... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ & ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 
ΤΗΣ Δ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
(16-7-2017)
 d oikoumeniki synodos xalkidona 1
 
Τό σημερινό Εὐαγγέλιο πού ἀκούσαμε, ἀνταποκρίνεται ἀκριβῶς στούς Θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, πού μέ τή Χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁροθέτησαν τήν πίστη καί ζωή της. Ἡ ἔννοια τοῦ φωτός, πού ἀναφέρεται στό σημερινό Εὐαγγέλιο βοηθεῖ σημαντικά νά καταλάβουμε καί νά συνειδητοποιήσουμε πληρέστερα τήν ἀποστολή τοῦ Χριστιανοῦ στόν κόσμο, ὥστε νά μπορεῖ νά εἶναι συνεχιστής τοῦ ἔργου τῶν Ἁγίων Πατέρων μας.
Οἱ Πατέρες εἶναι τά φῶτα τῆς Ἐκκλησίας, «ἀστέρες πολύφωτοι», ὅπως τούς ὀνομάζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος. Καί πράγματι ὡς τέτοιοι ὑπῆρξαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού γιορτάζουν τήν σημερινή Κυριακή. Μέ τήν φωτεινή διδασκαλία τους διάλυσαν τό σκοτάδι πού θέλησε νά φέρει ὁ αἱρετικός Εὐτυχής. Κάθε προσπάθεια πού κινεῖται μέ σκοπό νά ἀλλοιώσσει τό Θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Κυρίου, προσβάλλει οὐσιαστικά ὅλη τήν πίστη. Γιατί ἐκεῖνος, πού θά προσθέσει ἤ θά ἀφαιρέσει «ἱῶτα ἕν ἤ μία κεραία» ἀπό τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο, γκρεμίζει ὅλο τό Εὐαγγέλιο. Τήν ἀλήθεια αὐτή ζοῦν οἱ Πατέρες στήν πράξη καί στήν θεωρία. Γιά τούς Πατέρες ἡ Θεανθρωπότητα τοῦ Κυρίου δέν εἶναι φιλοσοφικό πρόβλημα καί γύμνασμα τοῦ νοῦ, ἀλλά Ἀποκάλυψη. Τό φῶς τῆς πίστεως προέρχεται ἀπό τόν Θεό. Γι’ αὐτό οἱ Χριστιανοί δέν εἶναι αὐτόφωτοι, ἀλλά ἑτερόφωτοι. Φωτίζονται ἀπό τόν ἤλιο τῆς δικαιοσύνης Χριστό. «Ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἵνα Θεόν τόν Ἀδάμ ἀπεργάσηται» λέει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Ἔτσι ἔζησαν τό γεγονός τῆς πίστεως οἱ Πατέρες καί δέχθηκαν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί ἔγιναν οἱ ἴδιοι γιά τούς ἄλλους ὁδηγοί καί φῶς, σύμφωνα μέ τήν προτροπή τοῦ Κυρίου, πού εἶπε στούς Ἀποστόλους Του, «ὑμεῖς ἐστέ τό φῶς τοῦ κόσμου».
Τό βάρος αὐτῆς τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς μᾶς γεμίζει χαρά καί πνευματική εὐτυχία. Ἀλλά ὁ κίνδυνος τῆς πίστεως ὑπάρχει πιό ἔντονος στίς ἡμέρες μας. Ἡ Ἐκκλησία βάλλεται ἀπό παντοῦ. Τά ὄργανα τοῦ σκότους μέ τό ἀσεβές κατασκεύασμά τους τόν οἰκουμενισμό σκηνοθετοῦν μέ ἐπιμέλεια τόν ὄλεθρο τοῦ ἀνθρώπου. Προσπαθοῦν πονηρά καί ὑπογείως νά ἀλλοιώσουν τόν Ὀρθόδοξο φρόνημά μας. «Θέλουν γεμάτη ἀπό πιστούς τήν Ἐκκλησία ἀλλά μέ ἀλλοιωμένο τό φρόνημα», ὅπως εἶχε πεῖ προφητικά ὁ ἀείμνηστος πατήρ Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος. «Στῶμεν καλῶς»! Νά κρατήσουμε τόν θησαυρό τῆς πίστεως ἀνόθευτο, ὅπως τά αἰώνια πρότυπα τῆς ζωῆς τοῦ Ὀρθοδόξου βιώματος, οἱ Θεοφόροι τῆς Ἐκκλησίας Πατέρες παρέδωσαν.
† π. Φρ. Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: