... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

kyriakh agiwn paterwn 4 
ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
Τό Δόγμα καί ἡ ἑνότητα.
Δέν εἶναι τυχαῖο, ἀγαπητοί Χριστιανοί μου, πού τό σημερινό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα, ἀναφέρεται στήν Ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Κυρίου μας, λίγες ὧρες πρίν ἀπό τό Πάθος Του. Στήν κορυφαῖα αὐτή προσευχή ὁ Ἰησοῦς ζητᾶ ἀπό τόν Πατέρα Του νά διαφυλάξει τήν ἑνότητα τῶν πιστῶν Του. Εἶναι σχεδόν ἡ ἀποκλειστική, ἡ κύρια μέριμνά Του γιά αὐτούς πού θά Τόν ἀκολουθοῦσαν. Ἡ Ἱστορία ἔδειξε ἀργότερα πώς ὁ ὕπουλος ἐχθρός γιά τήν Ἐκκλησία ἦσαν οἱ διαιρέσεις. Οἱ διαιρέσεις πού δέν ὀφείλονταν οὔτε σέ οἰκονομικά, οὔτε σέ πολιτικά, οὔτε σέ φυλετικά, οὔτε σέ ὁποιαδήποτε ἄλλα ὑλικά – κοσμικά συμφέροντα : ὀφείλονταν στίς αἱρέσεις!.. Αἵρεση δέ εἶναι ἡ ἐγωϊστική ὑποστήριξη ἀντιλήψεων διαφορετικῶν ἀπό τήν κοινή Πίστη τῆς Ἐκκλησίας.

Αἱρέσεις ὑπῆρχαν ἀπό τά πρῶτα κι ὅλας Ἀποστολικά χρόνια. Ἡ ὕπαρξη, ὅμως, τῆς αὐθεντίας τῶν Μαθητῶν καί τοῦ αἵματος τῶν ἑκατομμυρίων Μαρτύρων ἔσβηνε κάθε αἱρετική πυρκαϊά.
Μετά ἀπό τρεῖς αἰῶνες, ἡ ἐξάπλωση τῆς Πίστης στά πέρατα τῆς Οἰκουμένης, καθώς καί ἡ ἀνθρώπινη ἁμαρτωλότητα –πού πάντοτε πηγάζει ἀπό τόν ἐγωϊσμό- ὁδήγησαν σέ τραγικοῦ βαθμοῦ παραποιήσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀλήθειας, ὥστε νά κλονίζεται ἡ ἑνότητα τῆς χριστιανικῆς κοινωνίας…
Τότε χρειαζόταν ἕνα μεγάλο ξεκαθάρισμα : Τί εἶναι Πίστη καί τί εἶναι πλάνη.
Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ χάρισε στούς δύσκολους ἐκείνους καιρούς ἕναν μεγάλο Αὐτοκράτορα : Τόν (μετέπειτα Ἅγιο) Κωνσταντῖνο!
Ὁ μεγαλοφυής αὐτός ἡγέτης συνεκάλεσε στήν Νίκαια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τήν Πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδο. Μετεῖχαν σ΄αὐτήν τριακόσιοι δεκαοκτώ Πατέρες ἀπ’ ὅλους τούς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης. Σοφοί, ταπεινοί, μιμητές τῶν Ἀποστόλων, φωτισμένοι ἀπό τό Θεῖο Πνεῦμα, θυμήθηκαν τόν τρόπο τῶν Μαθητῶν : «Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καί ἡμῖν...» Καί μᾶς κληροδότησαν τά ἑπτά πρῶτα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, τοῦ «Πιστεύω».
Αὐτῶν τήν Πίστη συνεχίζουμε δεκαεπτά αἰῶνες μετά. Αὐτῶν τόν φωτισμό βιώνουμε. Ἐκείνων τόν τρόπο διαφυλάττουμε : Τόν τρόπο τῆς Ἀγάπης καί τῆς Ἑνότητας.
Δέν ἦταν δυνατόν ὁ Ἄρειος καί οἱ -πολυπληθεῖς- ὀπαδοί του νά ὑπερισχύσουν κυριεύοντας τήν Ἐκκλησία. Γιατί, φυσικό ἐπακόλουθο τῆς ἀτομικῆς - ἐγωϊστικῆς δοξασίας δέν εἶναι τό ψευδο-δόγμα;
Τό Δόγμα γιά τήν Ἐκκλησία εἶναι ἡ σωστική (δηλαδή ἡ ὑπαρκτική) ἀλήθεια τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητας. Μιᾶς κοινότητας πού παλεύει καί προσεύχεται τό αἴτημα τοῦ Κυρίου Της στήν Γεσθημανῆ νά πραγματώνεται στούς αἰῶνες: «Ἵνα καί αὐτοί ἕν ὦσι, καθώς ἡμεῖς».
Γένοιτο, Κύριε Ἰησοῦ.
Πρωτ. π. Π. Μαρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: