... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Τό Μήνυμα της Κυριακής (Ηχητικό μήνυμα) από τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων
κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β! ΜΑΤΘΑΙΟΥ (των Αγιορειτών Πατέρων)
(03-07-2016)

ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (03-07-2016)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ.ΚΗΡΥΓΜΑ

Η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

«Δεῦτε ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς
ἁλιεῖς ἀνθρώπων»       
(Ματθ.4,19)

 

Σύμφωνα μέ τό σημερινό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός στήν ἀρχή τοῦ δημόσιου ἔργου Του στή Γαλιλαία ἐκάλεσε κοντά Του τούς 4 πρώτους μαθητές καί Ἀποστόλους, τόν Ἀνδρέα καί τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη. 
Τούς συνάντησε στήν ὄχθη τῆς λίμνης τῆς Γαλιλαίας, στό ψαροκάϊκό τους, καί τούς προσκάλεσε νά τόν ἀκολουθήσουν, λέγοντάς τους : Ἐλᾶτε κοντά μου καί θά σᾶς κάνω ψαράδες ἀνθρώπων. 
Προηγουμένως μέ τήν παρουσία Του εὐλόγησε τήν βιοποριστική τους αὐτή ἐργασία, ὅπως καί ὅλα τά περασμένα χρόνια πού δούλευε ὡς ξυλουργός πλησίον τοῦ προστάτη Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορα τῆς Παναγίας Μητέρας Του ἐτίμησε καί εὐλόγησε τήν ἐργασία.Καλώντας τους νά τόν ἀκολουθήσουν δέν τούς ἀπέσπασε ἀπό τήν ἐργασία τους γιά μιά εὔκολη καί ἀνέμελη ζωή, ἀλλά τούς ἀνέθεσε κάποια ἀνώτερη, σπουδαιότερη καί πνευματική πλέον ἐργασία. Ἀπό τόν βυθό τῆς θάλασσας, τούς ὡδήγησε στή θάλασσα τῆς κοινωνίας καί, ἀντί γιά ψαράδες τοῦ θαλασσινοῦ νεροῦ, τούς ἀνέδειξε ψαράδες ἀνθρώπων. Πολύ μεγάλη καί τεράστια ἡ διαφορά μεταξύ τῆς πρώτης καί τῆς δεύτερης ἐργασίας. Τό ψάρεμα τῆς θάλασσας χρειάζεται νά ξέρης τήν τέχνη τῆς ἁλιείας, νά ἔχης εὐνοϊκούς καιρούς καί μεγάλη ὑπομονή. Τό ψάρεμα, ὅμως, τῶν ἀνθρώπων θέλει μεγαλύτερα καί ἀνώτερα προσόντα, ἁγιοπνευματικά προσόντα καί χαρίσματα. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ ὑψιπέτης αὐτός ἀετός τῆς Θεολογίας, ἔλεγε ὅτι εἶναι «τέχνη τεχνῶν καί ἐπιστήμη ἐπιστημῶν τό ἄγειν (δηλ. τό νά ὁδηγῆς καί νά χειραγωγῆς στό ἀγαθό καί τήν ἀρετή) τόν ἄνθρωπον». Κατ' ἀρχήν χρειάζεται ὁ ψαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, ὁ πνευματικός δάσκαλος καί καθοδηγητής νά ἔχη τό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ καί νά εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ἄνθρωπος τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, δοχεῖο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔπειτα πρέπει νά δοθῆ καί νά ἀφοσιωθῆ στήν πνευματική καί ποιμαντική ἐργασία καί διακονία. Νά ἔχῃ μεγάλη πίστι, ὑπομονή, ἐπιμονή, ἐλπίδα καί ἀγάπη στόν Θεό καί τούς συνανθρώπους μας. Τό ἔργο τῆς χειραγωγήσεως καί τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἅγια αὐτή Ἀποστολική καί Ἱεραποστολική ἐργασία, πού εἶναι ἀνώτερο καί ἱερώτερο κάθε ἄλλου ἔργου καί κάθε ἄλλης ἐργασίας στόν κόσμο αὐτό, γίνεται ἀπό τούς ἐκλεκτούς τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται ἰσόβια τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως καί καρποφοροῦν μέ ὑπομονή. Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ Χριστός εὐλόγησε καί τίς βιοποριστικές μας ἐργασίες, ἀλλά καί, ἰδιαίτερα, τήν πνευματική ἐργασία. Ἡ ἐργασία πού γίνεται μέ τιμιότητα καί κόπο ἔχει τή χάρι καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Ἔλεγε ἕνας σοφός διανοητής : «Νά ἐργάζεσαι συνεχῶς καί νά μή χάνης καμιά στιγμή. Θά διαπιστώσης ὅτι τίποτε δέν μπορεῖ νά σέ ξεκουράση καλύτερα ἀπό τή δουλειά, καί θά διαπιστώσης ἀκόμη καί κάτι ἄλλο : ὅτι δέν ὑπάρχει αὐτό πού λένε «ἀνία». Καί ἕνας ἐνάρετος καί ἅγιος πνευματικός ἔλεγε : «Ἄς μήν παραλείψουμε νά ποῦμε, πάντως, ὅτι μέ τόν κόπο ὄχι μόνο οἱ ὑλικές μας ἀνάγκες ἱκανοποιοῦνται, ἀλλά καί ἡ ψυχή μας ὠφελεῖται. Κοπιάζοντας, βλέπετε, συνειδητοποιοῦμε τήν ἀδυναμία μας καί ζητᾶμε τή βοήθεια τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ. Ἐπιπλέον, ταπεινώνουμε τό σῶμα μας, μαζί μέ ὁποῖο ταπεινώνεται καί ἡ ψυχή»Εἴθε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μέ τήν ἐργασία μας, πού μέ τή ζωή τους τήν εὐλόγησαν ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, πού θά γιορτάσωμε μεθαύριο, καί οἱ ἄλλοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὄχι μόνο νά προσποριζόμαστε τά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά καί νά προοδεύουμε στή ζωή μας καί νά δοξάζουμε τόν Θεόν μέ τά ἔργα μας. Καί νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι, σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεσι πού μᾶς δίνει σήμερα τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ στό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐφ' ὅσον εἴμαστε ἐργάτες τοῦ καλοῦ καί ἀγαθοῦ μᾶς περιμένει δόξα καί τιμή καί εἰρήνη ὡς θεία ἀνταμοιβή καί εὐλογία. Ἀμήν.-

                                                                                                    † Ὁ Κ.Σ. 
Πηγή: Ι.Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια: