... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

iasi tyflou 2ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 
Ὅραση καί ὅραμα.
Μεγάλο δῶρο, ἀγαπητοί Χριστιανοί, ἡ αἴσθηση τῆς ὁράσεως. Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα δῶρα τοῦ Δημιουργοῦ στούς ἀνθρώπους. Οἱ πολλοί συνηθίζουμε στό νά μποροῦμε νά βλέπουμε καί καταλαβαίνουμε τί πολύτιμο διαθέτουμε, ἄν καμμιά φορά συναντήσουμε ἕνα τυφλό. 
Ἡ ἐπιστήμη τῆς Φυσικῆς, καθώς καί ἡ Βιολογία καί Ἰατρική, ἔχουν ἤδη ἀνακαλύψει καί ἐμβαθύνει στόν μυστηριώδη καί θαυμαστό κόσμο τοῦ φωτός, τοῦ φυσικοῦ. Ἡ ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία, συνέπεια τῆς Θείας ἐντολῆς «γενηθήτω φῶς», γίνεται ἀντιληπτή ἀπό τόν ἄνθρωπο χάρις σέ δύο πολύτιμα ὄργανα : Τούς ὀφθαλμούς καί τόν ὀπτικό φλοιό τοῦ ἐγκεφάλου. Ἄν κάποιο ἀπό τά δύο αὐτά νοσήσει ὁ ἄνθρωπος δέν βλέπει.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν βιολογική ἱκανότητα τοῦ ὁρᾶν, τό φῶς καί οἱ εἰκόνες τοῦ κόσμου, στόν ὁποῖο ζοῦμε, χρησιμοποιήθηκαν ἀπό τόν Θεό σάν μέσο ἀποκάλυψης τῆς δικῆς Του Ἀλήθειας.
*  *  *  
α) «Παράγων ὁ Ἰησοῦς εἶδε τυφλόν ἐκ γενετῆς». Ἡ ἀπροσμέτρητη εὐσπλαγχνία τοῦ Κυρίου μας δέν ἔμεινε ἀδιάφορη ἐμπρός στό θέαμα τοῦ δυστυχοῦς ἀνθρώπου. Καί στήν σπαρακτική φωνή του ἀπάντησε ὁ Ἴδιος Θεϊκά. Κάνοντας τό ἴδιο πού ἔκανε στήν Δημιουργία, πῆρε ὁ Χριστός «χῶμα ἀπό τήν Γῆ» καί ζωογόνησε τά μάτια τοῦ τυφλοῦ.
Γνωρίζουμε τήν συνέχεια τοῦ ἐπεισοδίου : Οἱ Φαρισαῖοι ἄρχισαν τήν ἐξονυχιστική ἀνάκριση γιά νά βροῦν τόν … ὑπαίτιο τῆς Νομικῆς παραβάσεως τοῦ Σαββάτου. Ἀλλά ἔπεσαν πάνω στό ἀκλόνητο θάρρος τοῦ πρώην τυφλοῦ : «Μή καί ὑμεῖς θέλετε μαθηταί Αὐτοῦ γενέσθαι;».
Γνωρίζουμε καί τήν κατάληξη τήν δοξολογική : «Σύ πιστεύεις εἰς τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ;» … «Πιστεύω, Κύριε» καί προσεκύνησεν Αὐτόν.
β) Φωτεινό ὅραμα εἶδε καί ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος, πού ἑορτάζουμε σήμερα μαζί μέ τήν μητέρα του Ἁγία Ἑλένη. «Ἐν τούτῳ νίκα».
Τρεῖς αἰῶνες διωγμῶν καί κατακομβῶν  ἦσαν βαρύ ἱστορικό τίμημα γιά τούς πιστούς τοῦ Ἀναστάντος. Μέ τά μάτια τοῦ σώματος ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος διέκρινε ἀπό ποῦ θά προέλθει ἡ νίκη.
Μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς του καταλάβαινε ποιό γεγονός χώριζε πλέον τήν Ἱστορία : Ἡ Σταύρωση καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό καί δέν εἶναι παράξενο πώς – κοσμοκράτορας πιά – βάλθηκε νά βρεῖ μέ τήν μητέρα του τόν Τίμιο Σταυρό.
Αὐτόν πού προσκυνοῦμε αἰῶνες μετά οἱ πιστοί ὅλης τῆς οἰκουμένης, γνωρίζοντας καλά πώς ἐκείνη ἡ μοναδική στήν Ἱστορία Θυσία, ὁδήγησε στήν Ἀνάσταση.
*  *  *  
Ἄς συνειδητοποιοῦμε, Χριστιανοί μου, τό δῶρο τῆς ὁράσεως. Ἄς δοξολογοῦμε γι’ αὐτό. Κι ἄς παρακαλοῦμε μαζί μέ τήν ὑγεία τῶν ὀφθαλμῶν νά μᾶς χαρίζει ὁ Θεός καί τό πνευματικό Φῶς : «…σημειωθήτω ἐφ’ ἡμᾶς τό Φῶς τοῦ προσώπου Σου, Κύριε».
Πρωτ. π. Π. Μαρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: