... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Γιά τήν ἄρση παρανοήσεων ἤ παρερμηνειῶν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων διευκρινίζει τά ἑξῆς : 
Ἀπό τό κανάλι «Ε» ζητήθηκε τηλεφωνική συνέντευξη ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ στίς 17 Ἰανουαρίου 2018, ὥρα 1 μ.μ. ἀπό τήν κ.Λαμπίρη σέ σχετική ἐκπομπή της γιά τό θέμα τοῦ ἤπιου ἐποικισμοῦ τῶν Ἀντικυθήρων. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐδήλωσε ὅτι πράγματι ὑπάρχει ἕνα τέτοιο σχέδιο καί πώς γιά τήν ὑλοποίησί του, πού ἀπαιτεῖται μεγάλη καί συστηματική προεργασία καί προετοιμασία, συνεργάζεται ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων μέ τόν Δῆμο Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, πού ὡς Τοπική Αὐτοδιοίκηση ἔχει τόν πρωταρχικό ρόλο, τήν Δημοτική Κοινότητα Ἀντικυθήρων, τήν Ἕνωση τῶν Ἁπανταχοῦ γῆς Ἀντικυθηρίων καί τόν Φιλανθρωπικό Ὀργανισμό γιά τούς Πολυτέκνους «Θεόφιλο».
Ὅταν ἐρωτήθηκε ὁ Μητροπολίτης μας πῶς μπορεῖ νά προχωρήση ἡ ὑπόθεση αὐτή εἶπε ὅτι γιά νά ὑλοποιηθῆ πρέπει νά ὑπάρξη ἀγαστή συνεργασία μέ τούς πιό πάνω φορεῖς καί νά ζητηθῆ συμπαράστασι ἀπό Κρατικούς παράγοντες, τά ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Κυθηραϊκά καί Ἀντικυθηραϊκά Σωματεῖα, Δημόσια Καταστήματα καί μέ τή γειτονική Κρήτη, ἀφοῦ οἱ Ἀντικυθήριοι ἔχουν Κρητική καταγωγή.
Στό σημεῖο αὐτό ἐλέχθη ὅτι πρέπει νά βρεθοῦν σπίτια γιά τίς 3-5 πολύτεκνες οἰκογένειες τοῦ Συλλόγου «Θεόφιλος» (δέν ἔγινε ἀνοικτή πρόσκληση γιά τούς Πολύτεκνους ὅλης τῆς Ἑλλάδος διότι σέ ἕνα μικρό νησί δέν θά μποροῦσαν νά κληθοῦν ἄγνωστες οἰκογένειες ἀπό ὅλη τήν ἐπικράτεια), νά παραχωρηθοῦν γιά χρήση ἤ νά ἀγορασθοῦν οἰκόπεδα καί κτήματα, τά ὁποῖα θά καλλιεργήσουν οἱ πολύτεκνες αὐτές οἰκογένειες. Καί ἐκεῖ εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι ὑπάρχουν ἐκκλησιαστικά κτήματα ἀκαλλιέργητα στό νησί, ἡ χρήση τῶν ὁποίων μπορεῖ νά παραχωρηθῆ μέ τήν νόμιμη διαδικασία (ἀπόφαση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Ἀντικυθήρων καί ἔγκριση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου) στίς οἰκογένειες αὐτές τοῦ Ὀργανισμοῦ «Θεόφιλος» γιά καλλιέργεια καί ἐκμετάλλευση.
Δέν ἔγινε γενικό προσκλητήριο, ἀλλά κοινοποιήθηκε μία σκέψη, ἕνα σχέδιο ἤπιου ἐποικισμοῦ, πού μπορεῖ νά ὑλοποιηθῆ, ἄν ὑπάρξουν οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις. Ἑπομένως, δέν εὐσταθεῖ ἡ εἴδησις ὅτι : ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων μοιράζει χωράφια.
Σᾶς παραπέμπουμε στήν προαναφερθεῖσα ἐκπομπή τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «Ε», καθώς καί στήν ἐκπομπή τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «ALPHA», τίς σχετικές τοῦ θέματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: