυκτική περίοδος τοῦ Τριῳδίου!
          
Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡδήγησε τήν ζωήν καί τά διαβήματά μας εἰς τήν ἁγίαν αὐτήν περίοδον τῶν 70 ἡμερῶν, πού μεσολαβεῖ μέχρι τήν λαμπράν καί φωταυγῆ ἡμέραν τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Θείου μας Λυτρωτοῦ.

Τελώνου και Φαρισαίου-Αποστολικό Ανάγνωσμα

Αποτέλεσμα εικόνας για apostle paul

Στο αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο έχει επιλεχθεί για να διαβάζεται στην αρχή του Τριωδίου, ο απόστολος Παύλος για να ενισχύσει τον μαθητή του, Τιμόθεο προβάλλει το προσωπικό του παράδειγμα. Του θυμίζει πόσα τράβηξε, διωγμούς, φυλακίσεις, βάσανα αλλά και πως τα αντιμετώπισε. Με πίστη, μακροθυμία και αγάπη.
Η πίστη στην Εκκλησία δεν είναι θέμα θεωρητικό, μεταφυσικό και φιλοσοφικό όπως στις άλλες θρησκείες ή τις φιλοσοφίες. Η πίστη είναι κυρίως θέμα πράξεων και τρόπου ζωής. Πιστεύουμε στις μαρτυρίες και την προσωπική εμπειρία  των αποστόλων. Αυτών δηλαδή που υπέστησαν διωγμούς, φυλακίσεις ,μαρτύρια και θάνατο για την πίστη τους. Και στις μαρτυρίες των αγίων που ακολούθησαν του; Αποστόλους.


Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Στίς 30 Ἰανουαρίου  2017, ἡμέρα Δευτέρα, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ καί ὥρα 6:30 μ.μ.πραγματοποιήθηκε διάλεξις στήν αἴθουσα  τοῦ Λεοντσινείου Πνευματικοῦ Κέντρου Κεραμωτοῦ μέ ὁμιλήτρια τήν Δρα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Σχολικήν Σύμβουλον Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως
κ.Χριστίνα  Κολοβοῦ
μέ θέμα
«Ἡ διδασκαλία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τότε καί σήμερα»
          Μετά τήν ἐπίκαιρη αὐτή ὁμιλία ἔγινε ἡ τελετή κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας πρός τιμήν τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῆς νήσου μας.
Δεῖτε τό video τῆς ἐκδήλωσης στό παρακάτω:


Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ θα τελέσει την εις διάκονο χειροτονία του κ. Παύλου Καλλίκα

 

 

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καραβά  στα Κύθηρα, θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, κατά την οποία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ θα τελέσει την εις διάκονο χειροτονία του Θεολόγου κ. Παύλου Καλλίκα. 


Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Υπαπαντή

Αποτέλεσμα εικόνας για candlemas simeon

Μέχρι τα βαθιά του γεράματα χρειάστηκε να περιμένει ο Συμεών ώστε να του φέρουν τον Χριστό στο Ναό και να μπορέσει να κρατήσει στα χέρια του τον Μεσσία.Χρειάστηκε να περιμένει όλη του τη ζωή ώστε να εκπληρωθεί η υπόσχεση που του δόθηκε από το Άγιο Πνεύμα.Και όλα αυτά τα χρόνια δε θεώρησε τον εαυτό του κάτι παραπάνω από τους άλλους επειδή του είχε δοθεί αυτή η υπόσχεση, δεν απελπίστηκε,δεν θύμωσε με τον Θεό που αργούσε,δεν αγανάκτησε.Με απλότητα,ταπείνωση και υπομονή συνέχισε τον αγώνα του μέχρι που πράγματι ο Μεσσίας,μικρό παιδί ακόμα,ήρθε σ'αυτόν.