... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ὑπ' ἀριθ. 157/2017)
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί

τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Σήμερον χαρά πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης καί εὐφροσύνη πνευματική.
Σήμερον καί τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος καί πασῶν τῶν ἄνω Δυνάμεων ὁ χορός
διά τήν τῶν ἀνθρώπων  σωτηρίαν ἀγάλλονται...
Σήμερον ἡμῶν τά λαμπρά νικητήρια γέγονεν»
(Ἁγ.Ἰωάννου Χρυσοστόμου  Ε.Π.Ε. 36,74.76)

anastasi_1
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Μέ τήν Χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν ἑορτάζομεν εὐφροσύνως καί πανηγυρικῶς τήν λαμπροφόρον ἡμέραν τῆς Ἐγέρσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τήν «ἑορτῶν ἑορτήν καί πανήγυριν πανηγύρεων», τήν ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας .

«Σήμερα χαρά κυριαρχεῖ εἰς ὅλην τήν οἰκουμένην καί πνευματική εὐφροσύνη. Σήμερα ἀγάλλονται καί ὁ ἱερός δῆμος τῶν ἁγίων Ἀγγέλων καί ὁ χορός ὅλων  τῶν Οὐρανίων Δυνάμεων διά τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων...Σήμερα ἔχουν συντελεσθῆ τά λαμπρά νικητήρια μας» μέ τόν θρίαμβον τῆς Ἀναστάσεως , διασαλπίζει πανευφρόσυνα ὁ χρυσορρήμων ἅγιος Ἰωάννης  Ἀρχιεπίσκοπος  Κωνσταντινουπόλεως. «Ἐννόησε, ἀγαπητέ, πόσο μεγάλη  εἶναι ἡ χαρά, τονίζει ὁ Ἱερός  Χρυσόστομος, ἀφοῦ καί οἱ οὐράνιες δυνάμεις ἑορτάζουν μαζί μας. Χαίρονται διά τά ἰδικά μας ἀγαθά. Ἄν καί εἶναι ἰδική μας ἡ χαρά , πού ἔδωσε ὁ Κύριος, ὅμως  εἶναι καί ἰδική τους χαρμονή καί ἀγαλλίασις... Ἑορτή τῆς γῆς καί τοῦ Οὐρανοῦ. Ἄγγελοι χαίρουν καί Ἀρχάγγελοι καί ὁ Θεῖος Δημιουργός ὅλων τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων συνεορτάζει μαζί μας» (Ε.Π.Ε. 36,76.152).
«Ἄς ἑορτάσωμεν αὐτήν τήν λαμπράν καί μεγίστην ἑορτήν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, συμβουλεύει ὁ Θεῖος Χρυσόστομος. Ἄς τήν ἑορτάσωμεν μέ λαμπρότητα καί θεοσέβεια. Διότι ἀνέστη ὁ Κύριος καί συνανέστησε μαζί μέ τόν ἑαυτόν του ὅλην  τήν Οἰκουμένην. Αὐτός ἀνέστη καί ἔθραυσε τά δεσμά τοῦ θανάτου» (Ε.Π.Ε. 36,158).
Ἀκολούθως, ὁ ἱερός αὐτός Πατήρ, ἀναφερόμενος εἰς τήν ἀλλαγήν καί τήν πνευματικήν μεταμόρφωσιν τοῦ κόσμου ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι , προσθέτει καί τά ἑξῆς: «Μετά τήν σάρκωσιν τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί μετά τήν Θείαν Οἰκονομίαν ἀπέβαλαν τήν θηριωδίαν των οἱ ἄνθρωποι καί ἐπανῆλθαν εἰς τήν ἀρχικήν των εὐγένειαν, ἤ καλύτερα ἀνέβησαν εἰς ἀγγελικήν ἀρετήν. Πρίν ἀπό τόν Χριστό οἱ πόλεις ἦσαν  γεμᾶτες ἀσέβεια. Σήμερα καί ἡ ἔρημος ἀσκεῖ τήν ἀρετή καί καλύβες Μοναχῶν ὑπάρχουν εἰς μίμησιν τῆς Ἀγγελικῆς Πολιτείας, καί εἰς τά φαράγγια ὑπάρχουν Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι ἀπηρνήθησαν τήν παροῦσα ζωή τῆς ἁμαρτίας» (ΕΠ.Ε. 27,590).
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας ἔφερε τήν συνανάστασιν ὅλης τῆς κτίσεως. «Ἀνεστήθη ὁ Κύριος, καί συνανέστησε μέ τόν ἑαυτόν Του τήν οἰκουμένην. Καί Ἐκεῖνος μέν ἀνεστήθη μέ τό νά θραύση τά δεσμά τοῦ θανάτου. Ἀνέστησε δέ ἡμᾶς μέ τό νά σπάση τίς ἁλυσίδες τῶν ἁμαρτημάτων μας»(Ε.Π.Ε. 36,82).
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, 
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,
Ἡ τρισμέγιστη καί πανίερη ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εὑρίσκεται εἰς τήν κορυφήν τῆς πυραμίδος τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ Ἀναστάσιμη χαρά καί εὐφροσύνη εἶναι ἀνεκλάλητη καί ἀπερίγραπτη, πηγαία καί ἀστείρευτη. «Χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται, τῆς Ἀναστάσεως τήν πεῖραν  εἰληφότα», ψάλλει  ὁ ἱερός ὑμνωδός, τό στόμα τῆς Ἐκκλησίας. Χαρά ἁγιοπνευματική, ἐσωτερική καί λυτρωτική. Χαρά Ἀγγελική  καί πανανθρώπινη. Χαρά καί εἰρήνη πνευματική. Εἶναι καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί οἱ δύο αὐτές ἀρετές.
Ἡ κορυφαία ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως ἑορτάζεται φαιδρῶς καί θεοσεβῶς  καί ὄχι μέ ἐπιφανειακό  καί κοσμικό τρόπο. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία προμηνύει καί προεξαγγέλλει τήν κοινήν ἀνάστασιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, πανηγυρίζεται μέ πνευματική ἔξαρσι καί τήν προσωπική μας συνανάστασι. Ἀνάστασις ἀπό τήν πτῶσι τῆς ἁμαρτίας. Ἀνάστασις μέ καθημερινή ἀνοδική πορεία καί προσανάβασι εἰς τήν κλίμακα τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν. Ἀνάστασις καί ἀνόρθωσις ἀπό τήν τελματώδη κατάστασι τῆς ἀσεβείας, τῆς ἀκηδίας καί τῆς πλάνης εἰς τά ζητήματα πίστεως καί εὐσεβείας, ὀρθοδοξίας καί ὀρθοπραξίας. Ἀνάστασις καί ἀνύψωσις εἰς τήν σφαῖραν τοῦ πνεύματος καί τῆς ἁγιότητος.
Ἡ ἀληθινή καί αὐθεντική χαρά τῆς Ἀναστάσεως εἶναι συνυφασμένη μέ τήν θεία λυτρωτική χαρά , μέ τήν χαρά τῆς ἀπολυτρώσεως  τοῦ κόσμου ἀπό τήν κυριαρχία τοῦ διαβόλου, ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου, ἀπό τόν βαρύ κλοιό τῆς ἁμαρτίας καί ἀπό τήν ἀποπνικτική ἀτμόσφαιρα τῆς φθορᾶς καί τῆς ἠθικῆς καί πνευματικῆς σήψεως. «Χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε. Ἄγγελος ἐκάθισεν εἰς τόν λίθον τοῦ μνήματος ˙ αὐτός ἡμᾶς εὐηγγελίσατο εἰπών ˙ Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου, καί ἐπλήρωσε τά σύμπαντα εὐωδίας. Χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε» ψάλλει πανηγυρικά ἡ Ἁγία  μας Ἐκκλησία. 
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ καί ἡ γνήσια  Ἀναστάσιμη χαρά βιώνονται ἀληθῶς μέσα εἰς τήν Θεία Λατρεία καί τήν πνευματική ἀγκάλη τῆς Μιᾶς καί Μόνης τοῦ Χριστοῦ Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας. Ὁ Θεῖος Λυτρωτής μας Ἰησοῦς  Χριστός  εἶναι ἡ Ἁγία Κεφαλή τοῦ πανιέρου  Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἀρχηγός τῆς Πίστεως καί τῆς σωτηρίας μας καί ὁ αἰώνιος Κυβερνήτης καί σοφός οἰακοστρόφος τοῦ Θείου σκάφους της. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ χαρίζει τό Θεῖο Φῶς, τήν θεόσδοτη χαρά, τήν θεία εἰρήνη, τήν θεοδίδακτη διπλῆ ἀγάπη, πρός τόν Θεόν  καί τόν συνάνθρωπο, καί ὅλα τά ὑπερκόσμια καί ἀνεκλάλητα ἀγαθά τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας.
Ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας γαληνεύουν τίς καρδιές, γεφυρώνουν τό χάσμα τῶν σχέσεων μέ τούς συνανθρώπους μας, γκρεμίζουν τό φράγμα πού διαχωρίζει ἐχθρούς καί φίλους καί ἑνώνουν τίς ψυχές μέ τόν Χριστό καί διά τοῦ Χριστοῦ.
Ἀδελφοί μου,
«Χριστοῦ τήν Ἀνάστασιν προσκυνοῦντες οὐ παυόμεθα ˙ Αὐτός γάρ ἡμᾶς ἔσωσεν  ἐκ τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν».
Εὔχομαι πατρικῶς καί ὁλοκαρδίως νά προσκυνοῦμε μέ βαθειά εὐλάβεια καί πίστι ἀκατάπαυστα τήν Ἀνάστασιν  τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας, νά λατρεύουμε ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ τόν Ἀναστάντα Βασιλέα καί Θεόν ἡμῶν καί νά ἔχουμε  ἀναφαίρετη τήν Ἀναστάσιμη Χαρά, εἰρήνη καί εὐφροσύνη, μή ἐπηρεαζόμενοι ἀπό τά διχαστικά μηνύματα τῶν ἡμερῶν μας, ἀλλά ψάλλοντες εἰλικρινῶς  καί ἀπό καρδίας τόν Ἀναστάσιμο ὕμνο : «Τήν Ἀνάστασίν Σου Χριστέ Σωτήρ, Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς, καί ἡμᾶς τούς ἐπί γῆς καταξίωσον, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ Σέ δοξάζειν».
Εἰς ὅλους τούς οἰκείους καί συγγενεῖς σας, εἰς ὅλους τούς ἀγαπητούς μας συμπολίτες , εἰς τούς προσφιλεῖς ναυτικούς μας, οἱ ὁποῖοι ταξιδεύουν εἰς τάς ἐγγύς καί μακράν θαλάσσας, καί εἰς τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ὁμογενεῖς Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους  ἐκφράζω τίς διάπυρες Ἀναστάσιμες εὐχές καί κομίζω τίς θεῖες εὐλογίες τοῦ Ἀναστάντος Θείου Λυτρωτοῦ μας. 
Καί ἐπί τούτοις διατελῶ, 
Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
Πηγή: Ι. Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια: