... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Δ' Κυριακή τῶν Νηστειῶν (26-3-2017)
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
agios ioannis klimakos 1

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου νέου.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, σήμερα κατά τήν Δ’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτάζει τήν μνήμη ἑνός μεγάλου πνευματικοῦ ἀναστήματος, τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος.


Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης (525-605) ἦταν ἕνας ἀσκητικώτατος πνευματικός πατέρας, στολισμένος μέ τίς ἀρετές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μάλιστα ὑπῆρξε λαμπρό παράδειγμα γιά νεώτερους ἀσκητές καί Μοναχούς, καθότι διακόνησε τήν Ἐκκλησία μας καί ὡς Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Σινᾶ.

Ὅλη του τήν ζωή τήν ἀφιέρωσε στήν ἄσκηση, τήν ὑπακοή, τήν προσευχή καί τήν μελέτη τῶν Πατερικῶν κειμένων καί ἦταν καί ὁ ἴδιος πολυγραφώτατος συγγραφεύς, ἀφήνοντας ὡς κύρια παρακαταθήκη γιά τήν ἐν Χριστῷ ζωή κάθε ὀρθοδόξου μέλους τῆς Ἐκκλησίας μας, τό περίφημο ἀσκητικό ἔργο του τήν «Κλίμακα», ἐξ οὗ καί Ἰωάννης τῆς Κλίμακος.

Ἡ Κλίμακα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτη εἶναι ἕνα ψυχωφελές σύγγραμμα, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό 30 λόγους πού ὁ καθένας του περιγράφει μία ἀρετή ἤ τήν ἀντίστοιχη κακία. Ἀρχίζοντας οἱ ἀρετές ἀπό τίς πιό πρακτικές καί προχωρώντας στίς πιό θεωρητικές ἀνεβάζουν τόν ἄνθρωπο σάν ἀπό κάποια σκαλοπάτια σέ οὐράνιο ὕψος. Στήν κορυφή τῶν ἀρετῶν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τοποθέτησε τήν ἀγάπη ὡς τήν ὑψηλοτέρα τῶν ἀρετῶν καί αὐτή πού κάνει τόν ἄνθρωπο «ὅμοιο» μέ τόν Θεό.

Στό σύγγραμμά του αὐτό ὁ ἅγιος Ἰωάννης μᾶς λέγει πώς στήν πνευματική ζωή ἔχουμε βαθμίδες χαμηλές καί ὑψηλές, καταστάσεις ἀνώτερες καί κατώτερες. Γι᾿ αὐτό καί τό σύγγραμμά του ὀνομάζεται Κλίμακα τῶν ἀρετῶν.

Ἔτσι, λοιπόν, ἀδελφοί μου, οἱ ἀρετές μέ τίς ὁποῖες εἶναι προικισμένος ὁ ἄνθρωπος μποροῦν μέ τήν πνευματική ἄσκηση καί τόν ἄοκνο ἀγώνα τοῦ κάθε πιστοῦ νά αὐξάνονται καί νά καρποφοροῦν, νά δίνουν πνευματικούς καρπούς, πού κάνουν τόν πιστό ἄνθρωπο κοινωνό τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Ἀντίθετα πάλι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος κυριεύεται ἀπό τήν πνευματική ὀκνηρία, οἱ ἀρετές δέν αὐξάνουν, ἀλλά ἐλαττώνονται καί ὁ ἄνθρωπος σκοτιζόμενος βυθίζεται στό πνευματικό σκοτάδι καί στήν ἀπελπισία.

Μιά τέτοια, λοιπόν, ἀρετή, ἀδελφοί μου, εἶναι καί ἡ πίστις. Ἡ πίστις χωρίς τόν πνευματικό μας ἀγώνα καί τά πνευματικά ἔργα καταντᾶ νεκρή. Πίστι χωριζομένη ἀπό τόν Χριστό εἶναι νεκρή. Ἔτσι βλέπουμε καί μέσα ἀπό τήν γλαφυρή περιγραφή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου ὁ πατήρ τοῦ σεληνιαζομένου νέου, ἀγωνιώντας γιά τό μονάκριβο παιδί του, βρῆκε στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ τόν ἀληθινό ἰατρό πού θά θεράπευε τόν υἱό του, πού ἀκόμη καί οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ δέν τό κατόρθωσαν. Ὁ Κύριος, ὅμως, ἤθελε ἕνα μόνο πρᾶγμα, γιά νά τελέσει τό θαῦμα. Νά ἰδῆ τήν πίστη αὐτοῦ τοῦ δυστυχισμένου πατέρα. Καί ὁ δυστυχισμένος αὐτός πατέρας, προικισμένος μέ τήν ἀρετή τῆς ταπεινοφροσύνης, ἀνεγνώρισε τήν ἔλλειψη πού εἶχε στήν ὑπάρχουσα πίστι του. Καί ζήτησε ἀπό τόν Κύριο, νά τοῦ αὐξήσει αὐτήν τήν πίστι. Καί τό θαῦμα ἔγινε.

Ἔτσι, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἄν καί ἐμεῖς ἀναγνωρίσουμε τίς ἐλλείψεις μας στήν πνευματική μας ζωή καί ἐμπιστευθοῦμε ὁλόψυχα τόν Κύριό μας ὡς Ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, θά ἀνεβοῦμε μέ τήν βοήθεια τοῦ Κυρίου αὐτήν τήν πνευματική σκάλα, πού σίγουρα θά μᾶς ὁδηγήσει στόν πνευματικό μας χῶρο, πού δέν θά εἶναι ἄλλος ἀπό τόν οὐρανό.Ἀμήν.-
                                                                              π. Νικ. Ζουναρέλης
Πηγή: Ι. Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια: