... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
klisi mathitwn 1
Τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν χαρμόσυνη περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα πού ἀκούσαμε, μιλάει γιά τήν ἐκλογή τῶν πρώτων μαθητῶν Τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν ἴδιο τό Κύριο, πού αὐτοί βέβαια ὑπῆρξαν στά τρία χρόνια τῆς ἐν γῇ δράσεώς Του οἱ ἄμεσοι συνεργάτες του, ἀλλά καί οἱ συνεχιστές τοῦ ἔργου Του.
Πῆγε λοιπόν ὁ Κύριος στή λίμνη τῆς Γαλιλαίας γιά νά ἁλιεύσει μέσα ἀπό τούς ψαρᾶδες τῆς λίμνης τούς μαθητές καί ἀποστόλους Του. Ἐκεῖ, ὅπως μᾶς διασώζει τό γεγονός ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, συνάντησε πρῶτα τόν Σίμωνα - Πέτρο καί τόν ἀδελφό του Ἀνδρέα, οἱ ὁποῖοι στήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ «δεῦτε ὁπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων» μέ χαρά Τόν ἀκολούθησαν «οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τά δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ». Τό ἴδιο ἔγινε καί μέ τούς δύο ἑπόμενους ψαρᾶδες τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη πού ψάρευαν μαζί μέ τόν πατέρα τους τό Ζεβεδδαῖο. «Οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τό πλοῖον καί τόν πατέρα αὐτῶν ἀκολούθησαν αὐτῷ».
Σέ δύο σημεῖα θά δώσουμε, χριστιανοί μου, προσοχή σ’ αὐτήν τήν περικοπή. Τό πρῶτο εἶναι ἡ ἐκλογή τῶν μαθητῶν ἀπό τόν Κύριο. Δέν πῆγε ὁ Κύριος μας νά ἀναζητήσει τούς συνεργάτες του, οὔτε σέ Πανεπιστήμια, οὔτε σέ πλουσιόσπιτα, οὔτε σέ καμμία Συναγωγή ὅπου συναθροίζονταν οἱ «καλοί Ἰουδαῖοι». Ζήτησε νά βρεῖ τούς ἀγράμματους καί ἁπλοϊκούς ψαρᾶδες, οἱ ὁποῖοι, ὅμως, εἶχαν ἁγνή καί καθαρή καρδιά.
Ἁμαρτωλοί, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά μέ διάθεση μετανοίας. Γι' αὐτό καί ὁ προφητάνακτας Δαυίδ στόν πεντηκοστό ψαλμό λέγει «θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον καρδίαν συντετριμμένη καί τεταπεινωμένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει». Ὁ Θεός ἀπαιτεῖ ἀπό ἐμᾶς νά ἔχουμε ἔχουμε εἰλικρίνεια στίς σχέσεις μαζί Του καί Ἐκεῖνος θά μᾶς δώσει τή φώτιση καί τή δύναμη γιά τήν πνευματική μας ἄνοδο.
Τό δεύτερο σημεῖο εἶναι ἡ τυφλή ὑπακοή τῶν ἁπλοϊκῶν αὐτῶν ψαράδων στό θέλημα του Διδασκάλου καί ἡ ἄμεση ἀνταπόκρισή τους στό κάλεσμά Του. Χωρίς καλά - καλά νά Τόν γνωρίζουν διέγνωσαν ὅμως καί αὐτοί μέ τά μάτια τῆς καρδιᾶς τους τήν εἰλικρίνεια καί τήν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ, κάτι πού ἔλειπε ἀπό τούς ἄλλους «Διδασκάλους», τούς Γραμματεῖς καί τούς Φαρισαίους, καί ἀπό τότε ἔγιναν οἱ ὑποτακτικοί Του. 
Σέ ἀντίθεση μέ τούς πρωτοπλάστους, ὅπου ἡ ἀνυπακοή τους στό θέλημα τοῦ Θεοῦ τούς ὁδήγησε στή μακράν τοῦ Θεοῦ ζωή δηλ. στό θάνατο, οἱ ἁλιεῖς τῆς Γαλιλαίας μέ τήν ὑπακοή τους στό Διδάσκαλό τους ὁδηγήθηκαν στήν ἀλήθεια καί στήν αἰωνιότητα. «Ζωή τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἕνωση μέ τό Θεό» λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Τό ζητούμενο ἀπό μᾶς εἶναι νά κάνουμε ὅπως καί οἱ Μαθητές ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατρός μας. Γι' αὐτό ἦλθε στή γῆ καί κήρυξε, θαυματούργησε, δοκίμασε ἐμπαιγμούς καί μάστιγες, σταυρώθηκε, ἀλλά στό τέλος ἀναστήθηκε. 
Ἔτσι καί μεῖς, ἄν ὑποτάξουμε τό θελημά μας στό θέλημα τοῦ Θεοῦ μέ τή βοήθεια τοῦ πνευματικοῦ μας καί μέ τή συμμετοχή μας στή Θ. Εὐχαριστία θά ὁδηγηθοῦμε στή δική μας ἀνάσταση καί μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὅποιος ὑπακούει στό Θεό καί ὁ Θεός ὑπακούει σ' αὐτόν, γιατί ἡ ὑπακοή ἔχει σάν ἀντάλλαγμα τήν ὑπακοή.ΑΜΗΝ.
†π.Π. Μεγ.
Πηγή: Ι. Μ. Κυθήρων και Αντικυθήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια: