... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
pro xristou gennisi 1    Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, ἀδελφοί μου, μᾶς παραθέτει τό γενεαλογικό δέντρο –κατ’ ἄνθρωπον- τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπό τόν Βασιλέα Δαβίδ ἕως τόν Ἰωσήφ, ὥστε, νά μᾶς δηλώσει, ἀφ’ ἑνός μέν, τήν ὑπερφυσική Γέννηση τοῦ Κυρίου μας (Ἰακώβ δέ ἐγέννησε τόν Ἰωσήφ τόν ἄνδρα τῆς Μαρίας), χρησιμοποιώντας τήν ἀντωνυμία ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς καί ὄχι ἐξ ὧν) καί ἀφ’ ἑτέρου γιά νά μᾶς ὑποδείξει τήν ἱστορικότητα τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, διότι ὁ Παντογνώστης Θεός ἐγνώριζε ὅτι εἰς τό μέλλον, κάποιοι πού δέν θέλουν νά ἔχουν πνευματικήν σχέσιν μαζί του, θά ἀρνοῦνται πεισματικά καί τήν ἱστορικότητά του.
    Καί, ὅμως, ἐνῶ γιά ὅσα ἱστορικά πρόσωπα, πού μᾶς ἔχει διδάξει ἡ ἱστορία καί γιά τά ὁποῖα εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι ἦταν πρόσωπα ἱστορικά, ὅπως φέρ’ εἰπεῖν γιά τόν Θουκυδίδη, ἤ γιά τόν Σοφοκλῆ κ.ἄ. γνωρίζουμε μόνον ἐλάχιστα πράγματα γιά τήν καταγωγή τους καί γιά τούς προγόνους τους (τό πολύ νά γνωρίζουμε μέχρι καί τόν προπάππο τους), ἐν τούτοις ὑπάρχουν ἀφελεῖς ἄνθρωποι πού θέλουν μανιωδῶς νά ἀποκλείσουν τόν Κύριον μας ὡς πρόσωπον ἀληθινόν.
Καί ὅμως γιά τόν Κύριόν μας οἱ πληροφορίες, πού μᾶς δίνει ἡ Ἁγία Γραφή καί ἰδιαίτερα ὁ Ἀπόστολος Ματθαῖος γιά τήν ἱστορικότητα του εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερες ἀπό κάθε ἄλλη ἱστορική μαρτυρία, γιά ἄλλα πρόσωπα τῆς ἱστορίας, ἀφοῦ ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος μᾶς ἀναφέρει πώς πρίν τόν Κύριο, ἀπό τόν Ἀβραάμ ἕως τόν Ἰησοῦ, παρεμβάλονται 42 γενεές. Αὐτά ὅλα τά ἀναφέρουμε γιά νά καταδείξουμε πόσο ἀληθινή καί βεβαιόπιστη εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, καί οἱ ἅγιοι Εὐαγγελιστές. Καί πώς πράγματι ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, ὅπως μᾶς ἐδίδαξε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης.
    Ὁ Κύριος τῆς ἀγάπης, τῶν οἰκτιρμῶν καί τοῦ ἐλέους, ἔγινε Τέλειος Ἄνθρωπος γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο κατά χάριν Θεόν. Ποία ὅμως εἶναι καί ἡ εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νά γίνει μέτοχος τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν; Μέ ποιό τρόπο ὁ ἄνθρωπος γίνεται δέκτης αὐτῆς τῆς Θείας Ἀγάπης;
    Ἤδη, ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, μᾶς μίλησε μέσα ἀπό αὐτές τίς 42 γενεές γιά ἀνθρώπους πού ἐφάρμοσαν τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ, ἤδη πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ Μεσσίου. Γι’ αὐτούς μᾶς ὁμιλεῖ καί μέσα στήν πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή του καί ὁ θεῖος Παῦλος. Μᾶς παραθέτει, λοιπόν, τά πνευματικά κατορθώματα τῶν ἁγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μέ προεξάρχουσες προσωπικότητες  τόν Πατριάρχη Ἀβραάμ, τόν Προφητάνακτα Δαβίδ, τούς ἀπογόνους τοῦ Ἀβραάμ, τόν Ἰσαάκ, τόν Ἰακώβ καί τόν Ἰωσήφ, καθώς καί πολλά ἄλλα ἱερά πρόσωπα τῆς Π.Δ., ὅπως τόν Ἰεφθάε κ.ἄ. Καί μᾶς ἀναφέρει ὁ Θεῖος Παῦλος τίς πνευματικές ἀντιστάσεις πού ἐπέδειξαν αὐτοί οἱ ἅγιοι τῆς Π.Δ. ἀπέναντι στά καθεστῶτα τοῦ διαβόλου. Καί τελειώνει τό ἐνδέκατο αὐτό κεφάλαιο τῆς Ἐπιστολῆς του, μέ τό μαρτυρικό τέλος πού ὑπέστησαν ὅλοι αὐτοί οἱ ἅγιοι γιά νά μήν ἀρνηθοῦν τήν πίστι τους εἰς τόν Θεόν. Καί μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ θεῖος Παῦλος, πώς ἐμεῖς θά πρέπει νά δείξουμε τόν ἴδιο ζῆλο καί ἴσως καί μεγαλύτερο, διότι βρισκόμαστε στήν περίοδο τῆς ἀπολυτρώσεως καθότι γεννηθήκαμε μετά τήν ἔλευσι τοῦ Μεσσία καί ἑπομένως ἀφοῦ τώρα νομοθέτης εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, θά πρέπει νά εἴμεθα ἐμεῖς ἀκόμη γενναιότεροι ἄν οἱ καιροί τό ἀπαιτήσουν, ὥστε νά μήν προδώσουμε τήν ἀληθινή πίστι μας. Αὐτό, δέν γίνεται μόνον σέ περίοδο μαρτυρίων, ὅπως τότε, ἀλλά καί σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας, δέν θά πρέπει νά ἀρνούμεθα τόν Χριστόν μέ τίς πράξεις μας. Ἡ ζωή μας πρέπει νά εἶναι ἐναρμονισμένη μέ τό Θεῖο καί Ἱερό Εὐαγγέλιο.
Μόνον ἔτσι, ἀδελφοί μου, ὁ Κύριος θά γεννηθεῖ στήν φάτνη τῆς ψυχῆς μας. Γιά ἐμᾶς ἔτσι θά πρέπει νά εἶναι τά ἀληθινά Χριστούγεννα. Ἄς φτιάξουμε, ἀδελφοί μου, ὅλοι μας μέ τόν πνευματικό μας ἀγώνα, μία ζεστή φάτνη γιά νά γεννηθῆ ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἀμήν.-
Πρεσβ.π. Ν. Ζουναρέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: