... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ὑπ' ἀριθ. 144/2016)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί

τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων


«Χαίρετε. Μή φοβεῖσθε˙ ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου,
ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τήν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται»
  (Ματθ.κη' 9-10)
anastasi_1
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
                                                             ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ὁ Ἀναστάς Κύριος καί Θεός, μας εὐθύς μετά τήν ἔνδοξη τριήμερη Ἀνάστασί Του, ἀπευθυνόμενος στίς ἅγιες Μυροφόρες γυναῖκες, τίς εὐαγγελίστριες τοῦ χαρμοσύνου μηνύματος τῆς Ἀναστάσεως πρός τούς ἁγίους Μαθητάς καί Ἀποστόλους Του, τίς προσφώνησε μέ τόν θερμό Ἀναστάσιμο χαιρετισμό˙ «Χαίρετε». Καί ἀφοῦ ἐγαλήνευσε τίς πονεμένες καί φοβισμένες καρδιές τους μέ τήν ἀνείπωτη Ἀναστάσιμη πνευματική χαρά, τίς παραγγέλλει λέγοντας (τά παραθέτουμε σέ ἀπλῆ γλῶσσα): «Μή φοβεῖσθε. Πηγαίνετε καί ἀναγγείλατε στούς ἀδελφούς μου, τούς ἀγαπημένους Μαθητάς καί Ἀποστόλους μου, νά πορευθοῦν στήν Γαλιλαία καί ἐκεῖ θά μέ συναντήσουν».


Μέ τήν παράθεσι τοῦ Εὐαγγελικοῦ κειμένου σέ ἁπλῆ γλῶσσα διαπιστώνουμε, ἀδελφοί μου, ὅτι τόσον ὁ Ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν καί θριαμβεύσας κατά τοῦ θανάτου Κύριος καί Θεός μας, ὅσον καί ὁ Ἄγγελος τοῦ Θεοῦ πιό πρίν, μετέδωκαν τό χαροποιό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως στίς Μυροφόρες, ἀφοῦ ἔδιωξαν τό αἴσθημα τοῦ φόβου ἀπό τίς καρδιές των. «Προηγουμένως ὁ Ἄγγελος τίς ἀπαλλάσσει ἀπό τόν φόβο καί τότε ὁμιλεῖ σ'αὐτές γιά τήν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ», παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Καί ὁ ἐκκλησιαστικός ἑρμηνευτής Εὐθύμιος Ζυγαβηνός, σχολιάζοντας τό ρῆμα τοῦ Ἀγγέλου «μή φοβεῖσθε», λέγει: «Μή φοβᾶσθε σεῖς, ἀλλά αὐτοί οἱ φύλακες τοῦ τάφου καί ὅλοι οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ». Καί σέ ἄλλο σημεῖο ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἐπισημαίνει ὅτι «ὅταν οἱ Μυροφόρες γυναῖκες ἔφυγαν (ἀπό τόν κενό Τάφο τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ) μέ φόβο καί μεγάλη χαρά, λόγῳ τοῦ χαρμοσύνου ἀγγέλματος τῆς Ἀναστάσεως, τίς συνάντησε ὁ Ἰησοῦς λέγων τό Χαίρετε». Ἤθελε ὁ Κύριος νά ἐξαλείψη κάθε ἴχνος φόβου καί ἀγωνίας καί νά ἐμφυτεύση γιά πάντα στίς εὐσεβεῖς καρδιές των τήν μόνιμη καί ἀναφαίρετη Ἀναστάσιμη Χαρά.
«Ἐννόησε τό μέγεθος τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως, ἀφοῦ καί οἱ οὐράνιες δυνάμεις ἑορτάζουν μαζί μας» τονίζει ὁ Χρυσορρήμων Πατήρ. «Χαίρονται (οἱ Ἀσώματες Δυνάμεις) γιά τά δικά μας ἀγαθά. Ἄν καί εἶναι ἰδική μας ἡ χαρά, πού μᾶς ἐχάρισε ὁ Ἀναστάς Κύριος, ὅμως εἶναι καί ἰδική τους θεία ἡδονή.... Ἑορτή τῆς γῆς καί τοῦ Οὐρανοῦ εἶναι (τό Ἅγιον Πάσχα). Ἄγγελοι χαίρουν καί Ἀρχάγγελοι καί ὁ Δημιουργός ὅλων τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων συνεορτάζει μαζί μας» (Ε.Π.Ε 36,76.152).
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Οί ἅγιες Μυροφόρες γυναῖκες, ἐνῶ μετέβησαν στόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας γιά νά ἀλείψουν μέ ἀρώματα τό νεκρό σῶμα τοῦ Κυρίου μας, ἀνύποπτες γιά τήν Ἀνάστασί Του, ἐδέχθησαν τό Ἀγγελικό μήνυμα τῆς Θείας Ἐγέρσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας καί αὐτό ἔδιωξε τόν φόβο καί τήν θλῖψι ἀπό τίς καρδιές των.
Ὁμοίως καί τό «Χαίρετε» τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἄναψε στίς ψυχές τους τήν θεία φλόγα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί τῆς θείας Ἀγάπης, ἡ ὁποία ἀγάπη «ἔξω βάλλει τόν φόβον», κατά τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη.
Καί ἐμεῖς οἱ σημερινοί ἄνθρωποι, οἱ Χριστιανοί τοῦ 21ου  αἰῶνος, παρ'ὅτι ἔχουμε ἀπόλυτα βεβαιωμένο τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί βεβαία τήν ἐλπίδα καί προσμονή τῶν ἀγαθῶν τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας, ἐν τούτοις δέν ἔχουμε, ἴσως ἀποβάλη ἀπό τήν καρδιά μας ὁριστικά τά αἰσθήματα τοῦ φόβου, τῆς ἀγωνιώδους μέριμνας, τῆς ἀνησυχίας καί τῆς ἀνασφάλειας. Δέν ἔχουμε ἐμπιστευθῆ ἀπόλυτα στόν Χριστό «ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν», ὅπως ἐπαναλαμβάνουμε καθημερινά στή Θεία Λατρεία μας.
Ἡ οἰκονομική κρίσις, πού δέν ὑποχωρεῖ ἀκόμη, μέ τίς δυσοίωνες προβλέψεις. Ἡ ἠθική καί πνευματική κρίσις, πού φαντάζει τρομακτική μπροστά στά μάτια μας, μέ τήν ἀποστασία ἀπό τόν Θεό καί τό πανάγιο θέλημά Του. Μέ τήν πτῶσι καί τόν εὐτελισμό ἠθικῶν καί πνευματικῶν ἀξιῶν, ἰδιαίτερα στόν χῶρο τῆς Παιδείας καί τῆς ἀγωγῆς τῆς μαθητιώσης καί σπουδαζούσης νεολαίας μας. Μέ τόν κλονισμό τῶν θεσμῶν καί τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν τοῦ κοινωνικοῦ μας ἱστοῦ καί τήν παρατηρούμενη ἐκτροπή τοῦ ἀνθρώπου σέ ἀνίερες, ἔκφυλες καί ἀνώμαλες ἠθικῶς καταστάσεις. Μέ τό προσφυγικό καί μεταναστευτικό πρόβλημα, τό ὁποῖο διογκώνεται καθημερινά μέ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις καί ἐξελίξεις. Μέ τήν ἀστάθεια καί τήν ἀπειλή πολεμικῶν συρράξεων στή Μέση Ἀνατολή. Μέ τά νεωτεριστικά ἀντορθόδοξα καί ἀντιπαραδοσιακά ἀνοίγματα μέσα στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο πρός τούς ἀλλοδόξους καί ἀλλοθρήσκους μέ τό ἀλλοπρόσαλλο πνεῦμα τῆς λεγομένης «μεταπατερικῆς θεολογίας» καί τῆς «μετανεωτερικότητας», τά ὁποῖα εἶναι ἔκγονα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Παγκοσμιοποιήσεως. Καί γενικότερα, μέ τήν ἐπικρατοῦσα ἀστάθεια, ρευστότητα καί ἀβεβαιότητα, πού προβάλλουν ὡς ἀπειλητικά νέφη στόν πνευματικό μας ὁρίζοντα καί τρομακρατοῦν πολλούς συνανθρώπους μας.
Ὅμως, ἀδελφοί μου, οἱ φόβοι, οἱ ἀγωνίες καί ἀνασφάλειες αὐτές δέν ἔχουν καμμία θέσι στή ζωή τοῦ πιστοῦ Χριστιανοῦ, τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, πού πιστεύει ἀκράδαντα  στόν Ἀναστάντα θριαμβευτή καί τήν Ἁγία Του Ἀνάστασι. «Μείζων ἐστίν ὁ ἐν ἡμῖν  ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ» (Α'Ἰωαν.4,4). Ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλευόντων  καί Κύριος τῶν κυριευόντων «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ»(Ἀποκ.6,2), κατά τόν ἅγιο Εὐαγγελιστή Ἰωάννη. Ὅσο καί ἄν φαίνονται ὅτι ἐπικρατοῦν οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους, ἄς εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τά σκοτεινά καί ἀσεβῆ τους σχέδια θά σωριασθοῦν μιά ἡμέρα ὡς χάρτινοι πύργοι, ὅπως τά ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα τοῦ βορρᾶ, κατά τόν περασμένο αἰῶνα, καί ἡ Ἀλήθεια τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ἡ σῴζουσα καί λυτρωτική Ἀλήθεια θά, θριαμβεύση τελικά.
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Εἴθε αὐτή ἡ τρισμέγιστη καί κοσμοσωτήρια ἀλήθεια τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας νά διαποτίση τό εἶναι καί ὁλόκληρη τήν ζωή μας. Νά συντελέση στήν εἰρήνευσι τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητος. Νά δώση ἐλπίδα, χαρά καί ἀληθινή ζωή σέ ὅλους τούς πονεμένους καί δοκιμαζομένους ἀδελφούς. Νά χαρίση ὁ Ἀναστάς Κύριος πλούσια τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη καί τήν εὐλογία Του σέ ὅλο τόν κόσμο καί ἰδιαίτερα στούς ξενιτεμένους ἀγαπητούς μας Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους ναυτικούς.
Μέ Ἀναστάσιμες ἐγκάρδιες εὐχές καί εὐλογίες,
ὉΜητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Καλή Ανάσταση!

 

Στολισμός Επιταφίου στον Άγιο Χαράλαμπο Καραβά

 

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Στο  Γερακάρι...

     Σ' ένα πανέμορφο εκκλησάκι, στον Άγιο Ιωάννη στο Γερακάρι τελέστηκε ο εσπερινός και η Θεία Λειτουργία, την Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, από τον εφημέριο του Καραβά, π. Παναγιώτη Διακόπουλο.  Έψαλλαν ο κ. Παναγιώτης Γεωργάς, ο κ. Δημήτριος Καλλίκας και ο κ. Νικόλαος Διακόπουλος. Μετά την Θεία Λειτουργία, οι  κυρίες κέρασαν τον καθιερωμένο καφέ και το κυθηραϊκό παξιμάδι.
    Ευχαριστίες στον κ. Νίκο Διακόπουλο για τις φωτογραφίες.
Και του χρόνου.
 
Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Οι δημιουργίες της Εβίτας 

    Σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, τον στολισμό της Παναγίας της Ιλαριώτισσας στον Ποταμό Κυθήρων, επιμελήθηκε η αγαπητή μας φωτογράφος Εβίτα Σοφίου, η οποία, πέρα από το ταλέντο της ως φωτογράφος, διαθέτει κι άλλες καλλιτεχνικές ανησυχίες!  Πανέμορφα γαϊδουράκια και σταυροί σε διάφορα σχέδια, έδωσαν ένα γιορτινό τόνο...
    Συγχαρητήρια Εβίτα, και του χρόνου...

Σάββατο του Λαζάρου στον Καραβά Κυθήρων...

 

Πηγαίνοντας για τον Άγιο Χαράλαμπο

    Στον Άγιο Χαράλαμπο έχουν μαζευτεί από νωρίς το απόγευμα μικροί και μεγάλοι για να ετοιμάσουν τα βάγια. Σύμφωνα με την καθιερωμένη συνήθεια ο ιερέας μοιράζει σε όλους τους πιστούς ματσάκια από ανθισμένο κλαδί ελιάς, δεντρολίβανο και σταυρό από τον μακρύ κλάδο της βαγιάς. Η  εκκλησία στολίζεται  με κλαδιά βαΐων  σε διάφορες πλέξεις και σχήματα όπως σταυρούς και γαϊδουράκια Τα περίτεχνα καλλιτεχνίματα επιμελήθηκε η φωτογράφος Εβίτα Σοφίου.


Ο κύριος Γεώργιος Φάρος, επίτροπος, 
με την εκλεκτή σύζυγό του κ. Ματίνα, επί το έργον...
Όλοι βοηθούν...                                                                          
                                                                           Και του χρόνου...

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016


Τό Μήνυμα της Κυριακής (Ηχητικό μήνυμα) από τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
†ΣΤ' ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
(24-04-2016)


 
ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στά Ἱεροσόλυμα.
 
Κυριακή τῶν Βαΐων (24-4-2016)
Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, ἀδελφοί μου, περιγράφει τό ἱερόν Εὐαγγέλιον τήν θριαμβευτική εἴσοδο τοῦ Κυρίου στήν Ἱερουσαλήμ πού διψοῦσε ν΄ἀκούσει ἐδῶ καί αἰῶνες, ἕνα γνήσιο κήρυγμα πού νά ἀναπτερώνει τίς προσδοκίες τῶν εὐλαβῶν ἰσραηλιτῶν γιά τήν σωτηρία. 
Καί αὐτό τό περίμενε ἀπό τό ἀληθινό καί γνήσιο πρόσωπο τοῦ Μεσσία, ἀντίθετα πρός τά μέχρι τότε συγκεχυμένα μηνύματα τῶν Γραμματέων καί Φαρισαίων, πού ὁδηγοῦσαν τόν λαό τοῦ Ἰσραήλ στήν πλάνη καί τό πνευματικό σκοτάδι. 
Ὁ Κύριός μας, πού εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, ἀφοῦ πρῶτα ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν τόν φίλο καί μαθητή Του Λάζαρο στή Βηθανία ἦλθε μετά ἐπί πώλου ὄνου - ὅπως ἐπροφήτευσε ἐδῶ καί αἰῶνες ὁ Προφήτης Ζαχαρίας - στήν Ἱερουσαλήμ γιά νά διαλύση τό σκότος, καί τήν πλάνη τοῦ διαβόλου μέ τήν σταυρική του πορεία πρός τόν Γολγοθᾶ καί τήν τριήμερή Του Ἀνάσταση. 
Ἦλθε γιά νά δώσει τό φῶς σωματικά, ἀλλά καί ψυχικά, σ' αὐτούς πού διψοῦσαν γιά Θεογνωσία. Θέλησε νά διορθώση τούς Νομοδιδασκάλους καί Φαρισαίους, πού στήν πραγματικότητα ἦταν περισσότερο τυφλοί ἀπό ὅλους τούς ἄλλους, καθώς δέν ἀναγνώρισαν στό προσωπό τοῦ Μεσσία, πού ἀνέφεραν οἱ Γραφές, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. 
Ἐνῶ ὁ ἁπλοϊκός λαός τοῦ Ἰσραήλ, καί μαζί του σύμπασα ἡ ἀνθρωπότης, χαίρει καί ἀγάλλεται διότι σήμερον τήν βαϊφόρο ἐτούτη ἡμέρα θά ἀναγνωρίσει τόν ἀληθινό Μεσσία «τόν μέλλοντα λυτροῦσθαι τόν Ἰσραήλ», τόν νέον Ἱσραήλ τῆς Χάριτος, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν ἁγία μας Ἐκκλησία. 
Καί ὁ Κύριος, ὅπως λέγει καί ὁ Ζαχαρίας, ἦλθε ἐπάνω σέ ἕνα πουλάρι, ὄχι ὅπως οἱ τύραννοι καί κατακτητές, ἀλλά ὡς ὁ καλός ποιμήν, πού ἦλθε γιά νά σώσει τό ἀπολωλός πρόβατο, ὡς ὁ μέγας διάκονος καί ὡς ὁ συμφιλιωτής τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. 
Ἄς τρέξωμε, λοιπόν, κοντά του, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ὅλοι ἐμεῖς ὡς πρόβατα ἀπολωλότα καί νά ξέρουμε καλά ὅτι κοντά του θά βροῦν οἱ ψυχές μας ἀνάπαυση, καθώς μᾶς εἶπε Ἐκεῖνος: « οἱ κουρασμένοι καί πεφορτισμένοι ἐλᾶτε κοντά μου καί οἱ ψυχές σας θά βροῦν ἀνάπαυσι». 
Ἄς τόν ὑποδεχθοῦμε λοιπόν, ἀδελφοί μου, μέ μόνα στολίδια τά Βαΐα τῶν ἀρετῶν καί τῆς εὐγνωμοσύνης τῆς μετανοημένης καρδιᾶς μας καί τήν ἐν Χριστῷ μεταξύ μας ἀγάπη. Ἀμήν. 
π.Ν.Ζουναρέλης

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Ομιλία με θέμα: "Οικογένεια, Σταυρός και Ανάσταση" που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων από τον Θεολόγο Παύλο Καλλίκα

 Σεβασμιώτατε, σεβαστοί Πατέρες, αξιότιμοι γονείς, αγαπητοί φίλοι,
Οικογένεια Σταυρός και Ανάσταση,
Τρεις λέξεις, ένας δρόμος. Ένας υπέροχος δρόμος, η οικογένεια, όμορφος, αναστάσιμα μαρτυρικός. Δρόμος λιθόστρωτος, που οδηγεί στον Γολγοθά, και από κει στην Ανάσταση, και στην αιωνιότητα, δηλαδή στό παντοτινό και αμετάθετο.
Ελαφρύ το φορτίο, όταν τα μάτια του οδοιπόρου που βαδίζει αυτόν τον δρόμο, είναι καρφωμένα στον οδοδείκτη, και οδοδείκτης, το Σταυρωμένο Σώμα του Χριστού.
          Ο Χριστός είναι αυτός που από υπερβολική αγάπη και από πολλή αγαθότητα (καλοσύνη) ήρθε στην Κανά της Γαλιλαίας, και ευλόγησε το γάμο που έγινε εκεί, για να κάνει φανερό στους ανθρώπους, ότι δικό Του θέλημα είναι η νόμιμη σύζευξη του άνδρα και της γυναίκας.
Αυτόν, τον μέχρι πρότερα δύσβατο δρόμο της οικογενειακής ζωής, τον έκανε ομαλό, θελκτικό και πανέμορφο, μα για αυτούς που θα πατούσαν στα χνάρια Του. Στόλισε τον δρόμο με πνευματικές χαρές και τον πλούτισε με ευλογίες, μα για αυτούς που θα μιμούνταν την υπομονή Του, την ταπείνωσή Του, την αγάπη Του. Και αυτό ακριβώς μας βεβαίωσε, με το αψευδές στόμα Του: «ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν»(Ματθ. 11, 30) δηλαδή «ο ζυγός της υπακοής σε μένα και τη διδασκαλία μου, είναι απαλός και ωφέλιμος σ’αυτόν που τον σηκώνει, και το φορτίο των υποχρεώσεων και καθηκόντων που θέτω εγώ, πάνω στους πιστούς μου, είναι ελαφρύ».
Ο γάμος αρχίζει από την γη, και τερματίζει στον ουρανό. Είναι μία σύναψη, ένας σύνδεσμος μαζί με τον Χριστό, που μας βεβαιώνει, ότι θα πάμε κάποτε στον ουρανό.
Στον γάμο φαίνονται ότι παντρεύονται δύο. Δεν είναι όμως δύο, αλλά τρεις. Παντρεύεται ο άνδρας την γυναίκα και η γυναίκα τον άνδρα, αλλά και οι δύο μαζί παντρεύονται τον Χριστό. Τρεις, επομένως, λαμβάνουν μέρος στο μυστήριο, και τρεις πλέον, παραμένουν στην ζωή του ζευγαριού, θα μας υπενθυμίσει, ο γέροντας Αιμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης.

Τό Μήνυμα της Κυριακής (Ηχητικό μήνυμα) από τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε! ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ
(17-04-2016)

     Ε' Κυριακή τῶν Νηστειῶν (17-4-2016)
     ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
     (Μνήμη  Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας )
«διά τοῦτο γάρ ὁ ὑψηλός Θεός ἐπί γῆς ἐφάνη ταπεινός ἄνθρωπος βουλόμενος ἑλκύσαι πρός τό ὕψος τούς αὐτῷ βοῷντας  ἀλληλούϊα» . Κανείς μας δέν πρέπει νά μείνει ἀδιάφορος μπροστά  στή θυσία τοῦ Κυρίου  μας, ἀδελφοί μου, διότι  μᾶς ἀγάπησε πρό καταβολῆς  κόσμου. Νά πάρουμε τό παράδειγμα τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ἡ ὁποία  ἀντικρύζοντας τόν Τίμιο Σταυρό, ἀφοῦ πρῶτα ἔνιωσε τρεῖς φορές τό χέρι τοῦ Θεοῦ νά  τήν διώχνει ἀπό τόν Ναό , συναισθάνθηκε τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν της, καί πλημμύρισε ἡ καρδιά της ἀπό βαθιά  εὐγνωμοσύνη πρός τόν Ἰησοῦ Χριστό πού θυσιάστηκε ἀκόμη καί γιά  ἐκείνη τήν τότε ἁμαρτωλή. Ἔτσι ἔφυγε στήν ἔρημο καί ἀπό τήν ἀσκητική  ζωή της ἔφθασε στό σημεῖο πιά νά μήν ἕλκεται ἀπό τόν φθαρτό κόσμο, ἀλλά ἀπό τόν οὐρανό γι' αὐτό καί κατά τήν προσευχή της δέν ἐπατοῦσε στό ἔδαφος. 
Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί  μου Χριστιανοί, γιά μιά ἀκόμη φορά προλέγει στούς μαθητές Του τό πάθος Του (τήν πορεία πρός τήν σταύρωση, ἀλλά καί τήν Ἀνάσταση ) ὥστε  νά  τούς θυμίσει γιά  ποιόν λόγο ἦλθε ἐδῶ στή γῆ. Ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο κατά χάριν Θεό. Κατέβηκε στή γῆ  γιά νά  ἀνεβάσει τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό,  ὥστε,  ὅπως  λέγει ὁ ὑμνωδός στόν Ἀκάθιστο ὕμνο,
Ἕνας ἄλλος τέτοιος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας ἀγαπητοί, μου Χριστιανοί, πού ἀγάπησε μέ θέρμη τόν Χριστό ἦτο καί ὁ  Θεῖος Παῦλος . Ὁ Ἀπόστολος τοῦ Κυρίου μας ἀπαντᾶ στόν καθένα  μας  προσωπικά διά τόν σταυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ (γιατί δηλαδή  ἔπρεπε  νά σταυρωθῆ ὁ Χριστός;) καί λέγει : ὁ Κύριός μας σύναψε μιά καινούργια Διαθήκη, στήν ὁποία καλεῖ τούς κληρονόμους του νά γευθοῦν τά μελλοντικά καί αἰώνια ἀγαθά. Ὅμως ἦταν ἀνάγκη νά πεθάνει πρῶτα ὁ Χριστός, διότι ὅπου ὑπάρχει Διαθήκη , γιά νά ἔχει αὐτή κῦρος καί ἰσχύ, πρέπει νά ἀναγγελθῆ καί νά πιστοποιηθῆ ὁ θάνατος ἐκείνου πού τήν σύναψε. Διότι μιά διαθήκη ἔχει κῦρος καί ἰσχύ μόνον μετά θάνατον. Ἀντίθετα δέν ἔχει ποτέ ἰσχύ ὅσο ζῆ ὁ διαθέτης. 
Ἔτσι, λοιπόν, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, θά ἤθελα νά κλείσω αὐτό τό Θεῖο Κήρυγμα μέ λίγες σκέψεις ἑνός σπουδαίου ἑρμηνευτοῦ τῆς Καινῆς Διαθήκης  καί τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου, ὁ ὁποῖος ἔγραφε: «στήν Π.Δ. χύθηκε τό αἷμα ἀπό τίς θυσίες τῶν ζώων πού ὅπως  λέγει ὁ Θεῖος Παῦλος, δέν ἔφθανε νά συγχωρήσει οὐδεμία μικρή ἁμαρτία. Τό αἷμα αὐτό χύθηκε ἀνά τούς αἰῶνες γιά νά θυμίζει στόν ἄνθρωπο τήν ἐνοχή του πρός τόν Θεόν. Ἀντίθετα καί μιά σταλαγματιά ἀπό τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ γίνεται θάλασσα,  ἕνας ὠκεανός πού πέφτουν καί   ἐξαφανίζονται τά ἁμαρτήματα ὅλων τῶν ἀνθρώπων».
Γι' αὐτό, Χριστιανοί μου, ἡ εὐγνωμοσύνη μας στόν Χριστό πρέπει νά εἶναι ἀπέραντη. 
π.Ν. Ζουναρέλης

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τήν Κυριακή 17 πριλίου 2016 στό Λεοντσίνειο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ, περί ὥραν 7:00 μ.μ., θά γίνῃ ἡ Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων (που δέν πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 10 πριλίου 2016).
Ὁμιλητής ὁ Θεολόγος
Παλος Καλλίκας
μέ θέμα
 "Οκογένεια: Σταυρός καί νάσταση"
      Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ Ἀρχές καί φορεῖς τῆς νήσου μας, οἱ ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες καί ὅλοι οἱ συμπολίτες μας νά παρευρεθοῦν στίς συνάξεις αὐτές.
      Μετά τήν ὁμιλία θά ἀκολουθήση ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.
Μετ' εὐχῶν.
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Το Μήνυμα της Κυριακής 10-4--16 και Γραπτό Θείο Κήρυγμα

Τό Μήνυμα της Κυριακής (Ηχητικό μήνυμα) από τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
† ΚΥΡΙΑΚΗ Δ! ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
 

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (10-4-2016)

agios_ioannis_klimakos_3

Δ' Κυριακή τῶν Νηστειῶν (10-4-2016)


ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου  τοῦ Σιναΐτου
Ἀγαπητοί  μου ἀδελφοί,  σήμερα  Κυριακή  τέταρτη τῶν Νηστειῶν  ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη ἑνός κορυφαίου ἀσκητοῦ  τοῦ ὄρους Σινᾶ, τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης γεννήθηκε περί τό 525 μ.Χ στήν Συρία ἀπό πλούσιους καί εὐγενεῖς γονεῖς. Ἀνετράφη μέ ἰδιαίτερη πνευματική καλλιέργεια σέ ἕνα ὡραῖο περιβάλλον, τό ὁποῖο ὅμως δέν τόν ἀνάπαυε, καθώς ἐκεῖνος ἀπό μικρός ἀγαποῦσε τήν προσευχή, τήν νηστεία καί τήν ἄσκηση .

Ἔτσι, λοιπόν, νεαρός πῆγε στό Σινᾶ γιά νά ζήσει τήν ἀσκητική ζωή καί πρόκοψε πνευματικά τόσο πολύ ὥστε πολλοί ἄνθρωποι ἔρχονταν νά πάρουν τήν εὐχή του καί τίς ἅγιες συμβουλές του. Ἔτσι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ τόν ἀξίωσε νά γίνει ἡγούμενος στήν Μονή τοῦ Σινᾶ στήν ὁποία προσέφερε τήν διακονία  του γιά τήν πνευματική οἰκοδομή τῶν Μοναχῶν, ἀλλά καί ὅσων τόν  ἐπισκέπτονταν. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης συνέγραψε πολλά πνευματικά συγγράμματα  ἀπό τά ὁποῖα πιό γνωστή εἶναι ἡ Κλίμακα, στό ὁποῖο σύγγραμμα ἀναφέρονται 30 ἀρετές, ἀπό τίς πιό ἁπλές καί πρακτικές ἕως τίς πιό θεῖες καί οὐράνιες. Εἶναι σάν  μιά πνευματική σκάλα πού ἀνεβάζει στόν οὐρανό.
Μιά τέτοια κλίμακα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι καί τό ἱερό Εὐαγγέλιο  πού σκαλί-σκαλί μᾶς ὁδηγεῖ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μέ τό Θεϊκό του κήρυγμα στήν κορυφή της κλίμακας αὐτῆς, τά ἅγια Πάθη Του καί τήν ἁγία Ἀνάσταση Του. Ἀκόμα καί τά πρόσωπα πού ἀναφέρονται στό ἱερό Εὐαγγέλιο, ἀπό τούς Ἀποστόλους μέχρι καί τόν πιό ἄγνωστο σέ μᾶς ἄνθρωπο, πού ζητοῦσε τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἀνεβαίνουν σκαλί-σκαλί τήν κλίμακα τῶν ἀρετῶν πού  ὁδηγεῖ στήν θεογνωσία καί τήν λύτρωση. Ἕνας τέτοιος  ἄνθρωπος ἦταν καί ὁ δυστυχής ἐκεῖνος πατέρας τῆς σημερινῆς περικοπῆς, πού ζητοῦσε τό ἔλεος τοῦ Κυρίου ὥστε νά λυτρώσει τόν μονάκριβο υἱό του ἀπό τά ἀκάθαρτα πνεύματα πού τόν ἐβασάνιζαν.
Κι ὅταν ὁ Κύριος τοῦ μίλησε γιά τήν πίστη ἐκεῖνος, γνωρίζοντας πώς ἡ πίστη του δέν ἦταν τόσο ἐπαρκής, ζήτησε  αὐθόρμητα μά καί μέ συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας του ἀπό τόν Κύριο τήν ἐνίσχυση τῆς ἐλλιποῦς πίστεως του.  Εἶπε στόν Κύριο, «Πιστεύω, Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ». Δηλαδή ἀπεκάλεσε τήν φτωχή του πίστη μπροστά στό μέγεθος της πίστεως πού τοῦ ζήτησε ὁ Χριστός ὡς ἀπιστία. Τί ταπείνωση καί τί αὐτογνωσία εἶχε ὁ πατέρας αὐτός! Αὐτός ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἀφορμή γιά μᾶς ὥστε νά κάνουμε αὐτοκριτική καί νά ἀναρωτηθοῦμε καί περί τῆς ἰδικῆς μας πίστεως.
Πιστεύουμε ἆραγε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μέ θέρμη  στόν Ἰησοῦ Χριστό;
Εἴμαστε ἕτοιμοι νά δεχθοῦμε ὁποιαδήποτε δοκιμασία καί μέ αὐτήν  νά ἀκολουθήσουμε τόν Κύριο στό ἐπικείμενο Πάθος Του, ἀλλά καί στόν προσωπικό μας Γολγοθᾶ, γιά νά σταυρώσουμε τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας;
Ἄς ἀπαντήσουμε στόν ἑαυτό μας κι ἄς ἀνακράξουμε καί μεῖς μέ τή σειρά μας στόν Κύριο μέ ἱκετήριες  προσευχές: «πιστεύω, Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ».
π. Νικ. Ζουναρέλης

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τό  Σάββατον 9 πριλίου 2016 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 10 πριλίου 2016 στό Λεοντσίνειο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ, περί ὥραν 7:00 μ.μ., θά γίνῃ ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων.
Ὁμιλητής ὁ Θεολόγος
Παλος Καλλίκας
μέ θέμα
 "Οκογένεια: Σταυρός καί νάσταση"
      Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ Ἀρχές καί φορεῖς τῆς νήσου μας, οἱ ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες καί ὅλοι οἱ συμπολίτες μας νά παρευρεθοῦν στίς συνάξεις αὐτές.
      Μετά τήν ὁμιλία θά ἀκολουθήση ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.
Μετ' εὐχῶν.
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Η πηγή του Αμήρ Αλή

   Από τις πιο ονομαστές πηγές του Καραβά, η πηγή του Αμήρ-Αλή ή Αμιριαλή φέρει το όνομα ενός Τούρκου Αλή. Ας πάμε όμως πίσω στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Όλοι οι κάτοικοι του νησιού ήταν υποχρεωμένοι, όπως όλοι οι Έλληνες εκείνα τα χρόνια, να πληρώνουν φόρους στους Τούρκους. Ο πατέρας του Αμήρ-Αλή, ήταν αγάς στην Τρίπολη και κάθε μήνα ερχόταν ο ίδιος ή έστελνε το γιο του Αλή, περνούσαν απ' όλα τα χωριά και εισέπραταν τους φόρους. Ο Αλής, όποτε ερχόταν έμενε σ' ένα σπίτι που βρισκόταν στη ρεματιά, στα σημερινά Κριθαριάνικα. Εκεί κοντά στην πηγή υπήρχε μια ελιά, κι ένα καλντερίμι οδηγούσε στα Μαυρογιωργιάνικα (ένα χωριό, που τώρα είναι ερημωμένο). Ο Αμήρ-Αλής περνούσε συχνά με τ' άλογό του απ' αυτό το καλντερίμι. Τα πρωτοπαλίκαρα των Κυθήρων όμως δεν άντεχαν την υποταγή στον Τούρκο. Μαζεύτηκαν μια μέρα, κουβέντιασαν κι αποφάσισαν να στήσουν ενέδρα. Μ΄ ένα σχοινί που είχαν τοποθετήσει γκρέμισαν το άλογο και μαζί τον Αμήρ-Αλή. Έτσι οι κάτοικοι του νησιού γλίτωσαν τους φόρους του Αγά.
   Δεν ξέρουμε αν αυτή η ιστορία είναι αληθινή, γιατί οι Τούρκοι δεν έμειναν πολύ στα Κύθηρα. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Κυθήρων. http://www.kythira.gr/pages/culture/history_3.htm
  Ευχαριστώ την κ. Τούλα Ράπτη, 89 ετών, κάτοικο Καραβά, που μου διηγήθηκε αυτή την ιστορία, έτσι όπως την άκουγε απ' τον παππού της.

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016


Το Μήνυμα της Κυριακής 3-4-16 και Γραπτό Θείο Κήρυγμα


Τό Μήνυμα της Κυριακής (Ηχητικό μήνυμα) από τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ! ΝΗΣΤΕΙΩΝ -ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (03-04-2016)

Γ' Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως) 3-4-2016

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
( Μάρκου η' 34 - θ'1)
Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, πολύ σοφά, ἀφιερώνει αὐτήν τήν τρίτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, πού εἶναι τό μέσον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, στόν Τίμιο Σταυρό. Διότι ἡ πορεία πρός τά οὐράνιά ἀγαθά πού μᾶς  ὑποσχέθηκαν τά ἀψευδῆ χείλη Τοῦ Κυρίου μας εἶναι σταυροαναστάσιμη.
Ὁ Κύριος μας δέν ὑπόσχεται ἐπίγεια δόξα καί καλοαναθρεμμένη ζωή, ἀλλά ἀντίθετα σταυρό καί κόπο πολύ γιά τήν πορεία μας αὐτή πρός τόν οὐρανό. 

Ὅπως ἐκεῖνος  σταυρώθηκε καί πέρασε μέσα ἀπό το μαρτύριο γιά νά μᾶς σώσει ἔτσι ὁ ἴδιος προτείνει σέ μᾶς νά ἀκολουθήσουμε τό ἅγιο παράδειγμα του καί νά σηκώσουμε μαζί μέ Ἐκεῖνον τόν νέον Κυρηναῖον, ὁ καθένας μας τόν δικό του σταυρό, ἀφοῦ ὅμως πετάξει ὁ καθένας μας στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων τόν ἐγωισμό καί τά πάθη του, ὥστε ἄν τηρήσουμε τίς θεῖες προσταγές του καί ἄν ὀμολογήσουμε ὡς τόν μόνον Σωτῆρα καί Λυτρωτή, ὡς τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν, τότε καί ἐκεῖνος θά μας ὀμολογήσει ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός του τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καί θά μᾶς ἀναδείξει υἱούς καί θυγατέρες του κατά τή Θείαν αὐτοῦ Χάριν. 

Γιά αὐτόν λοιπόν τόν λόγο, ἡ Ἐκκλησία μας τοποθετεῖ τόν Τίμιον Σταυρόν στό κέντρο τοῦ Ναοῦ , γιά νά μᾶς δώσει ἀφενός μέν δύναμιν καί κουράγιο γιά τή συνέχισιν τῆς νηστείας μας, καθώς καί γιά νά μας θυμίσει τί θυσία ἔκανε γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους εἰς τον Γολγοθᾶν, ἀφετέρου δέ γιά νά μᾶς πεῖ ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι σταυρός πού ἄν τόν σηκώσουμε μέ χαρά (σταυρώνοντας τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας) μᾶς περιμένει καί μᾶς ἡ Ἀνάσταση. Ὁ Σταυρός, λοιπόν, ἀδελφοί μου εἶναι ἡ Ἐλπίδα μας. Χωρίς Σταυρό, ἀδελφοί μου, δέν θά ἀκολουθοῦσε καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ , οὔτε καί ἡ δική μας Σωτηρία . 
Γιά αὐτό, ἀδελφοί, εἶναι ἀνάγκη ὅλοι μας νά ὀμολογοῦμε Χριστόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα. Ἀμήν.

π. Νικ. Ζουναρέλης

Πηγή:http://www.imkythiron.gr/o-mitropolitis/radiofonikes-ekpompes/3-apriliou-2016-kiriaki.html
http://www.imkythiron.gr/o-mitropolitis/kirigmata/kiriaki-gnisteion-2016-stauroproskiniseos.html 

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ζητούμε συγνώμη από τους γονείς και τα παιδιά για την ακύρωση της προβολής της ταινίας της Κυριακής 27/3/2016.
Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 3/4/2016  και ώρα 17:00
στο Λεοντσίνιο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτού θα πραγματοποιηθεί προβολή  ταινίας για τα παιδιά των κατηχητικών σχολείων της νήσου καθώς και για όλα τα παιδιά των σχολείων.
Τα παιδικά χρόνια της Παναγίας
Η ζωή του Ιησού Χριστού σε 3 μέρη
( όποια ενημέρωση χρειάζεστε  να γίνεται με τους εφημερίους.
πατήρ Νικόλαο Ζουναρέλη Καρβουνάδων - πατήρ Ιωάννη Παπανδρόπουλο Φρατσίων
και κο. Παύλο Καλλίκα κατηχητή Καραβά)