... τo κίτρινο λουλούδι των Κυθήρων που δε μαραίνεται ποτέ.

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
 
h mathaiou 1Ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός, ἀναβλέψας στόν οὐρανό, ὅπως μᾶς εἶπε τό σημερινό Εὐαγγέλιο, εὐλόγησε τά πέντε ψωμιά καί τά δύο ψάρια καί ἀπ’ αὐτά ἔδωσε καί ἔφαγαν χιλιάδες λαοῦ. Χόρτασαν καί περίσσεψαν κιόλας.
Ἡ στάση αὐτή τοῦ Χριστοῦ, τῆς προσευχῆς του πρό τοῦ φαγητοῦ, μᾶς ἀποκαλύπτει τίς διαστάσεις πού ἔχει τό τραπέζι, ὅταν εἶναι εὐλογημένο.
Ἡ ὥρα τοῦ φαγητοῦ, ἐφ’ ὅσον ἀρχίζει καί τελειώνει μέ προσευχή εἶναι ἱερή. Τό τραπέζι δέν εἶναι μόνο γιά ἐνίσχυση σωματική, ἀλλά καί γιά τόνωση πνευματική. Γύρω ἀπ’ αὐτό ἀναπτύσσεται ἡ ἑνότητα τῆς οἰκογένειας, πού προτυπώνει τήν ἑνότητα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Μᾶς προετοιμάζει γιά τήν Θεία Κοινωνία, ἀλλά εἶναι καί ἡ συνέχεια τῆς Θείας Κοινωνίας.
Αὐτά πετύχαιναν οἱ πρῶτοι χριστιανοί μέ τίς «ἀγάπες».
Στά μοναστήρια, τήν ὥρα τοῦ φαγητοῦ, διαβάζονται κατάλληλα ἱερά ἀναγνώσματα, γιά νά τρέφονται συγχρόνως τό σῶμα καί ἡ ψυχή. Ὅλα αὐτά φανερώνουν τήν ἱερότητα τῆς ὥρας τοῦ φαγητοῦ. «Εἴτε τρῶμε, εἴτε πίνουμε, λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλς, πρός δόξα τοῦ Θεοῦ τό κάνουμε».
Τραπέζι χωρίς προσευχή, λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, μοιάζει μέ σταῦλο ζώων. Τά τραπέζια αὐτά στό τέλος καταλήγουν σέ μέθες καί ἀκαταστασίες.
Στήν Π. Διαθήκη ἦταν ἀδιανόητη ἡ χρήση φαγητοῦ ἤ καί τῶν ἄλλων ἀγαθῶν τῆς γῆς χωρίς προηγουμένως νά εὐλογηθοῦν.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει πάντα εὐλογίες γιά ὅλα τά ἀγαθά τῆς γῆς. Ἀπό τό σιτάρι ὡς τά πλοῖα, ὅλα τά εὐλογεῖ.
Ἡ Κυριακή προσευχή, ὅταν λέγεται στό τραπέζι, ἑνώνει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό καί τή κτίση. Φέρνει τήν ἁρμονία στή δημιουργία.
Ἡ χρήση τῶν ἀγαθῶν χωρίς τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ὁδηγεῖ στή θεοποίησή τους καί τή κατάχρησή τους. Αὐτό, δυστυχῶς, ἐπικρατεῖ στήν ἐποχή μας ἔντονα. Ἐπικρατεῖ ἀκόμα καί μέσα στό χῶρο τό λεγόμενο χριστιανικό. Ἡ Παπική ὁμολογία χρησιμοποιεῖ τ’ ἀγαθά τῆς γῆς γιά σκοπούς κυριαρχικούς. Ἡ Προτεσταντική γιά σκοπούς ἡδονικούς. Μόνο ἡ ἀληθινή Ὀρθόδοξη συνείδηση χρησιμοποιεῖ ὅλα τά ἀγαθά γιά τήν οἰκοδομή τοῦ πιστοῦ καί τή δόξα τοῦ Θεοῦ.
† π. Φρ. Δ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: