... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
metamorfosi sotiros 2
Σήμερα, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Μεταμόρφωσι τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ ὁποῖος ὅπως μᾶς λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος πῆρε μαζί του τούς τρεῖς μαθητές Πέτρο,Ἰάκωβο καί Ἰωάννη εἰς τό ὄρος Θαβώρ,  γιά νά τούς δείξει τήν Θεία Του δόξα, κατά τό μέτρο τῶν πνευματικῶν δυνατοτήτων τους. Διότι ἐπρόκειτο σέ λίγες ἡμέρες , ὁ Κύριος νά ἔλθει πρό τό ἅγιον Πάθος  Του καί οἱ μαθηταί, βλέποντας τόν Διδάσκαλό καί Κύριόν τους σ΄αὐτήν τήν φρικώδη κατάστασι θά ἐσκανδαλίζοντο καί θά ἀποθαρρύνονταν. Ὅμως ὁ Κύριος γιά νά τούς ἐνισχύσει τήν πίστι, ὥστε καί αὐτοί νά ἐνδυναμώσουν τούς ὑπολοίπους μαθητάς, τούς ἔδειξε τήν δόξαν Του (ὡς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ σύνθρονος καθώς εἶναι μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιον Πνεῦμα), ὥστε νά τούς ἐπιβεβαιώσει τά  ὅσα ἐδῶ καί τρία χρόνια τούς κήρυττε περί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τῆς αἰωνίου ζωῆς,  τῆς ὁποίας ἀρχηγός εἶναι ὁ  ἴδιος ὁ Χριστός. 
Σήμερα ἐπιβεβαιώνονται τά ἱερά λόγια τοῦ Κυρίου μας πρός τούς μαθητάς, ὅτι, δηλαδή, οὐδείς ἔρχεται πρός τόν Πατέρα ἄν πρῶτα δέν συνειδητοποιήση πώς ὁ Υἱός εἶναι ὁ ἀληθινός προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος, ἐπειδή ἔχει ζωήν ἐν ἑαυτῷ, γιαὐτό καί τά πάντα ζωοποιεῖ. Ὁ Χριστός ἐπιβεβαιώνεται σήμερα μέ τά λόγια του, ὅτι «ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή».
Τά ἱμάτιά Του καί τό Πρόσωπόν Του, ἔγιναν πιό ἀστραφτερα καί ἀπό τόν ἥλιο, διότι ὁ Χριστός δέν ἐκπέμπει κτιστό φῶς, ὅπως τά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ ἤ καί αὐτός ὁ ἴδιος ὁ κτιστός ἥλιος ἀλλά εἶναι ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, πού φωτίζει τούς ἀνθρώπους μέ τό ἄκτιστον φῶς Του, καί πού ἄν ὅλοι μας εἴμαστε γύρω ἀπό ἑκείνον καί Ἐνωμένοι μαζί Του, ὅπως οἱ πλανήτες μέ τόν ἤλιο στό πλανητικό μας σύστημα, θά ἔχουμε ζωή αἰώνια καί ἀληθινή, γεμάτη φῶς καί χαρά, μία χαρά πνευματική, πού τέλος δέν θά ἔχει ποτέ μέσα σ’αὐτό τό φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Χριστός ἦλθε γιά νά μᾶς διδάξει τήν ἀλήθεια καί νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τό σκοτάδι τῆς πλάνης καί τῆς ἁμαρτίας. Ἀς μήν ποθήσωμε, ἀδελφοί μου, τό σκοτάδι πού μᾶς ὑπόσχονται κοσμικοί ἄνθρωποι, ἀλλά νά ἀναζητοῦμε συνεχῶς μέσα ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου τό φῶς τῆς ζωῆς. Καί ἀφοῦ τό φῶς τῆς ζωῆς εἶναι ὁ Χριστός ἄς μεταμορφωθοῦμε καί μεῖς σήμερα καί κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας, ἀκολουθώντας τό θεῖο παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ μας, σταυρώνοντας τό ἐγωιστικό μας θέλημα, ὥστε καί μεῖς σάν ἄλλος Ἠλίας καί Μωϋσῆς νά σταθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας, κατά τήν Δευτέρα αὐτοῦ πίστι, μέ ἀγάπη καί παρρησία ἐλπίζοντας στό ἄπειρο ἔλεος του, ὥστε μέ τά καλά ἔργα πίστεως καί ἀγάπης πού ἐξασκήσαμε στήν ζωήν μας τήν ἐπίγεια νά κράξωμε πρός  τόν Σωτῆρα «μή μείνωμεν ἔξω τοῦ Νυμφῶνος σου Χριστέ!» Ἀμήν.
π. Ν.Ζουναρέλης
 
Πηγή:Ι. Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια: