... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

B' ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
(12-3-2017)

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ


ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

agios grigorios palamas 3  Σήμερα, ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας βρισκόμαστε μέ πνευματική χαρά στό τέλος τῆς δεύτερης ἑβδομάδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, στή δεύτερη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, πού εἶναι ἀφιερωμένη στήν μνήμη ἑνός μεγάλου Θεοφόρου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ. 
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὑπῆρξε ὁ πνευματοφόρος κήρυκας τοῦ ἡσυχασμοῦ, ἕνας μεγάλος Νηπτικός καί Μυστικός Θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὑπερασπιστής τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐνάντια στόν αἱρετικό Βαρλαάμ τόν Καλαβρό, πού ἐνόθευε τά χριστιανικά δόγματα μέ τίς αἱρετικές του κακοδοξίες. Ὁ Βαρλαάμ ἔλεγε πώς ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι κτιστή. Ἄρα ἀπέκλειε τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, ὁ μεγάλος Νηπτικός Πατέρας, σάν δεύτερος Ἅγιος Ἀντώνιος, καθηγητής κι αὐτός τῆς προσευχῆς καί τῆς ἀσκήσεως, θεολόγησε τό ὀρθό δόγμα τῆς Πίστεως, γιά τό ἄκτιστο Θεῖο Φῶς, πού ἡ Ἐκκλησία μας ἀνά τούς αἰώνας ἔχει διαφυλάξει ἐντός τοῦ κόλπου της διά τῆς Ἀποστολικῆς της Παραδόσεως. Διευκρίνισε ἔτσι, ὅτι ἐπειδή ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ πηγάζει ἀπό τήν ἄκτιστη Θεία Οὐσία εἶναι καί ἐκείνη ἄκτιστη.Ὁ ἄνθρωπος δέν κοινωνεῖ φυσικά τῆς Θείας Οὐσίας, ἀλλά τῶν ἀκτίστων Θείων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος γίνεται κοινωνός μέ τόν Τριαδικό Θεό καί ἀξιώνεται νά γίνη κατά Χάριν θεός. Ἐάν ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ (ὅπως ἰσχυρίζονται καί οἱ παπικοί) ἦταν κτιστή, τότε ὁ ἄνθρωπος δέν θά μποροῦσε νά σωθεῖ.
Ὁ Βαρλαάμ ἦταν αἱρετικός καί κακόδοξος κι ἐνῶ ζοῦσε μέσα σέ πνευματικό σκοτάδι ἐνόμιζε πώς κατεῖχε τήν ἀλήθεια. Ἐνῶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος προικισμένος ἀπό τίς ἀρετές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στήν ἄκρα ταπείνωσή του, προσεύχονταν στόν Θεό, λέγοντάς Του· «Κύριε, φώτισόν μου τό σκότος»!
Πόσες φορές, ἀγαπητοί μου, καί μεῖς σκοτισμένοι ἀπό τίς λανθασμένες ἀντιλήψεις μας καί ἀπό τίς κακοδαιμονίες, πού μᾶς κληροδότησαν οἱ προηγούμενες γενιές, ἐνῶ δέν γνωρίζουμε σωστά κάποια πνευματικά θέματα, ἐπιμένουμε στίς λανθασμένες γνῶμες μας, νομίζοντας ὅτι ζοῦμε στό φῶς; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή του κεφάλαιο Α’, μᾶς λέγει ὅτι ἄν ὁ Μωϋσῆς, ὁ ὁποῖος πῆρε δι’ ἀγγέλου τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ τόν ἐτήρησε, πόσο μᾶλλον ἐμεῖς, πού διδαχθήκαμε τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ, ὄχι ἀπό ἄγγελο, ἀλλά ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο, θά πρέπει νά τόν τηρήσουμε; Διότι, ἡ πνευματική τιμωρία θά εἶναι γιά μᾶς μεγαλύτερη. 
Δέν φτάνει ὅμως, ἀγαπητοί μου, ἁπλῶς μία ὁποιαδήποτε πίστη γιά νά μᾶς σώσει, ἀλλά πρέπει αὐτή ἡ πίστη νά εἶναι ἡ ὀρθόδοξη καί νά βασίζεται στήν Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ αὐτήν τήν πίστη, πίστη στήν Ἱερά καί Ἀποστολική Παράδοση, δίδαξε τό ποίμνιό του ὁ Ἅγιος Γρηγόριος. Αὐτό ἄς γίνει διδαχή γιά ὅλους ὅσους κηρύττουν τόν Θεῖο Λόγο, γνωρίζοντας ὅτι μακρυά ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἀποστολική Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει ὀρθότητα καί ἀλήθεια δογμάτων παρά πνευματικό σκότος καί αἰώνια ἀπώλεια. Ὥστε, ὅπως μᾶς λέγει ἀλλοῦ ὁ θεῖος Παῦλος «καί ἄγγελος ἀκόμα νά ἔλθει καί νά σᾶς κηρύξει ἄλλα ἀπό αὐτά πού σᾶς ἐδιδάξαμε ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι, νά μήν τά δεχθεῖτε καί νά τόν ἀναθεματίσετε».
Ἄς εὐχηθοῦμε, ἀδελφοί μου, καί μεῖς προσευχόμενοι ὅπως ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, νά μᾶς φωτίσει ὁ Κύριος τό πνευματικό μας σκοτάδι μέ τό φῶς τῆς ἀλήθειας πού εἶναι ὁ αἰώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Καί ὅπως λέγει ὁ Θεῖος Παῦλος «σύ δέ αὐτός εἶ καί τά ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν». Ἀμήν.-
 π. Ν.Ζουναρέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: