... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Α΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
(5-3-2017)
kyriaki orthodoxias 3

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, σήμερα ἑορτάζει μέ πνευματική λαμπρότητα τήν πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τήν ὁποία ἐκάλεσε ὡς Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, διότι ἡ Ἐκκλησία μας, σάν σήμερα, τό 843 μ.Χ., μέ τήν συνδρομή τῆς Αὐτοκράτειρας Θεοδώρας καί τῶν ἁγίων Πατέρων, πού συγκάλεσαν, τήν ἕβδομη Οἰκουμενική Σύνοδο, ἐπανέφερε τίς Ἱερές Εἰκόνες εἰς τήν προτέραν θέσιν τους, μέ τήν ἀναστήλωση τους. Οἱ εἰκονομάχοι, μέ προεξάρχοντα τόν φοβερό εἰκονομάχο αὐτοκράτορα Λέοντα Γ’ τόν Ἴσαυρο, ἀπαγόρευαν τήν τιμητική προσκύνηση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων καί κατεδίωξαν ἀπηνῶς τούς Ὀρθοδόξους Πατριάρχες, Ἀρχιερεῖς καί λοιπούς Κληρικούς καί Μοναχούς.
Οἱ εἰκονομαχικές ἔριδες ἔπληξαν γιά περίπου δύο αἰώνες τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί τόν Χριστώνυμον λαόν μέ διώξεις, ἀκόμη καί σφαγές ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων ὑπερασπιστῶν τῶν ἁγίων Εἰκόνων. Καί παρότι ἡ Ἐκκλησία μας συνεκάλεσε τό 787 τήν Ζ’ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἡ ὁποία ἀπεφάνθη ὑπέρ τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἐξηγώντας μέ τό βάθος τῆς θεολογίας της τήν ὀρθότητα καί ὀρθοπραξία στήν τιμητική προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων, παρ΄ ὅλα αὐτά οἱ δεινοί εἰκονομάχοι, μέ ἀρχηγούς αἱρετικούς αὐτοκράτορες, δέν συμμορφώθηκαν πρός τίς διατάξεις τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Αὐτό εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τό 843 νά συγκαλέσει ἐκ νέου Σύνοδο ἡ Αὐτοκράτειρα Θεοδώρα, καί οἱ ἅγιοι Πατέρες νά ἀποφανθοῦν ξανά, ὑπέρ τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ὥστε, μέ τήν ἀναστήλωση αὐτῶν στά προσκυνητήρια τῶν Ἱερῶν Ναῶν, καί στά δημόσια κτήρια τῆς βασιλεύουσας, νά τερμάτισθῆ αὐτή ἡ μεγάλη αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας.
Πολλοί αἱρετικοί, ἀδελφοί μου, ἀκόμη καί σήμερα, ὅπως οἱ γνωστοί χιλιαστές δέν δέχονται τήν προσκύνηση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων. Ξεχνοῦν ὅμως καί αὐτοί ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἴδιος εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἅγιοι Πατέρες σχετικά μέ τήν εἰκονογραφία μᾶς λέγουν: Ἐφόσον ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐνηνθρώπισε καί πῆρε τήν ἴδιαν φύσι καί μορφή μέ ἐμᾶς, τότε μποροῦμε νά εἰκονογραφοῦμε Ἐκεῖνον καί τούς ἀγίους του. Μήν λησμονοῦμε, ἀδελφοί μου, πώς ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος κατ΄ εἰκόνα καί καθ´ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ. Ἡ τιμή στήν ἱερή εἰκόνα, πού προσφέρει ὁ ὀρθόδοξος πιστός, δέν εἶναι εἰδωλολατρεία. Διότι ὁ πιστός δέν ἀπονέμει τιμή στό ὑλικό τῆς εἰκόνος, ἀλλά στό εἰκονιζόμενο πρόσωπο. Ἄν ἔρθει στή θύμησή μας ἡ εἰκόνα πολλῶν ἀδελφῶν μας, πού ἔχουν τούς συγγενείς τους στήν ξενητειά, ὁ ἐγκάρδιος ἀσπασμός στήν φωτογραφία κάθε ἀγαπητοῦ προσώπου δέν ἀποδίδονταν στό φθαρτό ὑλικό τῆς φωτογραφίας, ἀλλά στό πρόσωπο τό εἰκονιζόμενο σ’ αὐτή. Καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ξενητεμένοι ἐδῶ σ΄αὐτόν τόν κόσμο μακρυά ἀπό τήν πραγματική μας πατρίδα, πού εἶναι ὁ παράδεισος ἀσπαζόμαστε μέ εὐλάβεια καί τιμή τό εἰκονιζόμενο πρόσωπο στήν εἰκόνα. Ἔτσι ἡ ψυχή μας ἀνατείνεται πνευματικά στά οὐράνια σκηνώματα, ποθοῦσα καί ἐκείνη νά ὁμοιάσει μέ τόν Δημιουργόν καί Πλάστη μας, ἀλλά καί μέ ἐκείνους τούς ἁγίους ἄνδρες καί γυναῖκες καί τούς Προφήτας τῆς Π.Δ., πού ποτέ δέν ξέχασαν πώς εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Τοιουτοτρόπως μέ τόν ἀγώνα τους καί τίς πνευματικές ἀρετές τους, κοινωνοῦν μέ τόν Τριαδικό Θεό καί γεύονται τῶν μακαρίων ἀγαθῶν.
Ἄς εὐχηθοῦμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, νά ὁμοιάσουμε μέ ὅλους αὐτούς τούς ἁγίους μας. Πάντως ὁ πιό σίγουρος τρόπος εἶναι νά βλέπουμε στό πρόσωπο κάθε ἀδελφοῦ μας τήν εἰκόνα τοῦ ἴδιου του Θεοῦ, κατά τήν ρῆσιν τοῦ Γεροντικοῦ : «εἶδες τόν ἀδελφόν σου, εἶδες Κύριον τόν Θεόν σου». Εὐλογημένη καί καρποφόρα ἡ ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή!
π. Ν.Ζουναρέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: